Visselblåspolicy & rapporteringskanal SWE & ENG [47]

Visselblåspolicy SWE & ENG plus rapporteringskanal


AUDIO | VIDEO

En enkel och fungerande visselblåsarpolicy på svenska och engelska som sitter ihop med uppförandekoden. Vi har lagt till en rapporeringskanal för visselblåsning i vår digitaltjänst och uppdaterat enligt nya lagstiftningen. Vi guidar och går igenom nyheter. För att aktivera den oberoende rapporteringsfunktionen via BOARDA kontakta Jenny Rosberg via e-post jenny.rosberg@boarda.se eller på telefon 070-747 27 41.
Gäller fram till december 2021 – baseras på lag från 2016. Du hittar uppdaterad policy längre ner efter beskrivning av förändring i lag, framförallt vilka som omfattas.

47.1 Whistleblower policy SWE ENG (1)

EU-direktiv | Ny lag om visselblåsning föreslås börja gälla den 17 december 2021

Här på BOARDA utgår vi från att den nya lagen om visselblåsare som är baserad på ett EU-direktiv beslutas i oktober och träder ikraft den 17 december 2021.

Svensk rätt, EU-rätt och allmänintresse

Den nya lagen om visselblåsare gäller missförhållande som strider mot svensk rätt, EU rätt och om det finns ett allmänintresse att missförhållanden av att andra missförhållanden lyfts fram i ljuset. Exempel på allmänintresse är att skattepengar används fel eller att en produkt som ett företag säljer är farlig. 

Den nya lagen omfattar anställda, inhyrd personal, egenföretagare, arbetssökande, praktikanter, volontärer och personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, samt aktieägare som är verksamma i bolaget omfattas. Skyddet gäller före och efter en anställning och personer som hjälper till vid rapportering omfattas. 

Rapporteringskanal

De interna kanalerna innebär att verksamheter som har minst 50 anställda ska införa särskilda visselblåsarfunktioner för att underlätta att lyfta missförhållanden. Det ska finnas tydliga rutiner för att ta emot, följa upp och återkoppla rapporter om missförhållanden.

Steg ett är att alla arbetsgivare med minst 250 anställda och alla offentliga arbetsgivare med 50-249 anställda ska ha en visselblåsarfunktion i enlighet med lagen den 17 juli 2022.

Steg två är att alla privata arbetsgivare med 40-249 anställda ska ha en visselblåsarfunktion på plats den 17 december 2023.

Uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av den starkaste formen av sekretess. Det betyder att de inte får lämnas ut under några omständigheter.

Vad är en visselblåsning?

Visselblåsning innebär att en person, ofta en anställd, slår larm om missförhållanden och oegentligheter till en myndighet eller till media, eller internt i sitt företag. Det kan handla om korruption, miljöbrott, penningtvätt eller andra omständigheter som personen vill uppmärksamma exempelvis att bolagets uppförandekod eller intern policy inte efterlevs. 

För BOARDA-kunder ingår rapporteringskanal för visselblåsning

BOARDAs visselblåsarpolicy uppdateras med den nya lagen och finns i utkastform längst ner på denna sida och vi kommer att publicera en videogenomgång inom kort. 

Kunder som väljer att använda BOARDAs rapporteringskanal behöver kontakta mig för aktivering. Hälsn. Jenny Rosberg E-post jenny.rosberg@ropa.se och Mobil 070-747 27 41.

………………..

BOARDAs rapporteringskanal

Vem ska kontaktas, använd något av följande alternativ:

Använd formulär på: ropa.se/whistleblower.DITTFÖRETAGSNAMN

E-posta DITTFÖRETAGSNAMN.whistleblower@ropa.se

Telefon +46 70 

………………

Din identitet kommer att skyddas och kontaktuppgifter till dig som rapporterar underlättar hanteringen. 

Vad händer efter rapportering?

BOARDA gör en anonymiserad rapport enligt följande mall:

 • Vad har hänt?
 • Var hände det?
 • När hände det?
 • Vem är inblandad?
 • Förväntas det hända igen, i så fall när och var?
 • Vilka andra personer kanske känner till ovan nämnda situation eller kan ha tillgång till relevant information?
 • Finns det dokumentation eller bevis tillgängliga? Inkludera i så fall dessa.
 • Finns det någon annan information som kan vara relevant eller användbar för utredningen eller i övrigt?

Hur kommer BOARDA att hantera visselblåsning?

BOARDA kommer att hantera visselblåsning i enlighet med visseblåsarpolicy. 

DITT FÖRETAG  är stolta över sitt rykte och strävar efter att fortsätta att uppfylla de högsta kraven på ärlighet. DITT FÖRETAG  kommer därför att se till att tillräckliga resurser läggs på för att utreda eventuella klagomål som vi mottar. Det är dock viktigt för alla som funderar på att rapportera missförhållanden att se till att de är uppriktiga och underbyggda. 


