RISK | Visselblåspolicy [47]

RISK | Visselblåspolicy


INTRO | En enkel och fungerande visselblås policy

Vi går igenom visselblås policy som sitter ihop med uppförandekoden.

VIDEO | Visselblåspolicy | Hänger ihop med uppförandekoden som sitter ihop med hållbarhetspolicy

Vi går igenom steg för steg en sida visselblås policy. Medarbetare gillar att ha någon att vända sig till anonymt, någon annan än chefen om…

Här går vi igenom visselblåspolicy som kan hängas ihop med hållbarhetspolicy. Den här är enkel och fungerar och jag tror många medarbetare tycker om att veta att de kan vända sig till någon annan än chefen om…

DOKUMENTATION | Mall och bilder

VISSELBLÅS POLICY

 

Rapportering av oegentligheter

Visselblåsning är när en medarbetare rapporterar oegentligheter eller problem som är eller vid en tidpunkt i framtiden kan orsaka allvarlig skada för företaget och/eller dess intressenters intresse.

 

I Sverige har vi en lag som skyddar medarbetare som rapporterar: Lag 2016:749 om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

 

De oegentligheter som kan rapporteras via BOARDAs visselblås rutin är:

 • Brott mot BOARDAs uppförandekod
 • Fara för människors liv och hälsa
 • Brott mot lagar och regelverk
 • Försök att täcka över något av ovanstående

 

Principer

 • Personer som rapporterar oegentligheter och/eller överträdelser får sin identitet skyddad under hela processen och för all framtid efter det.
 • Alla avslöjanden hanteras på ett rättvist och korrekt sätt.

 

Så här gör vi

Om en medarbetare har rimliga skäl att  misstänka oegentligheter eller överträdelser inom BOARDAs affärsverksamhet och om det inte är möjligt att rapportera situationen till chefen eller om en rapport ignoreras kan BOARDAs visselblås rutin användas.

 

Visselblåsning kan göras på adressen: visselpipa@boarda.se eller direkt till VD.

 

Vad händer sen

 • VD gör en första analys för att fastställa om det krävs ytterligare utredning och meddelar revisionskommittén/styrelsen om fallet.
 • Om VD har funnit oegentligheter som bör komma till styrelsens kännedom upprättas en rapport som (om detta inte är olämpligt) överlämnas till den berörda chefen för ett utlåtande.
 • Rapporten med (om detta inte är olämpligt) med chefens utlåtande förs vidare till BOARDAs styrelse.
 • Visselblåsaren får information om fallet i den utsträckning som hon eller han ber om det och som anses lämpligt.

BOARDAs visselblåsarpolicy gäller inom hela koncernen och uppdateras en gång om året.

 

©ROPA management AB | 2018RISK | Uppförandekod [41]

RISK | Uppförandekod

VIDEO | En enkel och fungerande uppförandekod

Uppförandekoden hänger ihop med hållbarhetspolicyn och bygger på FN Global Compacts tio principer. Det viktigaste med en policy är att den implementeras, en enkel policy är en enkel att implementera. Gör det tydligt hur olika policies hänger ihop i ett policy träd. Se ny näringslivskod från Institutet mot Mutor under genomgång av policy. I policyn hänvisar vi till Global Compact och näringslivskoden mot mutor.

DOKUMENTATION | Mall på svenska och engelska plus bilder

EXEMPEL

UPPFÖRANDEKOD

BOARDAs uppförandekod är en sammanställning av de regler och riktlinjer som utgör grunden för vår verksamhet och för våra relationer med kunder, affärspartner, medarbetare och andra intressenter. BOARDAs uppförandekod gäller för både medarbetare och koncernstyrelsen.

