INFORMATION | PR mall och guidance läckage insiderinformation [95]

INFORMATION | PR mall och guidance läckage insiderinformation


Det gäller att vara förberedd för snabb informationsgivning om du i bolaget har fattat beslut om att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation. Vi går här igenom en PR-mall för ett s.k. läckage pressmeddelande dvs. om… informationen inte kan hållas konfidentiell och ni som bolaget behöver gå ut med information utan att veta hur situationen kommer att sluta.

ILLUSTRATIVT – SVENSKA – ENGELSKA NEDAN

Uttalande angående pågående spekulationer om BOLAGET (publ) inblandning i SITUATION 

Som en konsekvens av [kursrörelserna i [Bolaget]aktien]/[senaste tidens spekulationer i investerarforum angående en SITUATION avseende Bolaget], informerar Bolaget om att det pågår diskussioner om en SITUATION. 

Det är osäkert om en sådan diskussion om SITUATION kommer att leda till avslut och avtal samt villkor för ett eventuellt avtal. Styrelsen kommer att tillhandahålla ytterligare information om och när det blir aktuellt. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Förnamn Efternamn

Telefon

E-post

[Denna information är sådan information som BOLAGET AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-00-00 00:00 CET.]

ENGLISH

DD MONTH YEAR

Statement concerning recent speculation regarding a possible SITUATION for the COMPANY (publ)

Due to [movements in [Company’s/the] share price]/[recent speculations in investor forums regarding a possible SITUATION for theCompany], the Company confirms that the Board of Directors (“the Board”) has an ongoing discussion regarding the SITUATION. er offer for Company.

There can be no certainty that such discussion will lead to a closing and agreement, nor as the terms of any such agreement.  The Board will provide additional information in due course if and when necessary.

For more information, please contact: 

Name

Phone

E-mail

This information is information that BOLAGET AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 2021-00-00:00 CET.INFORMATION | Ersättningsregler [94]

INFORMATION | Ersättningsregler


AUDIO | VIDEO

Vi går igenom nya regler för ersättningar för 2021 gäller delvis alla noterade bolag och i sin helhet för bolag som är noterade på reglerad marknad. För bolag på MTF-marknader som ex. Spotlight Stock Market, First North och NGM Nordic är det information om aktierelaterade ersättningar som är uppdaterat.

För bolag på MTF-marknader – kod för bolagsstyrning uppdaterad

 • Information om aktierelaterade incitamentprogram – checklista

För bolag på reglerad marknad – kod för bolagsstyrning uppdaterad

 • Ersättningsriktlinjer för årsredovisningen
 • Ersättningsrapport för årsredovisningenVad är nytt för alla noterade bolag – MTF-marknader och reglerad marknad?


Ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport i årsredovisningen – för bolag på reglerad marknad


Ersättningsriktlinjer – MALL från Svenskt Näringsliv, Mannheimer Swartling och Vinge på engelska och svenska

På svenska

200110-Riktlinjer-för-ersattning-till-ledande

In English

200110-Guidelines-for-executive-remuneration-Version-2-20-December-2019

Ersättningsrapport – MALL från Svenskt Näringsliv, Mannheimer Swartling och Vinge på engelska och svenska

remuneration-report-2020-example-english-and-swedish-version-16-dec-2020


Ersättningsrapport – kopiera och klistra in

MALL FRÅN SVENSKT NÄRINGSLIV I SAMARBETE MED MANNHEIMER SWARTLING & VINGE

Ersättningsrapport 2020 

Introduktion 

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Bolaget AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not XX (Anställda och personalkostnader) på sidorna XX-XX i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna XX-XX i årsredovisningen för 2020. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not XX på sidan XXX i årsredovisningen för 2020. 

Utveckling under 2020 

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan XX i årsredovisningen 2020. 

