INFORMATION | Guidance & PR mall | Tilldelning offentlig upphandling MAR [57]

INFORMATION | PR MALL TILLDELNING OFFENTLIG UPPHANDLING

INTRO

Vi går igenom informationsgivning vid offentlig upphandling, checklista och mall på pressmeddelande. Se även avsnitt om ny order.


Checklistan
  • Information om ordervärde,
  • information om på hur lång period ordervärdet är beräknat,
  • information om kunden,
  • information om ordern rör ett nytt verksamhetsområde eller en ny marknad,
  •  information om ordern påverkar resultatet, om inte innevarande år, när, och
  • information om det finns några förbehåll rörande ordern (exempelvis vid offentlig upphandling där tilldelning kan överklagas)

Ny order | Ej offentlig upphandling | Se separat avsnitt [75]

Här nedan finns texterna som du enkelt kan kopiera in i dina egna dokument på engelska och svenska.

SVENSKA  | ENGLISH VERSION BELOW

OFFENTLIG UPPHANDLING

 

PRESSMEDDELANDE

 

dd månad år

 

BOLAGET vinner tilldelning för avtal [alternativt vinner upphandling) på totalt xx Mkr från KUND i [Land/Kommun/Stad].

 

BOLAGET, [beskrivning av bolaget med cirka fem ord] får tilldelning för kontrakt med KUND [Land/Kommun/Stad]. Avtalet avser [tjänster/produkter/projekt] som kommer att levereras under perioden [om engångsförsäljning under året/om löpande avtal under 12/24/36 månader]. Det totala ordervärdet uppskattas till xx Mkr och går in i orderboken under [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Tilldelningen kan överklagas fram till den xx 2019.

 

COMPANY AB (publ) tecknar avtal med KUND. KUND är [kort beskrivning av kunden]

 

Avtalet avser [produkt/tjänst/projekt] och är [ett löpande avtal med  återkommande intäkter/en engångsförsäljning]. Ordern går in i orderboken [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Det totala ordervärdet för perioden [xx-yy] uppskattas till xx Mkr.

 

“Ev. citat från KUND”

 

“Ev. citat från VD”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, VD

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den xx 2019 kl 00.00.  

 

ENGLISH

PUBLIC TENDER

 

PRESS RELEASE

 

date month year

 

COMPANY is awarded a purchase order [alternative wins a tendered offering] of total SEK xx m from CUSTOMER in [Country/Region/City]

 

COMPANY, [short description in about five words] is awarded a new agreement with CUSTOMER in [Country/Region/City]. The agreement/contract covers [services/products/project] to be delivered during the period [during the year/12/24/36 months]. The total order value amounts to SEK xx m and will be accounted for in the order book for the [[first/second/third/fourth] quarter 2019. The award can be appealed to date month year.

 

COMPANY AB (publ) signs a new contract with CUSTOMER. CUSTOMER is [short description of the customer]

 

The agreement covers

and is [running deal with recurring revenues/one-time sales]. The order will be included in the order book during the [first/second/third/fourth]dra/tredje/fjärde) quarter 2019. The total value of the order for the period is estimated to SEK xx m.

 

“Optional quote from customer”

 

“Optional quote from CEO”

 

For more information, please contact:

First name Last name, Title

Phone

E-mail

 

This information is information that COMPANY is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 00.00 on xxx, 2019.  

 

Om… tilldelningen överklagas så behöver det pressmeddelas.

MALL PRESSMEDDELANDE VID ÖVERKLAGANDE AV TILLDELNING I OFFENTLIG UPPHANDLING

 

PRESSMEDDELANDE

 

dd månad år

 

BOLAGET har mottagit ett överklagande på tilldelning för avtal [alternativt vinner upphandling) på totalt xx Mkr från KUND i [Land/Kommun/Stad].

 

BOLAGET, [beskrivning av bolaget med cirka fem ord] får tilldelning för kontrakt med KUND [Land/Kommun/Stad]. Avtalet avser [tjänster/produkter/projekt] som kommer att levereras under perioden [om engångsförsäljning under året/om löpande avtal under 12/24/36 månader]. Det totala ordervärdet uppskattas till xx Mkr och tas bort från orderboken under [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Tilldelningen kunde överklagas fram till den xx 2019 och har nu överklagats.

 

COMPANY AB (publ) tecknar avtal med KUND. KUND är [kort beskrivning av kunden]

 

Avtalet avser [produkt/tjänst/projekt] och är [ett löpande avtal med  återkommande intäkter/en engångsförsäljning]. Ordern gick in i orderboken [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019 och tas nu bort i avvaktan på nästa steg.  Det totala ordervärdet för perioden [xx-yy] uppskattades till xx Mkr.

 

“Ev. citat från KUND”

 

“Ev. citat från VD”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, VD

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den xx 2019 kl 00.00.  

 

PRESS RELEASE

 

date month year

 

COMPANY has received an appeal for the awarded purchase order [alternative wins a tendered offering] of total SEK xx m from CUSTOMER in [Country/Region/City]

 

COMPANY, [short description in about five words] is awarded a new agreement with CUSTOMER in [Country/Region/City]. The agreement/contract covers [services/products/project] to be delivered during the period [during the year/12/24/36 months]. The total order value amounts to SEK xx m and will be taken out of the order book for the [[first/second/third/fourth] quarter 2019. The award could be appealed to date month year and has been appealed.

 

COMPANY AB (publ) signs a new contract with CUSTOMER. CUSTOMER is [short description of the customer]

 

The agreement covers

and is [running deal with recurring revenues/one-time sales]. The order was included in the order book during the [first/second/third/fourth] quarter 2019. The total value for the order during the period was estimated to SEK xx m and is now taken out of the order book to await next step.

 

“Optional quote from customer”

 

“Optional quote from CEO”

 

For more information, please contact:

First name Last name, Title

Phone

E-mail

 

This information is information that COMPANY is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 00.00 on xxx, 2019.