INFORMATION | Guidance & PR mall | Ny order MAR [75]

INFORMATION | Guidance & PR mall | Ny order


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom vilken information som ska vara med i pressmeddelandet för ny order och en användbar mall.

Här är checklistan
 • kundens identitet,
 • ordersumma, förutsatt att det monetära värdet bedöms vara av betydelse för bolaget,
 • vilken produkt eller tjänst ordern avser,
 • väsentligt orderinnehåll inklusive väsentliga villkor,
 • vilken tidsperiod som ordern omfattar, och
 • annan information som förklarar varför ordern bedöms utgöra insiderinformation ex. skulle exempelvis kunna vara ett nytt verksamhetsområde eller en ny marknad

Gällande samarbetsavtal är det inte alltid möjligt att redan vid ingåendet bedöma de finansiella effekterna varför en tydlig beskrivning av motiv, syfte och planer är av stor betydelse.

SVENSKA  | ENGLISH VERSION BELOW

EJ OFFENTLIG UPPHANDLING

 

PRESSMEDDELANDE 

 

dd månad år

 

BOLAGET får ny order [alternativt förlänger avtal] på totalt xx Mkr från KUND i [Land/Kommun/Stad]

 

BOLAGET, [beskrivning av bolaget med cirka fem ord] tecknar nytt avtal med KUND [Land/Kommun/Stad]. Avtalet avser [tjänster/produkter/projekt] som kommer att levereras under perioden [om engångsförsäljning under året/om löpande avtal under 12/24/36 månader]. Det totala ordervärdet uppskattas till xx Mkr och går in i orderboken under [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019.

 

COMPANY AB (publ) tecknar avtal med KUND. KUND är [kort beskrivning av kunden]

 

Avtalet avser [produkt/tjänst/projekt] och är [ett löpande avtal med  återkommande intäkter/en engångsförsäljning]. Ordern går in i orderboken [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Det totala ordervärdet för perioden [xx-yy] uppskattas till xx Mkr.

 

“Ev. citat från KUND”

 

“Ev. citat från VD”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, VD

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den xx 2019 kl 00.00.  

 

ENGLISH 

NOT PUBLIC TENDER

 

PRESS RELEASE 

 

date month year

 

COMPANY receives new order [alternative extend the agreement] of total SEK xx m from CUSTOMER in [Country/Region/City]

 

COMPANY, [short description in about five words] signs new agreement with CUSTOMER in [Country/Region/City]. The agreement/contract covers [services/products/project] to be delivered during the period [during the year/12/24/36 months]. The total order value amounts to SEK xx m and will be accounted for in the order book for the [[first/second/third/fourth] quarter 2019.

 

COMPANY AB (publ) signs a new contract with CUSTOMER. CUSTOMER is [short description of the customer]

 

The agreement covers

and is [running deal with recurring revenues/one-time sales]. The order will be included in the order book during the [first/second/third/fourth]dra/tredje/fjärde) quarter 2019. The total value of the order for the period is estimated to SEK xx m.

 

“Optional quote from customer”

 

“Optional quote from CEO”

 

For more information, please contact:

First name Last name, Title

Phone

E-mail

This information is information that COMPANY is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 00.00 on xxx, 2019. 


RISK | Ekonomihandbok [74]

RISK | Ekonomihandbok


VIDEO | AUDIO PÅ GÅNG

En enkel innehållsförteckning och mall för ekonomihandbok.


Text som enkelt kan kopieras och klistras in i ett word eller google dokument

Exempel på innehåll – Illustrativt 

Inledning

 • Ekonomihandbokens målgrupp
 • Hur den hänger ihop med andra manualer
 • Koncernpolicies och riktlinjer 
 • Sekretess och insiderregler
 • Kontaktpersoner

Organisation och styrning

 • Modell för ekonomistyrning
 • Stödsystem och användarmanualer
 • Redovisningsprinciper IFRS eller K3?
 • Budget och prognoser
 • Månadsbokslut och uppföljning
 • Årsbokslut
 • Finansiella rapporter
 • Valutahantering
 • Försäkringar
 • Intern kontroll och styrning – dokumentation
 • Arkivering


STRATEGI | Planering | Succession affärskritiska roller [73]

STRATEGI | Successionsplanering


INTRO

Här är ett enkelt och bra sätt att arbeta med successionsplaneringen. I styrelsen ligger naturligt fokus på VD och CFO som är kritiska ur ett kapitalmarknadsperspektiv när det gäller informationsgivning. Smarta bolag identifierar alla affärskritiska roller och vågar prata om planeringen.


Presentationen från genomgången kan laddas ner nedan.

Enkel mall successionsplanering och talent management

 

Enkel mall dokumentation mål och utveckling

UPPFÖLJNING MÅL OCH UTVECKLING | Follow-up performance and development

 

Datum | Date:

Namn | Name:

Roll | Role:

 

MÅL & UTVECKLING

Targets & Performance

Resultat

Performance

Överträffar

Exceeds 

Levererar

Delivers

Missar

Miss

Mål 1 – beskrivning

Target 1 – description

Mål 2 – beskrivning

Target 2 – description

Mål 3 – beskrivning

Target 3 – description

 

Kommentar | Comment:

 

MOTIVATION OCH AMBITION | Motivation and ambition

Kommentar | Comment:

 

PERSONLIG UTVECKLING | Personal development

 

Mål | Target Hur? How? När? When?