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Riktlinjerna finns på sidorna XX-XX i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.bolag.se/bolagsstyrning. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1- Ersättning till verkställande direktören

Namn År  

Fast ersättning

 

Rörlig ersättning

 

Extraordinära poster 14

 

Pensionskostnader 15

 

Total ersättning 16

 

Andelen fast och rörlig ersättning*****

Grundlön** Andra förmåner *** Ettårig Flerårig ****
[NAMN]

(VD)

2020
[2019]

* Med undantag för Flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2020. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den blivit föremål för s.k. vesting under 2020 och i den meningen intjänats, i enlighet med vad som anges under året intjänade aktieoptioner i Tabell 2 och kolumn 8 i Tabell 3 nedan (om tillämpligt). Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år 

** Inklusive semesterersättning om 500 kSEK 

*** Bostadsförmån 

**** Intjänade aktierätter såsom framgår av kolumn 8 i Tabell 3 nedan 

***** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning

Aktiebaserad ersättning – EXEMPEL

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram Bolaget har infört exempel: två aktieoptionsprogram (2019/2024 och 2020/2025) för koncernledningen. Optionerna har tilldelats vederlagsfritt, är föremål för treåriga intjänandeperioder och kan utnyttjas under det femte året från tilldelning. Intjänande av optionerna förutsätter uppfyllelse av prestationsvillkor – total aktieägaravkastning (relativ viktning 50 %) och nyckeltal (relativ viktning 50 %) under den treåriga prestationsperioden – samt fortsatt anställning. Verkställande direktören har tilldelats X 000 optioner. Totalt har X 000 optioner tilldelats, vilket motsvarar X % av aktierna i bolaget efter utspädning. 

Vidare har bolaget infört tre aktiesparprogram (2017/2020, 2019/2022 och 2020/2023) för samtliga anställda. Under förutsättning att den anställde har gjort en egen investering i aktier i bolaget (sparaktier), har den anställde tilldelats motsvarande antal matchningsaktierätter och prestationsaktierätter. Inom ramen för varje program har den verkställande direktören investerat i X 000 sparaktier och följaktligen tilldelats X 000 matchningsaktierätter och X 000 prestationsaktierätter. Matchningsaktierätter och prestationsaktierätter har tilldelats vederlagsfritt och är föremål för treåriga intjänandeperioder samt förutsätter fortsatt anställning. Intjänande av prestationsaktier förutsätter även uppfyllelse av prestationsvillkor – rörelseresultat för koncernen under prestationsperiodens första år (relativ viktning 30 %), total aktieägaravkastning (relativ viktning 40 %) och nyckeltal (relativ viktning 30 %) under den treåriga prestationsperioden. Totalt har 12 000 matchningsaktierätter och prestationsaktierätter tilldelats, vilket motsvarar X % av aktierna i bolaget efter utspädning.

TABELL 2 – Aktieprogram VD i EXEMPEL INCITAMENTSPROGRAM LEDNING

Befattningshavarens namn (position) Programmets namn Prestationsperiod Datum för tilldelning Datum för intjänande Utgång av inlåsningsperiod Peiriod för nyttjande Lösenpris
[NAMN]

(VD)

information för det rapporterade räkenskapsåret

Ingående balans Under året Utgående balans
Aktieoptioner vid årets början Tilldelade aktieoptioner Intjänade aktieoptioner Aktieoptioner föremål för prestationsvillkor Tilldelade aktieoptioner som ej intjänats Aktieoptioner föremål för inlåsningsperiod
[NAMN]

(VD)

TABELL 3 – I EXEMPEL MED AKTIESPARPROGRAM ALLA ANSTÄLLDA

Befattningshavarens namn (position) Programmets namn Prestationsperiod Datum för tilldelning Datum för intjänande Utgång av inlåsningsperiod
[NAMN]

(VD)

information för det rapporterade räkenskapsåret

Ingående balande Under året Utgående balans
Aktierätter vid årets början Tilldelade Intjänade Föremål för prestationsvillkor Tilldelade som ej intjänats Föremål för inlåsningsperiod
[NAMN]

(VD)

Tillämpning av prestationskriterier 

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2020 beaktats. Ex. de icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet samt bolagets värderingar. 

TABELL 4 – Verkställande direktörens prestation avseende kontant rörlig ersättning

Befattningshavarens namn

(position)

Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten Relativ viktning av prestationskriterier a) Uppmätt prestation och

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall

[NAMN]

(VD)

Rörelseresultat 2020 X% a) Uppmätt prestation och

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall

Total avkastning 2020 X% a) Uppmätt prestation och

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall

Hållbarhetsmål 2020 X% a) Uppmätt prestation och

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall

TABELL 4b – VDs prestation avseende aktiebaserad ersättning

Befattningshavarens namn

(position)

Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten Relativ viktning av prestationskriterier a) Uppmätt prestation och

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall

[NAMN]

(VD)

