INFORMATION | Pressmeddelande ägarförändring flaggning och körschema [98]

INFORMATION | Pressmeddelande ägarförändring flaggning MTF och körschema


Flaggningsreglerna gäller bolag noterade på reglerad marknad, dvs. större ägares förändringar i ägandet rapporteras till FI. För bolagen på MTF-marknaderna rekommenderas större ägare att informera marknaden via pressmeddelande från bolaget. Här kommer exempel på hur det går till. 


Exempelvis om ägare har haft ett gemensamt ägarbolag och vill dela upp sitt ägande i enskilda ägarbolag. Experter på detta område är revisionsbyråer med skattespecialister och legala rådgivare. Vi går igenom illustrativt ur ett informationsperspektiv. Två viktiga områden att ha koll på dels

  • flaggning dvs pressmeddelande med information om ägarförändring,
  •  dels rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen

Flaggning via pressmeddelande

På reglerad marknad finns det krav på flaggning vid ägarförändringar från större ägare och på MTF-marknader ex. First North, NGM Nordic och Spotlight Stock Market  rekommenderas flaggning via pressmeddelande från bolaget på uppdrag från ägarna.


Flaggning – offentliggörande av större innehavsförändringar – rekommendation

Bolaget ska verka för att marknaden informeras när en aktieägares innehav av aktier i Bolaget över- eller underskrider någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent av samtliga aktier i Bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Om Bolaget får kännedom om att en aktieägares innehav av aktier i Bolaget över- eller underskrider någon av gränserna ska Bolaget offentliggöra information om detta så snart som möjligt. Informationen ska som utgångspunkt innehålla uppgifter om:

  • aktieägarens namn,
  • Bolagets namn,
  • transaktionens karaktär (exempelvis om förändringen sker på grund av köp, försäljning eller gåva), och
  • aktieägarens andel av samtliga aktier och röster före och efter transaktionen.

Om aktieägaren själv offentliggör sådan information genom ett pressmeddelande bortfaller Bolagets skyldighet att informera.

Till aktieägarens innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning. Till aktieägarens innehav ska även räknas aktier som innehas av juridisk person som kontrolleras av aktieägaren eller någon annan fysisk eller juridisk person, om aktieägaren genom överenskommelse eller avtal kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas. 

Dvs. om bolaget får trovärdig information om ägarförändring från ägare som innebär att flaggningsgräns passeras rekommenderas  bolaget att säkerställa informationen och att  informera om  ägarförändringar via pressmeddelande från bolaget.  


Illustrativt MALL  Pressmeddelande som skickas via Bolaget – Regulatorisk nyhet ej MAR som utgångspunkt. Det kan dock inte uteslutas att det i något fall kan vara MAR.

Ort Datum

FLAGGNINGSMEDDELANDE

BOLAGET har fått information om att ägaren/ägarna via bolag beslutat att dela upp sitt ägande i tre ägarbolaget istället för ett gemensamt. Det innebär att grundarnas gemensamma ägande är oförändrat men delas upp i tre ägarbolag. 

Det totala antalet aktier och röster på xxx motsvarande yy procent av bolaget fördelas efter uppdelning enligt följande: 

  • xxxx aktier motsvarande x procent av aktier och röster i bolaget kontrolleras via ÄGARBOLAGET A som kontrolleras av X, 
  • xxx aktier motsvarande x procent av aktier och röster i bolaget  kontrolleras via ÄGARBOLAGET B som kontrolleras av Z och 
  •  xxx aktier motsvarande x procent av aktier och röster i bolaget kontrolleras via ÄGARBOLAGET C som kontrolleras av Y.

För mer information, vänligen kontakta:


Här kommer några exempel:


Om ägare är Person i Ledande Ställning – se INFORMATION | Rapportering Finansinspektionen Person i Ledande ställning


TILLBAKA TILL MIN SIDA