Principer

BOARDA följer lagar och förordningar samt respekterar kulturerna och traditionerna i alla länder där vi arbetar. BOARDA erbjuder förmåner som följer lagen och god affärspraxis. BOARDAs medarbetare ska följa god affärspraxis och agera etiskt i all sina aktiviteter och relationer med intressenter. BOARDAs medarbetare får inte ta emot betalningar eller andra ersättningar från tredje part som kan påverka eller som kan uppfattas som att de påverkar deras oberoende när de fattar affärsbeslut. Alla finansiella transaktioner ska redovisas. Underlaget till redovisningen måste beskriva alla transaktioner på ett korrekt och icke vilseledande sätt. Medarbetare och chefer på företaget ska ta vara på sina egna personliga och/eller ekonomiska intressen på ett sätt som inte står i strid med och inte kan uppfattas som att det står i strid med BOARDAs ekonomiska intressen. BOARDA strävar efter att prata med sina intressenter. BOARDA stödjer och respekterar åtgärder för att skydda internationellt erkända mänskliga rättigheter. BOARDA uppmuntrar mångfald på arbetsplatsen. BOARDA tolererar inte tvångsarbete eller barnarbete i någon form. BOARDA rekryterar och tar hand om utan att diskriminera alla medarbetare oavsett kön, trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk övertygelse, facklig anslutning samt socialt och etniskt ursprung. Rätten till föreningsfrihet ska respekteras inom all verksamhet. Alla medarbetare har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. BOARDA ska bidra till att uppnå en mer hållbar utveckling både genom de uppdrag som företaget utför och genom sin egen affärsverksamhet.

BOARDAs uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts tio principer för företag på områden a mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och korruptionsbekämpning.

FN Global Compact | De tio principerna

Mänskliga rättigheter

 • Företagen ska stödja och respektera skyddet av de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och
 • se till att de inte gör sig medskyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna.

Arbetsförhållanden

 • Företagen ska se till att föreningsfriheten upprätthålls och stödja rätten till kollektivavtal,
 • avskaffa alla former av tvångsarbete,
 • avskaffa barnarbete och
 • följa principen om icke diskriminering vid anställning och i yrkeslivet.

Miljö

 • Företagen ska främja försiktighetsprincipen inför miljöutmaningar,
 • ta initiativ för att främja ett större miljö
 • uppmuntra utvecklingen och spridningen av miljövänlig teknik.

Korruptionsbekämpning

 • Företagen ska motverka korruption i alla former, inbegripet utpressning och mutor. BOARDA tillämpar och följer näringslivskoden från institutet för mutor.

Om en medarbetare på BOARDA har väl underbyggda skäl att misstänka att kriterierna ovan inte följs och om detta inte är möjligt eller om det visar sig olämpligt för medarbetaren att rapportera detta till chefen så ska situationen rapporteras i enlighet med BOARDAs rutin för visselblåsning. Använd e-postadressen: visselpipa@boarda.se

BOARDAs uppförandekod gäller inom hela koncernen och uppdateras en gång om året.

©ROPA management AB | 2021


EXAMPLE

©ROPA management AB

CODE OF CONDUCT

BOARDA’s Code of Conduct is a summary of the rules and guidelines that form the basis for our business and for our relationships with customers, business partners, employees and other stakeholders. BOARDA’s code of conduct applies to both employees and the Board.

Principles

BOARDA complies with laws and regulations and respects the cultures and traditions of all countries where we work. BOARDA offers benefits that follow the law and good business practice. BOARDA’s employees will follow good business practices and act ethically in all their activities and relationships with stakeholders. BOARDA employees may not receive payments or other third-party benefits that may affect or may be perceived as affecting our independence when making business decisions. All financial transactions shall be reported. The basis for the account must describe all transactions in a correct and non-misleading manner. Employees and managers of the company should take care of their own personal and / or financial interests in a way that does not conflict with and cannot be perceived as contravening BOARDA’s financial interests. BOARDA strives to have a relationship with its stakeholders. BOARDA supports and respects measures to protect internationally recognized human rights. BOARDA encourages diversity at the workplace. BOARDA does not tolerate forced labor or child labor in any form. BOARDA recruits and takes care of all employees regardless of sex, beliefs, age, disability, sexual orientation, nationality, political conviction, union membership, and social and ethnic origin. The right to freedom of association shall be respected in all activities. All employees are entitled to a safe and healthy working environment. BOARDA will contribute to achieve more sustainable development both through the tasks that the company performs and through its own business activities.