 

Kommentar | Comment:

 

ÖVRIGT | More:

 

Signatur | Signature:

 

_________________ ________________

©BOARDA


STRATEGI | Förberedelser för notering [61]

STRATEGI | Tio förberedelser för börsnotering - dokumentation


INTRO

För att en noteringsprocess ska bli effektiv är det bra att ha dokumentationen förberedd och klar. Här kommer en sammanfattning som hänvisar till avsnitt där du hittar detaljerad information om hur du faktiskt gör för att få affärsplan, finansiella mål, dokumentation av styrning och intern kontroll på plats mm.


INFORMATION | Guidance & PR mall | Inbjudan presentation rapport - [54]

INFORMATION | PR mall inbjudan presentation investerare SWE och ENG


INTRO

Här finns enkla mallar på svenska och engelska för inbjudan till presentation av exempelvis delårsrapport via telefon och audiocast eller webcast.

Under pdf-filerna ligger texterna så att det enkelt går att klippa och klistra in i bolagets PR-mall.

 


SVENSKA

PRESSMEDDELANDE

Ort och datum

Bolagets VD och CFO presenterar resultatet/delårsrapport för andra kvartalet 2019

Bolaget bjuder in till telefonkonferens/audiocast den x månad kl. x. Bolagets VD, Förnamn Efternamn och CFO, Förnamn Efternamn, presenterar bolagets delårsrapport på svenska/engelska. Presentationen start kl. x och kan följas via telefon eller på webben och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Här är länken för att följa presentationen på webben:

Telefonnummer för att ring in och följa presentationen: 

För mer information vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, e-postadress och telefonnummer

ENGELSKA

PRESS RELEASE

City and Date

Company’s CEO and CFO present results or interim report for the x quarter 2019

 The Company invites to teleconference and audio cast on x month at x. The Company’s CEO, First-Name Last Name, and CFO, First-Name Last Name, present the interim report for the x quarter 2019 in English/Swedish. The presentation will start at x and can be joined via the telephone or the web and will be available on-demand on the company’s home page.

This is the link to follow the presentation on-line:

Telephone numbers to call in and join the presentation: 

For more information, please contact:

First-Name Last Name, e-mail and phone number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©ROPA management AB 2019
INFORMATION | Guidance in ENGLISH | Play book disclosure | ENG [60]

INFORMATION | Play book disclosure and IR


As requested by customer, here comes the play book for disclosure and IR in the Swedish Capital Market. As always, you are welcomed to reach out to us with questions.

©BOARDA | ROPA management AB

THE PLAY BOOK FOR INVESTOR RELATIONS

Processes News Releases, Press Releases and Crisis management 2

Information activities News Releases and Press Releases 2

Templates for Releases 2

Process and advice Crisis management 3

Procedures for requests from the media 3

Advice for crisis management: CEO & CFO 4

Investor Relations – Guidance Disclosure 4

Disclosure of inside information (based on Nasdaq Issuer Rule January 2019 on First North Premier the Certified Adviser is responsible for the Issuer Surveillance. The Exchange should then be read as the Certified Adviser) 4

Delay in the disclosure of inside information 5

Other disclosure requirements 6

Financial reports/statements 6

Timing of financial release and interim report/statement 6

Content of financial report/statement 6

Forecasts and forward-looking statements 6

General meetings of shareholders 7

Issues of financial instruments 7

Company shall disclose any decision to introduce a share-based incentive program 7

Changes in board of directors, management and auditors 7

Closely-related party transactions 7

Substantial changes to the operations of the Company 8

Decisions regarding admission to trading 8

Disclosure considered necessary to provide fair and orderly trading 8

Company calendar 8

Timing and Methodology for disclosure 9

Changes and corrections to previously disclosed information 9

Silent period 9

Website 9

Procedures for website updates 10

Check-list Disclosure Rules 10

Orders or investment decisions; cooperation agreements 10

Business acquisitions and divestitures 11

Financial difficulties 12

Decisions taken by authorities 12

Information regarding subsidiaries and affiliated companies 12

Auditor’s reports 13

Deviation in financial result or financial position 13

Substantial changes to the operations of the Company 13

Information to the Exchange 13

Public tender offers 13

Information for surveillance purposes 14

Advance information 14

Check-list Financial Reports – Process 14

Financial Reports – Content 15

Check-list website – Investor Relations and Corporate Governance 15

Check-list Annual General Meeting 16

Information published on the website prior to notice 16

AGM Notice and more 16

Check-list contacts with analysts, investors and the media 17

Processes News Releases, Press Releases and Crisis management

Information activities News Releases and Press Releases

Templates for Releases

News Release: Marketing PR – Marketing PR should include the heading News Release.

 

Press Release/Regulatory News:

Company should not combine the disclosure of inside information – Press Release – to the public with the marketing of its activities. Press Releases to comply with the Information Policy should include the heading Press Release, and the information:

 • Time and date for disclosure (see paragraph below)
 • The Company’s registered name
 • The Company’s webpage
 • Contact person including title and contact information
 • A heading indicating the substance of the announcement, and
 • The most important information in a press release should be clearly presented at the beginning of the announcement. The press release should also include the following paragraph (MAR DISCLAIMER):

This information is information that Company AB (publ), reg.no. xxxxxx-xxxx ticker symbol XXXX  is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at [•] CET on [•] 201x. Our press releases can be accessed at www.Company.com

For more detailed information about timing and methodology, go to section Investor Relations on page 2.

