RISK | Finanspolicy [23]

RISK | Finanspolicy


VIDEO | AUDIO

På begäran kommer här finanspolicy på ENG och nu också på SWE. 

PÅ ENGELSKA – SE SVENSKA NEDAN

FINANCE POLICY

 1. Introduction

This Finance Policy is included in COMPANY’s main Risk Policy as an Appendix. The Finance Policy is adopted for all group companies within COMPANY AB, reg.no 55xxxxx-xxx (“COMPANY”).

2. Risks and opportunities

Every business is subject to financial risk. Financial risks that are managed well can be transformed into finance opportunities. Well managed financial risk is a business driver for sustainable growth and profitability.

3. Purpose

The purpose of this Finance Policy is to create a framework and guidelines in terms of risk mandate and limits for the finance operations.

The finance policy purpose is to:

 • Set the goals for the finance operations and the CFO
 • Provide clarity in the roles, and responsibilities
 • Give guidance for the finance organization
 • Provide guidance and limits for the management of the financial risks in the finance operations
 • Set the framework and guidance for follow up and reporting from the finance department.

4. Finance operations goal

The finance operations goal is to:

 •  Support the business and operations to achieve strategic goals for growth and profitability.
 •  Secure the company’s payment capacity in short and long-term and to optimize the capital structure
 • ·Within the Finance Policies framework and guidance control and manage the groups financial risks and minimize financial costs’
 •  Ensure that the finance operations operate with good internal control.

5. Roles and responsibilities

The Board

The board has the overall responsibility for an efficient framework for internal control and risk management.  The Board decides on COMPANY’s risk appetite and risk strategy and regularly evaluate and update it if so required. The Board is responsible for reviewing this policy once per year. The Board can take decisions about temporary  deviations from this policy.

The responsibilities to maintain an efficient control environment and the ongoing work with internal control and risk management are delegated by the board to the CEO.

The CEO

The CEO ensures that COMPANY have a sound risk culture that takes account of the decided risk appetite. The CEO is responsible to maintain an efficient control environment and the day-to-day work with internal control and risk management.  The CEO-instructions empower the CEO to make limited day-to-day decisions about financing, asset management and the groups financial risk exposure within the framework of this Finance Policy. The CEO is responsible to yearly review this policy and if needed, propose changes to the policy for the Boards decision.

The CFO  and the finance organization

The CFO is reporting to the CEO. The CFO is responsible for the  finance operations. The Groups finance operations is centrally organized in order to control the groups total financial risk exposure, work efficiently, develop talents within finance and to serve the Groups overall interest. The CFO is responsible to support the CEO in the yearly review of this policy.

[Adjust roles Business Area Heads, Department Heads] 

The [Adjust roles]  are responsible for efficient payment plans and customer risks is handled within each business area with support from the finance operations.

6. Reporting and follow up

The CEO is responsible, the CEO instructions, to ongoing report and inform the Board about the Groups financial position, liquidity and development in the quarterly CEO-report and in the Board meetings.

The report shall be prepared by the Finance organization and includes, among other things:

 • Liquidity status, available funds and forecast 12 month rolling – board report
 • Debt portfolio, volumes, counterpart risk, duration and interest rate
 • Compliance with key ratios – covenants in loan agreements
 • Customer credit risk
 • Risks in financial reporting
 • Any deviations from this finance policy

 

The CFO reports on an ongoing basis to the Board about the the work with risk management, the development of financial risks and internal control.

7. Financial risks

The financial risks and market volatility has been divided into the following categories:

 • Financing and liquidity risks
 • Interest rate risks
 • Credit and counterparty risks
 • Currency risks
 • Financing and liquidity risk
 • Financial reporting

To secure financing to support the company’s organic and acquisition driven growth strategy and ongoing operations.

This policy is proposed to be adopted on board meeting in xxxx 201X and should be reviewed in xxxx  201x ahead of the Year-End.

The CEO is responsible for this policy.


PÅ SVENSKA – ENGELSKA SE OVAN

FINANSPOLICY

 1. Introduktion

Denna finanspolicy är en del av BOLAGETs övergripande riskpolicy. Finanspolicyn omfattar alla bolag i gruppen för BOLAGET AB, org.nr. 55xxxx-xxxx (“BOLAGET”)

2. Risk och möjligheter

Alla företag och verksamheter är exponerade mot finansiella risker. Medvetna val och god riskhantering kan omvandla finansiella risker till finansiella möjligheter.  En väl fungerande hantering av finansiella risker är en framgångsfaktor för hållbar tillväxt och lönsamhet.