Rörelseresultat 2020 X% a) Uppmätt prestation och

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall

Total avkastning 2020 X% a) Uppmätt prestation och

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall

Hållbarhetsmål 2020 X% a) Uppmätt prestation och

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 5 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (kSEK)

RR4 vs RR5 RR3 vs RR4 RR2 vs RR3 RR1 vs RR2 RR vs RR1 RR2020
Ersättning till Vd TSEK (%) TSEK (%) TSEK (%) TSEK (%) TSEK (%) TSEK
Koncernens rörelseresultat TSEK (%) TSEK (%) TSEK (%) TSEK (%) TSEK (%) TSEK
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda exkl. medlemmar i koncernledningen i moderbolaget TSEK (%) TSEK (%) TSEK (%) TSEK (%) TSEK (%) TSEK

Samtliga bilder från audio/video att ladda ner


INFORMATION | MAR handelsförbud rapportering personer i ledande ställning [93]

INFORMATION | MAR handelsförbud och rapportering personer i ledande ställning [93]


AUDIO | VIDEO

Vi går igenom handelsförbud som gäller för personer i ledande ställning 30 dagar före finansiell rapport, vilka som vanligtvis är personer i ledande ställning, bolagets dokumentation över personer i ledande ställning samt rapporteringskrav till Finansinspektionen.


Relaterade avsnitt

 • MAR Insiderinformation - hantering och dokumentation
 • Rapportering till Finansinspektionen Personer i Ledande Ställning


INFORMATION | Pressmeddelande ägarförändring flaggning och körschema [98]

INFORMATION | Pressmeddelande ägarförändring flaggning MTF och körschema


Flaggningsreglerna gäller bolag noterade på reglerad marknad, dvs. större ägares förändringar i ägandet rapporteras till FI. För bolagen på MTF-marknaderna rekommenderas större ägare att informera marknaden via pressmeddelande från bolaget. Här kommer exempel på hur det går till. 


Exempelvis om ägare har haft ett gemensamt ägarbolag och vill dela upp sitt ägande i enskilda ägarbolag. Experter på detta område är revisionsbyråer med skattespecialister och legala rådgivare. Vi går igenom illustrativt ur ett informationsperspektiv. Två viktiga områden att ha koll på dels

 • flaggning dvs pressmeddelande med information om ägarförändring,
 •  dels rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen

Flaggning via pressmeddelande

På reglerad marknad finns det krav på flaggning vid ägarförändringar från större ägare och på MTF-marknader ex. First North, NGM Nordic och Spotlight Stock Market  rekommenderas flaggning via pressmeddelande från bolaget på uppdrag från ägarna.


Flaggning – offentliggörande av större innehavsförändringar – rekommendation

Bolaget ska verka för att marknaden informeras när en aktieägares innehav av aktier i Bolaget över- eller underskrider någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent av samtliga aktier i Bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Om Bolaget får kännedom om att en aktieägares innehav av aktier i Bolaget över- eller underskrider någon av gränserna ska Bolaget offentliggöra information om detta så snart som möjligt. Informationen ska som utgångspunkt innehålla uppgifter om:

 • aktieägarens namn,
 • Bolagets namn,
 • transaktionens karaktär (exempelvis om förändringen sker på grund av köp, försäljning eller gåva), och
 • aktieägarens andel av samtliga aktier och röster före och efter transaktionen.

Om aktieägaren själv offentliggör sådan information genom ett pressmeddelande bortfaller Bolagets skyldighet att informera.

Till aktieägarens innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning. Till aktieägarens innehav ska även räknas aktier som innehas av juridisk person som kontrolleras av aktieägaren eller någon annan fysisk eller juridisk person, om aktieägaren genom överenskommelse eller avtal kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas. 

Dvs. om bolaget får trovärdig information om ägarförändring från ägare som innebär att flaggningsgräns passeras rekommenderas  bolaget att säkerställa informationen och att  informera om  ägarförändringar via pressmeddelande från bolaget.  


Illustrativt MALL  Pressmeddelande som skickas via Bolaget – Regulatorisk nyhet ej MAR som utgångspunkt. Det kan dock inte uteslutas att det i något fall kan vara MAR.

Ort Datum

FLAGGNINGSMEDDELANDE

BOLAGET har fått information om att ägaren/ägarna via bolag beslutat att dela upp sitt ägande i tre ägarbolaget istället för ett gemensamt. Det innebär att grundarnas gemensamma ägande är oförändrat men delas upp i tre ägarbolag. 