 

TEMPLATES FOR STANDARD PRESS RELEASES LIKE NEW ORDER, AWARD PUBLIC TENDER,  CHANGES IN MANAGEMENT, FINANCIAL REPORT, “PROFIT WARNING”, AGM AND MORE ARE AVAILABLE ON BOARDA.SE IN THE SECTION ABOUT INFORMATION.

 

Procedures for information activities

The BA-leaders/Marketing are responsible for producing News Releases, marketing PR.

The CFO/IR function coordinates all information activities and is responsible for:

 • Managing and internally distributing requests.
 • Producing Press Releases – Information Policy
 • Distributing written information, which has undergone internal quality assurance and been approved, to the media.
 • Ensuring distribution lists are up-to-date.
 • Publishing Press Releases on the website at the same time as they are distributed.
 • Monitoring the press and reporting this internally.

The CFO/IR function is responsible for coordinating with the CEO, BA-leaders, marketing to ensure that the timing of distribution does not clash with regulatory releases.

 

Process and advice Crisis management

Procedures for requests from the media

Employees should not make statements externally. However, if anyone from the media calls, try to ascertain the following:

 • The journalist’s name
 • Which medium he or she represents
 • What he or she wishes to discuss
 • Examples of questions
 • Who else the journalist has spoken to
 • Say that you or someone else will get back to them
 • Make a note of the telephone number and email address
 • Deadline, by which he or she needs an answer then contact, in the first instance, the CEO or CFO.

 

Advice for crisis management: CEO & CFO

 • Be available.
 • Do not avoid criticism by not answering questions from the media or customers. This makes matters worse, as it leaves the field open for former employees, interest groups, trade unions or others to give their possible negative image of the organization, the product or what the outside world has reacted to.
 • Take criticism seriously.
 • Criticism must be taken seriously, even if the criticism is perceived internally as being minor and insignificant. Ask test questions, such as “Is there anything in the criticism?” “Should we change our working methods, our procedures or our products?”.
 • Be sympathetic.
 • If a customer, employee or anyone else has felt bad treated and has turned to the media to share their discontent, seek dialogue instead of confrontation.

Investor Relations – Guidance Disclosure

Disclosure of inside information (based on Nasdaq Issuer Rule January 2019 on First North Premier the Certified Adviser is responsible for the Issuer Surveillance. The Exchange should then be read as the Certified Adviser)

Company should ensure that all market participants have simultaneous access to any inside information about the Company. Company should therefore ensure that inside information is treated confidentially and that no unauthorised party is given such information prior disclosure. Unless the inside information is simultaneously made public to the market, it should not be disclosed to analysts, journalists, or any other parties (either individually or in groups).

 

As a general rule Company should disclose information which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of the Company ́s financial instruments. It is not required that actual changes in the price of the financial instruments occur. The effect on the price of the financial instruments may vary and should be determined on a Company by Company basis, taking into account, among other things, the price trend of the financial instruments, the relevant industry in question, and the actual market circumstances. Accordingly, an obligation to provide information may, for example, exist in the following situations:

 • orders or investment decisions
 • co-operation agreements or other agreements of major importance;
 • business acquisitions and divestitures;
 • price or exchange rate changes;
 • credit or customer losses;
 • new joint ventures;
 • research results, development of a new product or important invention;
 • commencement or settlement of, or decisions rendered in, legal disputes; • financial difficulties;
 • decisions taken by authorities;
 • shareholder agreements known to the Company which may affect the use of voting rights or transferability of the financial instruments;
 • market rumours and information leaks;
 • market making agreements;
 • information regarding subsidiaries and affiliated companies;
 • auditors report;
 • deviation in financial result or financial position; and
 • substantial changes to the operations of the Company.

Some of the examples are described in more detail in checklist disclosure rules page 10.

Delay in the disclosure of inside information

The starting point is that Company should inform the public as soon as possible of inside information which directly concerns the Company. Company may, however, on its own responsibility, delay public disclosure of inside information, provided that all of the following conditions are satisfied.

 • Immediate public disclosure is likely to prejudice Company’s legitimate interests;
 • Delay of disclosure is not likely to mislead the public; and
 • Company can ensure the confidentiality of that information

 

Example of situations when the Company may have legitimate interest to postpone public disclosure:

 • Ongoing negotiations where the outcome of the negotiations or the normal pattern of those negotiations would be likely to be affected by immediate public disclosure
 • The financial viability of the Company is in grave an imminent danger and immediate public disclosure would seriously jeopardise the interest of existing and potential shareholders by undermining the conclusion of specific negotiations designed to ensure the financial recovery of the Company.
 • The Company plans to buy or sell a major holding in another Company and public disclosure would jeopardise the conclusion of such transaction.

 

Example of situations when postponed public disclosure is likely to mislead the public:

 • The inside information whose disclosure the Company intends to delay is materially different from a previous public announcement of the Company on the matter to which the inside information refers.
 • The inside information whose disclosure the Company intends to delay regards the fact that the Company’s financial objectives’ are likely not to be met, where such objectives were previously publicly announced.
 • The inside information whose disclosure the Company intends to delay is in contrast with the market’s expectations, where such expectations are based on signals that the Company has previously set.