Uppdaterad policy i pdf-fil på SWE och ENG, här nedanför hittar du text som du kan kopiera och klistra in i eget dokument.

47.2 NY LAG Whistleblower policy SWE ENG (2)

SWE | ENG BELOW 

 

VISSELBLÅS POLICY 

Rapportering av oegentligheter

Visselblåsning är när en medarbetare rapporterar oegentligheter eller problem som är eller vid en tidpunkt i framtiden kan orsaka allvarlig skada för företaget och/eller dess intressenters intresse.

 

I Sverige har vi en lag som skyddar visselblåsare som rapporterar: 

Lag 2020/21:193 om särskilt skydd för visselblåsare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

De oegentligheter som kan rapporteras via BOLAGETs visselblåsrutin är:

 • Brott mot BOLAGETs uppförandekod
 • Fara för människors liv och hälsa
 • Brott mot lagar och regelverk
 • Försök att täcka över något av ovanstående

 

Principer

 • Personer som rapporterar oegentligheter och/eller överträdelser får sin identitet skyddad under hela processen och för all framtid efter det.
 • Alla avslöjanden hanteras på ett rättvist och korrekt sätt.

 

Så här gör vi

Om en medarbetare har rimliga skäl att  misstänka oegentligheter eller överträdelser inom BOLAGETs affärsverksamhet och om det inte är möjligt att rapportera situationen till chefen eller om en rapport ignoreras kan BOLAGETs visselblåsrutin användas.

 

Visselblåsning kan göras på adressen:  DITTFÖRETAG:whistleblower@ropa.se alt. kontaktperson eller anonymt via webbformulär på ropa.se/whistleblower/DITTFÖRETAG webbformulär (se mall på ropa.se/whistleblower/. 

 

Vad händer sen

 • Rapporetingskanalen lämnar anonymiserad information till styrelse och vd om att ett ärende är rapporterat
 • Rapporteringskanal lämnar över rapport till styrelsen alt. revisionsutskottet för bedömning om ytterligare utredning krävs. 
 • Om styrelsen bedömer att ytterligare utredning krävs så  uppdrar styrelsen till Vd eller extern uppdragsgivare att göra en ytterligare utredning och upprätta en rapport som (om detta inte är olämpligt) överlämnas till den berörda chefen för ett utlåtande.
 • Rapporten med (om detta inte är olämpligt) med chefens utlåtande förs vidare till BOLAGETs styrelse. 
 • Visselblåsaren får information om fallet i den utsträckning som hon eller han ber om det och som anses lämpligt. 

 

BOLAGETs visselblåsarpolicy gäller inom hela koncernen och uppdateras en gång om året.

 

©ROPA management AB | 2021

 

WHISTLE BLOWER POLICY

 

Reporting irregularities or problems

Whistleblowing is when an employee reports irregularities or problems that are or at some point in the future may cause serious harm to the company and / or its stakeholders’ interests.

 

In Sweden, we have a law that protects whistleblowers who report: Law 2020: 21:193 on special protection against reprisals for whistleblowers who sound the alarm about possible serious misconduct.

 

The irregularities or problems that can be reported via the COMPANY’s whistleblowing routine are:

 • Violation of the COMPANY’s code of conduct
 • Danger to human life and health
 • Violations of laws and regulations
 • Try to cover any of the above

 

Principles

 • People who report irregularities and / or violations have their identity protected throughout the process and for all eternity thereafter.
 • All disclosures are handled in a fair and correct manner.

 

What we do

What If an employee has reasonable grounds to suspect irregularities or violations in the COMPANY’s business operations or management and if it is not possible to report the situation to the manager or if a report is ignored, the COMPANY’s whistleblowing routine can be used.

 

Whistleblowing can be done at the address:  YOURCOMPANY.whistleblower@ropa.se alt. contact person or anonymously via web form at ropa.se/whistleblower/YOUR COMPANY 

 

What happens next

 • Reporting channel submits anonymized information the board and/or CEO that a matter has been reported
 • Reporting channel submits documentation to the board or the audit committee for assessment if further investigation is required. 
 • If the board deems that further investigation is required the board instructs the CEO or external advisor to make a further investigation and prepare a report which (if this is not inappropriate) is submitted to the relevant manager for a statement.
 • The report with (if this is not inappropriate) with the manager’s statement is forwarded to the COMPANY’s board
 • The whistleblower receives information about the case to the extent that he or she requests it and which is deemed appropriate.

The company’s whistleblower policy applies throughout the Group and is updated once a year.

 


TILLBAKA TILL MIN SIDA