Det totala antalet aktier och röster på xxx motsvarande yy procent av bolaget fördelas efter uppdelning enligt följande: 

 • xxxx aktier motsvarande x procent av aktier och röster i bolaget kontrolleras via ÄGARBOLAGET A som kontrolleras av X, 
 • xxx aktier motsvarande x procent av aktier och röster i bolaget  kontrolleras via ÄGARBOLAGET B som kontrolleras av Z och 
 •  xxx aktier motsvarande x procent av aktier och röster i bolaget kontrolleras via ÄGARBOLAGET C som kontrolleras av Y.

För mer information, vänligen kontakta:


Här kommer några exempel:


Om ägare är Person i Ledande Ställning – se INFORMATION | Rapportering Finansinspektionen Person i Ledande ställning


TILLBAKA TILL MIN SIDA

INFORMATION | Pressmeddelande ägarförändring flaggning och körschema [S94]

INFORMATION | Pressmeddelande flaggning och rapportering finansinspektion


Exempelvis om ägare har haft ett gemensamt ägarbolag och vill dela upp sitt ägande i enskilda ägarbolag. Experter på detta område är revisionsbyråer med skattespecialister och legala rådgivare. Vi går igenom illustrativt ur ett informationsperspektiv. Två viktiga områden att ha koll på dels

 • flaggning dvs pressmeddelande med information om ägarförändring,
 •  dels rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen


Flaggning via pressmeddelande

På reglerad marknad finns det krav på flaggning vid ägarförändringar från större ägare och på Spotlight Stock Market rekommenderas flaggning via pressmeddelande från bolaget på uppdrag från ägarna. 


Vad säger Spotlights regelverk:

4.20 Flaggning – offentliggörande av större innehavsförändringar

Bolaget ska verka för att marknaden informeras när en aktieägares innehav av aktier i Bolaget över- eller underskrider någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 662/3 och 90 procent av samtliga aktier i Bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Kommentar

Om Bolaget får kännedom om att en aktieägares innehav av aktier i Bolaget över- eller underskrider någon av gränserna ska Bolaget offentliggöra information om detta så snart som möjligt. Informationen ska som utgångspunkt innehålla uppgifter om:

 • aktieägarens namn,
 • Bolagets namn,
 • transaktionens karaktär (exempelvis om förändringen sker på grund av köp, försäljning eller gåva), och
 • aktieägarens andel av samtliga aktier och röster före och efter transaktionen.

Marknadsplatsen kan på begäran från aktieägaren offentliggöra information om flaggning.

Om aktieägaren själv offentliggör sådan information genom ett pressmeddelande bortfaller Bolagets skyldighet att informera.

Till aktieägarens innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning. Till aktieägarens innehav ska även räknas aktier som innehas av juridisk person som kontrolleras av aktieägaren eller någon annan fysisk eller juridisk person, om aktieägaren genom överenskommelse eller avtal kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas. 

Dvs. om bolaget får trovärdig information om ägarförändring från ägare som innebär att flaggningsgräns passeras ska man som bolag flagga enligt Spotlights uppfattning.


Illustrativt MALL  Pressmeddelande som skickas via Bolaget – Regulatorisk nyhet ej MAR som utgångspunkt. Det kan dock inte uteslutas att det i något fall kan vara MAR.

Ort Datum

FLAGGNINGSMEDDELANDE

BOLAGET har fått information om att ägaren/ägarna via bolag beslutat att dela upp sitt ägande i tre ägarbolaget istället för ett gemensamt. Det innebär att grundarnas gemensamma ägande är oförändrat men delas upp i tre ägarbolag. 

Det totala antalet aktier och röster på xxx motsvarande yy procent av bolaget fördelas efter uppdelning enligt följande: 

 • xxxx aktier motsvarande x procent av aktier och röster i bolaget kontrolleras via ÄGARBOLAGET A som kontrolleras av X, 
 • xxx aktier motsvarande x procent av aktier och röster i bolaget  kontrolleras via ÄGARBOLAGET B som kontrolleras av Z och 
 •  xxx aktier motsvarande x procent av aktier och röster i bolaget kontrolleras via ÄGARBOLAGET C som kontrolleras av Y.