 

The determination of what constitutes inside information must be based on the facts and circumstances in each case and, where doubts persist, the Company may contact the Exchange for advice. The Exchange’s employees are subject to a duty of confidentiality. However, the Company is always ultimately responsible for fulfilling its duty of disclosure under MAR and this Rule book.  

 

Other disclosure requirements

Financial reports/statements

Company shall prepare and disclose all financial reports/statements pursuant to

accounting legislation and regulations applicable to the Company. Company shall disclose one annual financial statement release and interim reports/statements quarterly.

Since the annual financial report must be prepared according to IFRS adopted by EU for

groups of undertakings, the financial statement release must also be prepared on the basis of the accounting principles for the annual financial report. Normally the financial statement

release should be so comprehensive that the annual report does not provide the market with any new significant information that may be price sensitive.

Timing of financial release and interim report/statement

The annual financial statement release and the interim reports/statements shall be

disclosed within two months from the expiry of the reporting/statement period. Interim

reports/statements shall state whether or not the Company’s auditors have conducted a

review. See checklist disclosure rules page 10.

Content of financial report/statement

Go go Checklist disclosure rules 10.

Forecasts and forward-looking statements

Company should not provide any forecasts and/o forward-looking statements.

General meetings of shareholders

Notices to attend general meetings of shareholders shall be disclosed. The disclosure shall include information about date, time, place, how to participate and material proposals for resolutions.

Company shall disclose information about resolutions adopted by the general meeting

of shareholders unless a resolution is insignificant. See checklist disclosure rules 10.

Issues of financial instruments

The Company shall disclose all proposals and decisions to make changes in the share capital or the number of shares or other financial instruments related to shares of the Company, unless the proposal or decision is insignificant. Information shall be disclosed regarding terms and conditions for the issue. The Company shall also disclose the outcome of the issue. The announcement regarding an issue of financial instruments shall include all significant information concerning the issue of new financial instruments. Information in the

announcement should, at a minimum, include the reasons for the issue, expected total amount to be raised, subscription price and, where relevant, to whom the issue is directed.

Disclosure concerning issues of financial instruments shall include terms and conditions of

the issue, any agreements or commitments to subscribe, and time schedule information. When the Company discloses the outcome of the issue, the announcement should include information such as whether or not the issue has been fully subscribed or if, for example, secondary subscription rights have been exercised. Normally, it is also relevant to repeat the subscription price, especially in cases where a fixed price has not been used (e.g. book-building process).

Company shall disclose any decision to introduce a share-based incentive program

The disclosure shall contain information about the most important terms and conditions

of the programme.

The information, which is normally included in the notice of the general meeting, is required

to provide investors with information about the factors motivating management and other

employees and also the dilution effects of the incentive programmes, in order to help investors understand the potential total liabilities under such programmes. See checklist disclosure rules 10.

Changes in board of directors, management and auditors

Proposals and actual changes with respect to the board of directors and senior

management of the Company shall be disclosed. The disclosure regarding a new board member or a new senior manager shall include

relevant information about the experience and former positions held by the board

member or senior manager. A change of the auditor shall also be disclosed.

Closely-related party transactions

A transaction between the Company and closely-related parties which is not entered into in

the normal course of business shall be disclosed when the decision regarding such a

transaction is taken, unless the transaction is insignificant to the parties involved.

‘Closely-related parties’ include managing directors, members of the board of directors,

and other managers in the Company or significant subsidiaries who control or exercise

significant influence in making financial and operational decisions in the Company or in the

relevant significant subsidiary. Legal entities controlled by these persons and

shareholders controlling more than ten percent of the financial instruments or voting

rights of the Company are also considered as closely-related parties. In order to ensure credibility and confidence, any transaction with a closely-related party

should be disclosed unless it is insignificant to the parties involved.

Substantial changes to the operations of the Company

If a Company undergoes significant changes and, following those changes, may be

regarded as an entirely new Company, additional information regarding the Company shall

be provided. The information must be equivalent to what is required pursuant to the

rules applicable to prospectuses. This rule applies whether or not the Company is obligated

to prepare such a prospectus pursuant to legislation or any other regulation. Information must be disclosed within a reasonable time, which means as soon as it has been compiled. When a change in identity occurs, it is of the utmost importance that the securities market

receives enhanced information.

Decisions regarding admission to trading

Company shall disclose information when it applies to have its financial instruments

admitted to trading at the Exchange for the first time, as well as if it applies for a

secondary listing to trading at another trading venue. The Company shall also disclose any

decision to apply to remove its financial instruments from trading at the Exchange or

another trading venue. The Company shall also disclose the outcome of any such

application. The duty to comply with the disclosure rules enters into force when Company applies to have its financial instruments admitted to trading on an exchange.

Disclosure considered necessary to provide fair and orderly trading

If the Exchange considers that special circumstances exists that results in substantial

uncertainty regarding the Company or the pricing of the traded financial instruments and

that additional information is required in order for the Exchange to be able to provide

fair and orderly trading in the Company’s financial instruments the Exchange can require

the Company to disclose necessary information. This requirement applies whether or not certain information is considered inside information.