3. Syfte

Syftet med denna finanspolicy är att sätta ramverk och riktlinjer för vilket riskmandat och vilka befogenheter finansfunktionen ska ha inom BOLAGET.

Finanspolicyn syftar till:

 • Sätta mål för finansfunktionen och CFO
 • Skapa tydlighet i roller och ansvar
 • Ge riktlinjer till finansfunktionen
 • Ge riktlinjer och sätta limiter för de finansiella riskerna och finansfunktionen
 • Sätta ramverk och riktlinjer för att följa upp och rapportera från finansfunktionen

4. Mål för finansfunktionen

Målet för finansfunktionen är att:

 •  Hjälpa affären och verksamheten att uppnå strategiska mål för tillväxt och lönsamhet.
 •  Säkerställa BOLAGETs betalningsförmåga på kort och lång sikt samt att optimera BOLAGETs kapitalstruktur för verksamheten
 • Inom ramverket för finanspolicyn vägleda, kontrollera och hantera BOLAGETs finansiella risker för att minimera BOLAGETs finansiella kostnader
 •  Säkerställa att aktiviteterna inom finansfunktionen genomförs med god intern kontroll och styrning 

5. Roller och ansvar

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för ett väl fungerande ramverk för intern kontroll, styrning och riskhantering. Det är BOLAGETs styrelse som beslutar om BOLAGETs riskaptit och riskstrategi. Det är BOLAGETs styrelse som regelbundet utvärderar och vid behov uppdaterar riskaptit, riskstrategi och riskpolicy inklusive finanspolicy. Styrelsen har möjlighet att fatta beslut om att göra tillfälliga avvikelser från denna policy. Ansvaret för att underhålla en effektiv kontrollmiljö och ett löpande arbete med intern kontroll, styrning och riskhantering har delegerats av styrelsen till VD.

The CEO

VD ska säkerställa att BOLAGET har en sund riskkultur som bygger på den beslutade riskaptiten. VD är ansvarig för att underhålla en effektiv kontrollmiljö för det löpande arbetet inom intern kontroll, styrning och riskhantering. VD-instruktionen ger VD befogenhet att i den löpande verksamheten fatta beslut om finansiering, likviditetshantering och BOLAGETs finansiella riskexponering inom ramen för denna finanspolicy. VD är ansvarig för att årligen granska denna policy och vid behov föreslå uppdatering och ändring till styrelsen för beslut. 

CFO

CFO rapporterar till VD. CFO är ansvarig för finansfunktionen. BOLAGETs finansfunktion är organiserad central för att upprätthålla en god kontroll över BOLAGETs övergripande finansiella riskexponering, arbeta effektivt, utveckla medarbetarna inom finans och för att säkerställa BOLAGETs övergripande intressen. CFO är ansvarig för att hjälpa VD att granska denna policy en gång om året. 

Affärsområden och gruppfunktioner [- justera efter ditt bolags organisation]

[Affärsområdeschef, Funktionschef] är ansvarig för att säkerställa betalningar enligt plan från kunder och för att hantera kundrisker i varje affärsområde med hjälp av finansfunktionen. 

6. Rapportering och uppföljning

Enligt VD-instruktionen så är VD ansvarig för den löpande rapportering och information till styrelsen om BOLAGETs finansiella ställning, likviditet och utveckling på VD-rapporten och till styrelsemöten. 

VD rapporteringen förbereds av finansfunktionen och inkluderar bl.a.:

 • Status likviditet, tillgängliga medel och prognos 12 månader löpande – styrelserapport
 • Skuldportfölj, volymer, motpartsrisker, duration och räntenivåer
 • Efterlevnad av covenanter och nyckeltal i låneavtal
 • Kreditrisker på kunder
 • Risker i den finansiella rapportering
 • Avvikelser från denna finanspolicy

CFO rapporterar löpande till styrelsen om arbetet med riskhantering, utvecklingen av de finansiella riskerna, intern kontroll och styrning. 

7. Finansiella risker

De finansiella riskerna och påverkan av svängningar i de finansiella marknaderna har delats in i följande kategorier:

 • Finansierings- och likviditetsrisker
 • Ränterisker
 • Kredit och motpartsrisker
 • Valutarisker
 • Risker i den finansiella rapporteringen

för att hantera finansiering som stöttar bolagets organiska och förvärvsdrivna tillväxtstrategi och löpande verksamhet. 

Denna policy har beslutats av BOLAGETs styrelsen den xxxx 2020 och ska granskas xxxx 2021. 

VD är ansvarig för denna policy.