För mer information, vänligen kontakta:


Nedan finns två exempel på offentliggjorda ägarförändringar:

 1. Rapportering till Finansinspektionen för Personer i Ledande Ställning

Om ägaren är Person i Ledande Ställning i bolaget behöver ägaren rapportera förändring av aktieinnehav till Finansinspektionen. 

I exemplet på situation ovan är en av ägarna Person i Ledande Ställning och verksam i bolaget. Det betyder att ägaren behöver rapportera förändring av ägande till Finansinspektionen. I exemplet skapar ägare som är Person  i Ledande Ställning och de andra två ägarna var sitt nytt ägarbolag. Det innebär att Ägaren som är Person i Ledande Ställning rapporterar försäljning från gemensamma “gamla” ägarbolaget och köp i sitt nya ägarbolag. 

Denna rapportering behöver göras senast tre dagar efter att aktierna först över till nya bolagets depå/aktiekonto.

För rapportering till Finansinspektionen för Personer i ledande ställning, se avsnitt RAPPORTERING FI FÖR PERSONER I LEDANDE STÄLLNING. 


Kontakta övervakningen på Spotlight vid frågor 08 511 68 000 eller e post issuer@spotlightstockmarket.com.RAPPORTERING FI PERSON I LEDANDE STÄLLNING


INFORMATION | Insiderinformation MAR [92]

INFORMATION | Insiderinformation MAR | hantering & dokumentation


AUDIO | VIDEO

Här går vi igenom hur insiderinformation (MAR) offentliggörs, hanteras och dokumenteras med exempel. Detta avsnitt innehåller fyra steg:

 • Vad är insiderinformation (MAR)?
 • Exempel på offentliggörande enligt MAR
 • Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt MAR
 • Exempel från börsernas disciplinnämnd

Dokumentation och bilder från genomgångar finns att ladda hem nedanför audio/video.


Vad är insiderinformation (MAR)?

Exempel på offentliggörande av insiderinformation

Hantering och dokumentation av uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Exempel på sanktioner från börsernas disciplinnämnder. Samtliga ärenden som går till börsernas disciplinnämnder rapporteras till Finansinspektionen. Det kan vara bra att känna till.


Se alla avsnitt pressmeddelandemallar samt rapportering till finansinspektionen för personer i ledande ställning.

Det är legala rådgivare som är specialister på MAR.INFORMATION | Checklista innehåll finansiell rapport [S3]

INFORMATION | Checklista innehåll finansiell rapport [S3] UPPDATERAT


AUDIO | VIDEO

Vi går igenom checklistan för innehåll i finansiell rapport, när en finansiell rapport utgör insiderinformation och hur du gör med Cision för att distribuera din finansiella rapport. Här nedanför hittar du vägledningen från Spotlight Stock Market och en mall för finansiell rapport. Kontakta oss om du vill ha mallen i word och excel alt. google dokument.


När utgör en finansiell rapport insiderinformation?

Så här offentliggör du din finansiella rapport med Cision – verktyget för distribution av pressmeddelanden hos Spotlight Stock Market.

Vägledning från Spotlight Stock Market om finansiella rapporter

spotlights-vaegledning-foer-finansiell-rapportering

Finansiella svårigheter och informationsgivning i finansiella rapporter

COV-19 uppdatering innehålla finansiella rapporter

Information om Covid-19 påverkan kan exempelvis göras i:

 • Väsentliga händelser under perioden
 • Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Kontakta Spotlight Stock Market för mer hjälp

INFORMATION | PR mall förvärv av bolag [88]

INFORMATION | PR mall förvärv av bolag


AUDIO | VIDEO

Här hittar du en enkel PR mall på svenska och engelska med checklista för informationsgivning i samband med förvärv av företag. Samma checklista gäller omvänt vid försäljning av bolag eller verksamheter.


INFORMATION | Inför Q2 [89] NY

INFORMATION | Inför Q2


AUDIO & VIDEO

Efter årsstämman börjar en ny säsong för ledning och nya styrelsen. Här kommer checklistan inför sommaren och finansiell rapport för andra kvartalet.


TILLBAKA TILL MIN SIDA

INFORMATION | Efter årsstämman [86] NY

INFORMATION | Efter årsstämman


AUDIO | VIDEO

Här kommer checklistan efter årsståmman när kommunké från stämman är pressreleasas är det ofta dags för konstituerande styrelsesammanträde, vi går igenom agenda och uppdatering av IR-webben.