Company calendar

Company shall publish a Company calendar listing the dates on which the Company

expects to disclose financial statement releases, interim reports, and the date of the

annual general meeting. In respect of the annual financial report, Company shall

publish the week of disclosure. The Company calendar shall be published prior to the start of each financial year. If a disclosure cannot be made on a pre-announced date, the Company must publish a new date on which disclosure will be made; If possible, the new date should be published at least one week prior to the original date. If applicable, the date for payment of dividends should also be included in the publication.The Company should also try, if possible, to specify the time of the day at which disclosure will be made. The publication of the Company calendar is normally done on the Company’s website.

Timing and Methodology for disclosure

Company should inform the public as soon as possible of inside information which directly concerns the Company. Company should ensure that the inside information is made public in a manner which enables fast access and complete, correct and timely assessment of the information by the public. Company should not combine the disclosure of inside information to the public with the marketing of its activities.

The information Company discloses must reflect the Company’s actual situation and may not be misleading or inaccurate in any manner. The information should contain facts which provide sufficient guidance to enable evaluation of such information and its effect on the price of the Company’s financial instruments, shares or bonds. Also information omitted from a press release may cause the announcement to be inaccurate or misleading.

The most important information in a press release should be clearly presented at the beginning of the announcement. Each press release by the Company should have a heading indicating the substance of the announcement.

It is not possible to provide inside information e.g. at general meetings or analyst presentations without disclosure of the information. If Company intends to provide such information during such a meeting or presentation, the Company must simultaneously – at the latest – also disclose the inside information.

Changes and corrections to previously disclosed information

Whenever the Company discloses significant changes to previously disclosed information, the changes should also be disclosed using the same distribution channels as previously. Corrections to errors in information disclosed by the Company itself need to be disclosed as soon as possible after the error has been noticed, unless the error is insignificant. When there are changes to information in a financial report, it is not usually necessary to repeat the complete financial report, but the changes can be disclosed in an announcement with a similar distribution as for the report.

Silent period

The Company must observe a silent period beginning 30 days before the publication of annual and interim reports. During this period, Company spokespersons must refrain from answering questions or commenting on financial performance.

Website

The Company shall have its own website on which information disclosed by the Company on the basis of the disclosure requirements imposed on traded Companies shall be available for at least five years. However, financial reports shall be available for a minimum of ten years from the date of disclosure. The reports must be located under the heading Financial reports and under the heading News and/or media (or similar headings). The website must also contain a section for information on corporate governance including information about the CEO and management, Board of Directors, the work of the Board, committees, auditors, incentive schemes, Articles of Association, etc. The information shall be made available on the website as soon as possible after the information has been disclosed.

Procedures for website updates

Company uses a third party supplier for news distribution and archiving on the Company’s website. The Group CFO is responsible for ensuring website content meets the requirements of Disclosure rules. The Group CFO is also responsible for the website being updated in accordance with the Company web strategy and the requirements of the Disclosure rules. The publication of press releases and interim reports on the website is managed by the Group CFO, or a person appointed by him/her, who is responsible for coordinating uploads with an external distribution Company retained by the Company.

 

Check-list Disclosure Rules

Actions when the Company is required to public disclose information; inside information, financial report, auditors report,  forecasts and forward-looking statement, general meetings of shareholders, share-based incentive programmes, issues of financial instruments, changes to the board, management or auditors, transaction with closely-related party, investments and divestments of companies, major changes to the operations, admission to trading, financial calendar and corporate governance.

Set out below is a more detailed description of some of the examples and guidance on which type of inside information the Exchange would normally expect the disclosure to include as well as guidance on the timing and methodology of disclosures which the Exchange would usually expect the Company to follow.

Orders or investment decisions; cooperation agreements

If the Company discloses a major order, it could be essential to provide information about the value of the order, including the product or other content of the order and time period to which the order relates. Orders relating to new products, new areas of use, new customers or customer types, and new markets may constitute inside information under certain circumstances. In the context of co-operation agreements, it may be difficult to determine the financial effects and, therefore, it is very important to provide the securities market with a clear description of the reasons, purpose, and plans.

Business acquisitions and divestitures

If an I discloses inside information about the acquisition or a sale of a Company or business the disclosure should normally include:

 • purchase price, unless special circumstances exist;
 • method of payment;
 • relevant information about the acquired or sold entity;
 • the reasons for the transaction;
 • estimated effects on the operation of the Company;
 • the time schedule for the transaction; and
 • any key terms or conditions that apply to the transaction.

The Company or business acquired shall be described in a manner that addresses its key line(s) of business, historical financial performance and financial position.

In conjunction with corporate transactions considered inside information special attention should be given to the completeness of information. Based on the information disclosed about a transaction, the market participants should be able to assess the financial effects of the acquisition or sale as well as the effects on the operation of the Company and the effect on the price or value of the Company’s financial instruments. Typically, such assessment requires knowledge of the financial effects of the acquisition or sale as well as the effects on the operation of the Company.

 

The Company should disclose the sale or purchase price of a Company since it normally is a key element in assessing the effects of the transaction. In rare cases there may, however, be a possibility to withhold information regarding the price for an acquired or sold entity. This might be the case where the purchase price is not of importance for the valuation of the Company admitted to trading. Another example could be when a disclosure is made before the price negotiations have been finalized. It is then impossible to inform about the price, but once the price has been agreed upon, relevant information thereon should be disclosed. It is not unusual that the purchase price is related to the future outcome of the acquired business. In such a case the Company should disclose the maximum purchase price (including the maximum additional purchase price) at once, together with the parameters which may affect the amount of the additional purchase price, and disclose the final purchase price in future reporting.