BOARDA’s code of conduct is based on the UN Global Compact’s ten principles for companies in the areas of human rights, labor, environment and anti-corruption.

UN Global Compact | The ten principles

Human Rights

 • Companies shall support and respect the protection of internationally recognized human rights and rights,
 • make sure they do not commit themselves to human rights violations.
 • working conditions,
 • Companies will ensure that freedom of association is maintained and support the right to collective agreements,
 • abolish all forms of forced labor,
 • abolish child labor and,
 • comply with the principle of non-discrimination in employment and in the workplace.

Environment

 • Companies should promote the precautionary principle for environmental challenges,
 • take the initiative to promote a greater environment
 • encourage the development and dissemination of environmentally friendly technologies.’

Combating corruption

 • Companies will fight corruption in all forms, including extortion and bribery. BOARDA applies the business code from the Swedish Institute against bribery.

Whistle Blowing

If a BOARDA employee has well-founded reasons to suspect that the above criteria are not followed and if this is not possible or if it appears inappropriate for the employee to report this to the manager, the situation should be reported in accordance with BOARDA’s Whistle  Blowing function. Use the email address: whistleblower@boarda.se

BOARDA’s code of conduct applies throughout the Group and is updated once a year.

© ROPA management AB | 2021


Institutet mot mutor har uppdaterat sin näringslivskod som du hittar här:RISK | Hållbarhetspolicy [17]

RISK | Hållbarhetspolicy


VIDEO | AUDIO

INTRO | Hållbarhetspolicyn är paraplypolicy

Vår hållbarhetspolicy bygger på FN Global Compacts tio principer och är en paraplypolicy för uppförandekod och visselblåspolicy. Här går vi igenom 2019 års uppdatering. Det här är en enkel och fungerande hållbarhetspolicy.

DOKUMENTATION | Bilder och mall

HÅLLBARHETSPOLICY

Principer

BOARDA har antagit/använder FN:s Global compact som grund för sin hållbarhetspolicy. De tio principerna som tillsammans utgör FN:s Global Compact är en global standard som har antagits av många storbolag världen över. Principerna återspeglar BOARDAs syn på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och bekämpning av korruption. BOARDA har nolltolerans mot alla former av korruption, utpressning och mutor.

FN Global Compact | De tio principerna

Mänskliga rättigheter

 • Företagen ska stödja och respektera skyddet av de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och
 • se till att de inte gör sig medskyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna.

Arbetsförhållanden

 • Företagen ska se till att föreningsfriheten upprätthålls och stödja rätten till kollektivavtal,
 • avskaffa alla former av tvångsarbete,
 • avskaffa barnarbete och
 • följa principen om icke diskriminering vid anställning och i yrkeslivet.

Miljö

 • Företagen ska främja försiktighetsprincipen inför miljöutmaningar,
 • ta initiativ för att främja ett större miljö
 • uppmuntra utvecklingen och spridningen av miljövänlig teknik.

Korruptionsbekämpning

 • Företagen ska motverka korruption i alla former, inbegripet utpressning och mutor.

BOARDA deltar inte in något uppdrag eller projekt, på områden som vi kan påverka, där det finns en tydlig risk för att BOARDAs eller BOARDAs kunders aktiviteter kan komma att strida mot en eller flera av de tio principerna i FN:s Global Compact. BOARDA respekterar arbetet med utvecklingen av FN:s 17 hållbarhetsmål för 2030.

