RISK | Visselblåspolicy [47]

RISK | Visselblåspolicy


INTRO | En enkel och fungerande visselblås policy

Vi går igenom visselblås policy som sitter ihop med uppförandekoden.

VIDEO | Visselblåspolicy | Hänger ihop med uppförandekoden som sitter ihop med hållbarhetspolicy

Vi går igenom steg för steg en sida visselblås policy. Medarbetare gillar att ha någon att vända sig till anonymt, någon annan än chefen om…

Här går vi igenom visselblåspolicy som kan hängas ihop med hållbarhetspolicy. Den här är enkel och fungerar och jag tror många medarbetare tycker om att veta att de kan vända sig till någon annan än chefen om…

DOKUMENTATION | Mall och bilder

VISSELBLÅS POLICY

 

Rapportering av oegentligheter

Visselblåsning är när en medarbetare rapporterar oegentligheter eller problem som är eller vid en tidpunkt i framtiden kan orsaka allvarlig skada för företaget och/eller dess intressenters intresse.

 

I Sverige har vi en lag som skyddar medarbetare som rapporterar: Lag 2016:749 om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

 

De oegentligheter som kan rapporteras via BOARDAs visselblås rutin är:

  • Brott mot BOARDAs uppförandekod
  • Fara för människors liv och hälsa
  • Brott mot lagar och regelverk
  • Försök att täcka över något av ovanstående

 

Principer

  • Personer som rapporterar oegentligheter och/eller överträdelser får sin identitet skyddad under hela processen och för all framtid efter det.
  • Alla avslöjanden hanteras på ett rättvist och korrekt sätt.

 

Så här gör vi

Om en medarbetare har rimliga skäl att  misstänka oegentligheter eller överträdelser inom BOARDAs affärsverksamhet och om det inte är möjligt att rapportera situationen till chefen eller om en rapport ignoreras kan BOARDAs visselblås rutin användas.

 

Visselblåsning kan göras på adressen: visselpipa@boarda.se eller direkt till VD.

 

Vad händer sen

  • VD gör en första analys för att fastställa om det krävs ytterligare utredning och meddelar revisionskommittén/styrelsen om fallet.
  • Om VD har funnit oegentligheter som bör komma till styrelsens kännedom upprättas en rapport som (om detta inte är olämpligt) överlämnas till den berörda chefen för ett utlåtande.
  • Rapporten med (om detta inte är olämpligt) med chefens utlåtande förs vidare till BOARDAs styrelse.
  • Visselblåsaren får information om fallet i den utsträckning som hon eller han ber om det och som anses lämpligt.

BOARDAs visselblåsarpolicy gäller inom hela koncernen och uppdateras en gång om året.

 

©ROPA management AB | 2018