 

Different kinds of transactions can be considered inside information and there can be different ways to evaluate the transactions depending on their strategic importance. Relevant information for the assessment could include the effects on the income statement or balance sheet resulting from the integration of operations or, alternatively, the effects of the sale.

 

In conjunction with the acquisition of business activities, where the acquired business unit is not an independent business unit, it may be particularly important to report information regarding the purchase price, the type of business that has been acquired, the assets and liabilities included in the acquisition, the number of employees transferred, etc.

Financial difficulties

In situations where the Company encounters financial difficulties, such as a liquidity crisis or suspension of payments, there may be difficult questions regarding the obligation to disclose inside information. For example the Company may find itself in a situation where significant decisions are taken by other parties, e.g. lenders or major shareholders. It is, however, still the Company that are responsible for disclosing inside information. This is achieved by the Company staying continuously informed of developments through contacts with representatives from lenders, major shareholders, etc. On the basis of information then received, appropriate disclosure measures may be taken.

Not infrequently, loan agreements contain different types of limits in relation to equity ratio, turnover, credit ratings or suchlike (so called covenants) and if these limits are exceeded, the lender may demand repayment or renegotiation of the loan. Exceeding such limits may constitute inside information.

Decisions taken by authorities

Even though it may be difficult for the Company to control processes where decisions concerning the Company are made by authorities or courts of law, it is still the Company’s responsibility to provide information regarding such decision(s) to the securities market as soon as possible if the consequences of a decision constitute inside information. The information should be sufficiently comprehensive and relevant from the market’s viewpoint to enable an assessment of the effect on the Company and its operations, result or financial position and thus the extent of the information needed may vary.

If it is impossible for the Company to provide an opinion on the consequences of the decisions made by authorities or courts of law, the Company may initially make a disclosure regarding the decision. As soon as the Company has made an assessment of the consequence of the decision, if any, the Company should make a new disclosure regarding these consequences.

Information regarding subsidiaries and affiliated companies

Decisions, facts and circumstances pertaining to the group or to individual subsidiaries, and in some cases affiliated companies as well, may be inside information. Evaluation is naturally affected by the legal and operational structure of the group and by other circumstances.

A situation may occur in which an affiliated Company discloses information independently of the Company with regard to its own operations regardless of whether the affiliated Company itself has a similar duty of disclosure. In such cases the Company is required to evaluate whether that information constitutes inside information with regard to the Company’s financial instruments.

When the subsidiary is a listed Company, circumstances in the subsidiary may be inside information in respect of the Company’s financial instruments.

Auditor’s reports

If the auditor’s report contains remarks related to the Issuer’s going concern, internal irregularities within the Issuer, or any other remarks from the auditors, the information may constitute inside information.

Deviation in financial result or financial position

In the event that the financial result or position of the Company deviates from what could reasonably be expected based on financial information previously disclosed or otherwise communicated by the Company, information on such deviation may constitute inside information. When deciding whether a change in financial results or the financial position of the Issuer is significant enough to constitute inside information, the Company should evaluate the deviation based on the latest financial performance, forecasts or forward-looking statements. In deciding whether to make a disclosure, the Company should consider performance prospects and known changes in financial conditions during the remainder of the review period. Matters affecting such prospects may include changes in the Issuer’s operating environment and seasonal patterns in the Company’’s line(s) of business. Attention may also be given to any information the Company has disclosed about the effect of external factors on the Company, e.g. sensitivity analysis regarding commodity prices or in relation to specific market developments. Market expectations, such as analyst estimates, are not decisive for such evaluation; instead, the information disclosed by the Issuer itself and what can justifiably be concluded from such information is decisive.

Substantial changes to the operations of the Company

If substantial changes are made to the Company during a short period of time, or in its business activities in other respects, to such a degree that the Company may be regarded as a new undertaking, information on such changes may constitute inside information. Where the Company discloses such changes, the disclosure should include the consequences of the changes.

Information to the Exchange

Public tender offers

Where the Company has made internal preparations to make a public tender offer for financial instruments in another listed Company, the Company shall notify the Exchange when there are reasonable grounds to assume that the preparations will result in a public tender offer.

If the Company has been informed that a third party intends to make a public tender offer to the shareholders of the Company, and such public tender offer has not been disclosed, the Company shall notify the Exchange when there are reasonable grounds to assume that the intention to make a public tender offer will be realised.

When discussions have proceeded to an advanced stage in respect of the acquisition of another listed Company, the Exchange must be informed in advance in order to be able to monitor trading. However, there must be reasonable grounds to assume that the measure will lead to an offer.

The Exchange must also be notified when the Company has been contacted by a third party which intends to make a public offer to the shareholders in the Company, where there are reasonable grounds to assume that the contact will lead to a formal public offer.

There is no formal requirement regarding how to notify the Exchange and notice is normally made by telephoning the surveillance department.

Information for surveillance purposes

Information to be disclosed shall also be submitted to the Exchange for surveillance purposes not later than simultaneously with the disclosure of information, in the manner prescribed by the Exchange.

Information for surveillance purposes must be sent electronically in the manner prescribed by the Exchange. For practical assistance regarding the prevailing practice, the Company can contact the Exchange. In order to comply with the rule the Company should in practice use an information distributor.