Så här gör vi

Alla affärsmöjligheter som uppfyller ett eller flera av nedanstående kriterier ska genomgå en en hållbarhetsundersökning innan vi kan gå vidare med affärsprocessen.

Kriterier

 • Det finns skäl att tro att projektrelaterade aktiviteter inom områden som BOARDA kan påverka kan komma att strida mot en eller flera av de tio principerna för FN:s Global Compact.
 • Någon typ av sanktion har införts av världssamfundet (FN, EU, Efta, Finansinspektionen) mot vår motpart i projektet.
 • Det finns en risk för offentlig kritik, inblandning av frivilligorganisationer, upplopp, civil olydnad, brottslig verksamhet (organiserad eller annan) eller annan ovälkommen uppmärksamhet eller åtgärd som kan försena eller förhindra att uppdraget eller projektet genomförs som planerat.

Kriterierna som beskrivs ska inkluderas i tillämpliga processer och verktyg i intern kontroll och styrning av verksamheten. Ansvaret för detta ligger på BOARDAs VD.

 

Visselblåsning

Om en medarbetare på BOARDA har väl underbyggda skäl att misstänka att kriterierna ovan inte följs och om detta inte är möjligt eller om det visar sig olämpligt för medarbetaren att rapportera detta till chefen så ska situationen rapporteras i enlighet med BOARDAs rutin för visselblåsning. Använd e-postadressen: visselpipa@boarda.se

BOARDAs hållbarhetspolicy gäller inom hela koncernen och uppdateras en gång om året.

©ROPA management AB | 2019

Sustainability Policy | Corporate Social Responsibility 

Principles

BOARDA has adopted / uses the UN Global Compact as a basis for its sustainability policy. The ten principles that together form the UN Global Compact are a global standard adopted by many large companies worldwide. These principles reflect BOARDA’s views on human rights, working conditions, the environment and the fight against corruption. BOARDA has zero tolerance to all forms of corruption, extortion and bribery.

UN Global Compact | The ten principles

Human Rights

 • Companies shall support and respect the protection of internationally recognized human rights and rights
 • make sure they do not commit themselves to human rights violations.
 • working conditions
 • Companies will ensure that freedom of association is maintained and support the right to collective agreements,
 • abolish all forms of forced labor,
 • abolish child labor and
 • comply with the principle of non-discrimination in employment and in the workplace.

Environment

 • Companies should promote the precautionary principle for environmental challenges,
 • take the initiative to promote a greater environment
 • encourage the development and dissemination of environmentally friendly technologies.

Combating corruption

 • Companies will fight corruption in all forms, including extortion and bribery.

BOARDA does not participate in any assignments or projects in areas that we may influence, where there is a clear risk that BOARDA’s or BOARDA’s customers may violate one or more of the ten principles of the UN Global Compact. BOARDA respects the development of the 17 UN Sustainable development goals for 2030.

Here’s how we do

All business opportunities that meet one, or more, of the following criteria must undergo a sustainability survey before we can proceed with the business process.

Criteria

 • There is the reason to believe that project-related activities in areas such as BOARDA may affect one, or more, of the ten principles of the UN Global Compact.
 • Some kind of sanction has been introduced by the world community (UN, EU, EFTA, Financial Supervisory Authority) against our counterparty in the project.
 • There is a risk of public criticism, involvement of voluntary organizations, riots, civil disobedience, criminal activity (organized or otherwise) or other unwelcome attention or action that may delay or prevent the mission or project from being implemented as planned.

The criteria described should be included in applicable processes and tools for internal control and management of the business. Responsibility for this lies with BOARDA’s CEO.

Whistle Blowing

If a BOARDA employee has well-founded reasons to suspect that the above criteria are not followed and if this is not possible or if it appears inappropriate for the employee to report this to the manager, the situation should be reported in accordance with BOARDA’s whistle blower function. Use the email address: whistleblower@boarda.se

BOARDAs sustainability policy applies throughout the Group and is updated once a year.

© ROPA management AB | 2019