INFORMATION | Inför Q2 [89] NY

INFORMATION | Inför Q2


AUDIO & VIDEO

Efter årsstämman börjar en ny säsong för ledning och nya styrelsen. Här kommer checklistan inför sommaren och finansiell rapport för andra kvartalet.


TILLBAKA TILL MIN SIDA

INFORMATION | Guidance & PR mall | Inbjudan presentation rapport - [54]

INFORMATION | PR mall inbjudan presentation investerare SWE och ENG


INTRO

Här finns enkla mallar på svenska och engelska för inbjudan till presentation av exempelvis delårsrapport via telefon och audiocast eller webcast.

Under pdf-filerna ligger texterna så att det enkelt går att klippa och klistra in i bolagets PR-mall.

 


SVENSKA

PRESSMEDDELANDE

Ort och datum

Bolagets VD och CFO presenterar resultatet/delårsrapport för andra kvartalet 2019

Bolaget bjuder in till telefonkonferens/audiocast den x månad kl. x. Bolagets VD, Förnamn Efternamn och CFO, Förnamn Efternamn, presenterar bolagets delårsrapport på svenska/engelska. Presentationen start kl. x och kan följas via telefon eller på webben och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Här är länken för att följa presentationen på webben:

Telefonnummer för att ring in och följa presentationen: 

För mer information vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, e-postadress och telefonnummer

ENGELSKA

PRESS RELEASE

City and Date

Company’s CEO and CFO present results or interim report for the x quarter 2019

 The Company invites to teleconference and audio cast on x month at x. The Company’s CEO, First-Name Last Name, and CFO, First-Name Last Name, present the interim report for the x quarter 2019 in English/Swedish. The presentation will start at x and can be joined via the telephone or the web and will be available on-demand on the company’s home page.

This is the link to follow the presentation on-line:

Telephone numbers to call in and join the presentation: 

For more information, please contact:

First-Name Last Name, e-mail and phone number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©ROPA management AB 2019
INFORMATION | Guidance & checklista | Innehåll i finansiell rapport [3] UPPDATERAT

INFORMATION | Innehåll i delårsrapport - se COV-19 uppdatering


Vi går igenom checklistan för innehåll i delårsrapport, mall finansiell rapport.  I videon går vi igenom innehåll i delårsrapport enligt IAS34. Under videon ligger bilder med inspiration för att inte bara uppfylla regelverket. Delårsrapporten är ett viktigt verktyg i IR-arbetet och det spelar roll hur den ser ut och vad den innehåller. 

Om ditt bolag inte rapporterar enligt IAS34 ex. bolag på MTF-marknader, se video och dokumentation längst ner i detta avsnitt.

För bolag som tillämpar och följer svensk kod för bolagsstyrning så ska delårsrapporten för halvåret eller första nio månaderna översiktligt granskas av revisorn. Stäm av med revisor och lägg in i planeringen.Information om finansiella svårigheter i finansiella rapporter

COV-19 uppdatering innehålla finansiella rapporter

Den europeiska finansinspektionen ESMA publicerade riktlinjer för informationsgivning om COV-19 och den svenska finansinspektionen följde efter. Här kommer en genomgång som handlar om att noterade bolag ska informera i finansiella rapporter om hur COV-19 påverkade under rapportperioden och efter rapportperiodens utgång. Det kan göras i noterna:

 • Väsentliga händelser under perioden
 • Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Eventuella finansiella svårigheter – informera i rapporten

 • Om bolaget har överskridit villkor rörande exempelvis soliditet, försäljning, kreditbetyg eller liknande i befintliga låneavtal 
 • Eventuella krav från eller överenskommelser med kreditgivare
 • Förklara hur den finansiella situationen avses hanteras och redogöra för tidsplanen kring planerade åtgärder


Delårsrapporten är ett viktigt “säljdokument” i arbetet med investerarrelationer. Den visar på bolagets ambitionsnivå. Det rekommenderas varmt att ge investerarna bra service genom att ordentligt förklara resultatutvecklingen, använda nyckeltal och ge kvartalsvis information. Passa på att informera löpande om hållbarhetsarbetet.


Den finansiella rapporten – Investerarrelationer och affärsdrivande kommunikation

3-BOARDA-INFORMATION-DELÅRSRAPPORTEN

PRICKLISTA DELÅRSRAPPORT - DUBBELKOLLA MED REVISORER

IAS34

“En bokslutskommuniké och halvårsrapport ska inledas med en sammanfattning av den mest väsentliga informationen, vari minst ska ingå uppgifter om nettoomsättning  och resultat per aktie samt eventuell prognos om sådan lämnas i rapporten.”

 • en kortfattad redogörelse för finansiell ställning (balansräkning); 
 • en kortfattad redogörelse för finansiella prestationer (resultaträkning), presenterad som antingen; 
 • en kortfattad resultaträkning, eller 
 • en kortfattad separat resultaträkning och en kortfattad redogörelse för omvärderingsdifferenser (other comprehensive income); 
 • en kortfattad redogörelse för förändringar i eget kapital
 • en kortfattad redovisning av kassaflöden, och 
 • valda förklarande noter 

En redovisningsenhet skall enligt IAS 34 minst lämna följande upplysningar om händelser, transaktioner och förutsättningar i noter i delårsrapporten om de är väsentliga och inte framkommer någon annanstans i delårsrapporten.

NASDAQ REGELVERK

Bokslutskommunikén ska 

 • om möjligt innehålla uppgifter om den föreslagna utdelningen per aktie samt 
 • uppgifter om planerad dag för årsstämman. 
 • Kommunikén ska även innehålla information om var och under vilken vecka årsredovisningen kommer att vara tillgänglig för allmänheten.
 • En bokslutskommuniké och halvårsrapport ska inledas med en sammanfattning av den mest väsentliga informationen, vari minst ska ingå uppgifter om nettoomsättning och resultat per aktie samt eventuell prognos om sådan lämnas i rapporten. 
 • Kravet på att lämna information rörande föreslagen utdelning per aktie föreligger givetvis endast om sådant förslag finns vid offentliggörandet av rapporten. 
 • Om styrelsen inte föreslår att det ska lämnas någon utdelning ska det klart framgå av rapporten. 
 • Om styrelsens beslut rörande utdelning tas vid ett senare tillfälle ska det offentliggöras då. 

 

MAR

Glöm inte MAR-etiketten

 • Denna information är sådan information som BOLAGET AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-xx-xx 0.x.00 CET.

Checklista innehåll finansiella rapporter för bolag på Spotlight Stock Market

Här hittar du checklistan från Spotlight Stock Market

spotlights-vaegledning-foer-finansiell-rapportering

Vill du ha mallen för delårsrapport i word och excelformat eller som Google document så e-posta oss på hej@boarda.se

TILLBAKA TILL MIN SIDA


INFORMATION | Guidance & körschema | Finansiell rapport [6]

INFORMATION | Körschema delårsrapport

 


Vi går igenom körschemat för delårsrapport steg för steg.