Advance information

If the Company intends to disclose information that is assumed to be of extraordinary importance for the Company and its financial instruments the Company shall notify the Exchange prior to disclosure.

 

Check-list Financial Reports – Process

 • Prepare a time table based on reporting date in financial calendar
 • CEO comment – first draft as soon as possible after closing the quarter – front-end
 • Financials – back-end
 • Update quarterly presentation
 • Invitation to investor meeting or quarterly update
 • Meeting for walk-through of financial report with the CEO
 • Distribution to AudCom/Board
 • Meeting AudCom/Board
 • Approval – Distribution through distributor
 • Publish on financial report on website under financial reports in addition to press releases

 

Financial Reports – Content

The announcement containing the financial statement release and the half-yearly financial report shall at least include the information required by IAS 34 “Interim financial reporting”.

Company shall in the report/statement for the first and third quarters disclose the information set out in the guidance note for preparing interim management statements, which the Exchange has published on its website. The Company can, however, deviate from the guidance completely or on certain points, if the Company disclose the reporting/statement format the Company have chosen instead and the reasons for doing that on its website.

 

The financial statement release shall include the proposed dividend per share, if available, and information regarding the planned date of the annual general meeting. It shall also state where and which week the annual financial report will be made available to the public.

An announcement containing a financial statement release or a half-yearly report shall commence with a summary stating the Company’s key figures, including, but not limited to, net turnover and earnings per share as well as information regarding forecasts, if a forecast is provided in the report.

 

Check-list website – Investor Relations and Corporate Governance

 • Press releases and subscription
 • Financial Reports and presentations (10 years from publication date)
 • Financial calendar
 • Share – The 10 largest shareholders, Analysts covering the Company and the sector
 • Corporate Governance
  • The Board of Directors: Bio, information about independency vs major shareholders and management, and shareholding.
  • The Executive Management: Bio
  • Remuneration and incentive programmes
  • Auditors
  • Article of association
  • Corporate Governance report including Auditors review
 • Annual General Shareholders meeting – Notice, documentation and minutes, see more information below.
 • IR contact

 

Check-list Annual General Meeting

Information published on the website prior to notice

The Company is to announce the names of members of the nomination committee on its website no later than six months before the annual general meeting. If any committee member has been appointed by a particular owner, that owner’s name is to be stated. If any member leaves the committee, this information is to be announced. If a new member is appointed to the nomination committee, the corresponding information about the new member is to be provided. The website is also to provide information on how shareholders may submit recommendations to the nomination committee.

As soon as the date and venue of the shareholders’ meeting have been decided, and in the case of annual general meetings no later than in conjunction with the third quarter report, the information is to be posted on the Company’s website. This information is also to include the closing date for matters to be submitted by shareholders for inclusion in the notice of meeting.

AGM Notice and more

Notices to attend general meetings of shareholders shall always be disclosed. This applies irrespective whether a notice contains inside information or not, if a notice will be sent to the shareholders by post or in any other way will be made public (e.g. in a newspaper) and notwithstanding if certain information included in the notice previously has been disclosed according to this Rule Book.

 

A proposal to a general meeting of shareholders which contains inside information should be disclosed as soon as possible according to MAR. This means

that a proposal which contains inside information must be disclosed as soon as possible even if the content of the proposal will later form part of a notice to attend a general meeting of shareholders. If the Issuer plans to communicate inside information at a general meeting of shareholders, the Issuer shall disclose the information in an announcement available to all investors, at the latest at the same time it is presented to the general meeting of shareholders. Even if a notice does not contain any inside information the notice must in general be disclosed at the same time as it is sent to a newspaper. There may, however, be situations where certain information is still outstanding when a draft notice is sent to a newspaper for publication. This could be one reason to delay the disclosure until the notice is finalized. The notice must, however, always at the latest be disclosed the evening before the notice is expected to be published in a newspaper and before it is made available on the Issuer’s website. It is therefore not sufficient that disclosure occurs before the Exchange opens on the day that the notice is published in a newspaper. With insignificant resolutions, the rule refers for example to matters which are of technical nature. After close of the general meeting of shareholders the Issuer shall as soon as possible disclose information about resolutions adopted by the general meeting of shareholders unless a resolution is insignificant. Resolutions whereby the general meeting authorises the board of directors to decide on a matter, such as the issuance of financial instruments or buy-back of own shares, must also be disclosed. In such cases, the Issuer must also disclose the board of directors’ resolution to exercise the authority.

 

Check-list contacts with analysts, investors and the media

 • All contacts shall be co-ordinated by the CFO/IR-function
 • CEO and CFO are spokespersons vs analysts and investors
 • CEO and CFO are spokespersons vs the media
 • All contacts shall be logged with date, contact and main talking points
 • The document should be available for the Board, CEO and CFO.INFORMATION | Guidance & PR mall | Tilldelning offentlig upphandling MAR [57]

INFORMATION | PR MALL TILLDELNING OFFENTLIG UPPHANDLING

INTRO

Vi går igenom informationsgivning vid offentlig upphandling, checklista och mall på pressmeddelande. Se även avsnitt om ny order.


Checklistan
 • Information om ordervärde,
 • information om på hur lång period ordervärdet är beräknat,
 • information om kunden,
 • information om ordern rör ett nytt verksamhetsområde eller en ny marknad,
 •  information om ordern påverkar resultatet, om inte innevarande år, när, och
 • information om det finns några förbehåll rörande ordern (exempelvis vid offentlig upphandling där tilldelning kan överklagas)

Ny order | Ej offentlig upphandling | Se separat avsnitt [75]

Här nedan finns texterna som du enkelt kan kopiera in i dina egna dokument på engelska och svenska.

SVENSKA  | ENGLISH VERSION BELOW

OFFENTLIG UPPHANDLING

 

PRESSMEDDELANDE

 

dd månad år

 

BOLAGET vinner tilldelning för avtal [alternativt vinner upphandling) på totalt xx Mkr från KUND i [Land/Kommun/Stad].

 

BOLAGET, [beskrivning av bolaget med cirka fem ord] får tilldelning för kontrakt med KUND [Land/Kommun/Stad]. Avtalet avser [tjänster/produkter/projekt] som kommer att levereras under perioden [om engångsförsäljning under året/om löpande avtal under 12/24/36 månader]. Det totala ordervärdet uppskattas till xx Mkr och går in i orderboken under [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Tilldelningen kan överklagas fram till den xx 2019.

 

COMPANY AB (publ) tecknar avtal med KUND. KUND är [kort beskrivning av kunden]

 

Avtalet avser [produkt/tjänst/projekt] och är [ett löpande avtal med  återkommande intäkter/en engångsförsäljning]. Ordern går in i orderboken [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Det totala ordervärdet för perioden [xx-yy] uppskattas till xx Mkr.

 

“Ev. citat från KUND”

 

“Ev. citat från VD”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, VD

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den xx 2019 kl 00.00.  

 

ENGLISH

PUBLIC TENDER

 

PRESS RELEASE

 

date month year

 

COMPANY is awarded a purchase order [alternative wins a tendered offering] of total SEK xx m from CUSTOMER in [Country/Region/City]

 

COMPANY, [short description in about five words] is awarded a new agreement with CUSTOMER in [Country/Region/City]. The agreement/contract covers [services/products/project] to be delivered during the period [during the year/12/24/36 months]. The total order value amounts to SEK xx m and will be accounted for in the order book for the [[first/second/third/fourth] quarter 2019. The award can be appealed to date month year.

 

COMPANY AB (publ) signs a new contract with CUSTOMER. CUSTOMER is [short description of the customer]

 

The agreement covers

and is [running deal with recurring revenues/one-time sales]. The order will be included in the order book during the [first/second/third/fourth]dra/tredje/fjärde) quarter 2019. The total value of the order for the period is estimated to SEK xx m.

 

“Optional quote from customer”

 

“Optional quote from CEO”

 

For more information, please contact:

First name Last name, Title

Phone

E-mail

 

This information is information that COMPANY is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 00.00 on xxx, 2019.  

 

Om… tilldelningen överklagas så behöver det pressmeddelas.

MALL PRESSMEDDELANDE VID ÖVERKLAGANDE AV TILLDELNING I OFFENTLIG UPPHANDLING

 

PRESSMEDDELANDE

 

dd månad år

 

BOLAGET har mottagit ett överklagande på tilldelning för avtal [alternativt vinner upphandling) på totalt xx Mkr från KUND i [Land/Kommun/Stad].

 

BOLAGET, [beskrivning av bolaget med cirka fem ord] får tilldelning för kontrakt med KUND [Land/Kommun/Stad]. Avtalet avser [tjänster/produkter/projekt] som kommer att levereras under perioden [om engångsförsäljning under året/om löpande avtal under 12/24/36 månader]. Det totala ordervärdet uppskattas till xx Mkr och tas bort från orderboken under [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Tilldelningen kunde överklagas fram till den xx 2019 och har nu överklagats.

 

COMPANY AB (publ) tecknar avtal med KUND. KUND är [kort beskrivning av kunden]

 

Avtalet avser [produkt/tjänst/projekt] och är [ett löpande avtal med  återkommande intäkter/en engångsförsäljning]. Ordern gick in i orderboken [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019 och tas nu bort i avvaktan på nästa steg.  Det totala ordervärdet för perioden [xx-yy] uppskattades till xx Mkr.

 

“Ev. citat från KUND”

 

“Ev. citat från VD”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, VD

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den xx 2019 kl 00.00.  

 

PRESS RELEASE

 

date month year

 

COMPANY has received an appeal for the awarded purchase order [alternative wins a tendered offering] of total SEK xx m from CUSTOMER in [Country/Region/City]

 

COMPANY, [short description in about five words] is awarded a new agreement with CUSTOMER in [Country/Region/City]. The agreement/contract covers [services/products/project] to be delivered during the period [during the year/12/24/36 months]. The total order value amounts to SEK xx m and will be taken out of the order book for the [[first/second/third/fourth] quarter 2019. The award could be appealed to date month year and has been appealed.

 

COMPANY AB (publ) signs a new contract with CUSTOMER. CUSTOMER is [short description of the customer]

 

The agreement covers

and is [running deal with recurring revenues/one-time sales]. The order was included in the order book during the [first/second/third/fourth] quarter 2019. The total value for the order during the period was estimated to SEK xx m and is now taken out of the order book to await next step.

 

“Optional quote from customer”

 

“Optional quote from CEO”

 

For more information, please contact:

First name Last name, Title

Phone

E-mail

 

This information is information that COMPANY is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 00.00 on xxx, 2019.