INFORMATION | Inför Q3 [45]

INFORMATION | Inför Q3


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom styrelsens och ledningens “to do”-list inför Q3. Checklista finansiell rapport och uppdateringar av IR-web. Bra att gå igenom så att styrelsen har gått igenom allt som behövs i bolagsstyrning och förbereda inför årsskiftet.

INFORMATION | Finansiell rapport och bolagsstyrning

 • Uppdatera finansiell kalender på hemsidan – se checklista IR-web
 • Översiktlig granskning av revisor av delårsrapporten för första nio månaderna – se bolagsstyrning, intern kontroll och styrning – för bolag som tillämpar och följer svensk kod för bolagsstyrning
 • Uppdatera information om årsstämma 2019 på hemsidan – se checklista IR-web
 • PR och uppdaterad information om valberedning på hemsidan – se PR mall

På agendan

 • RISK | Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska halvårsrapporten eller delårsrapporten för årets första nio månader översiktligt granskas av revisorn
 • STRATEGI | Uppdaterad affärsplan 3 år och finansiella mål
 • STRATEGI | Börja förbereda ev. aktiebaserade ersättningsprogram
 • RISK | Gå igenom checklista hållbarhetsrapport för att identifiera eventuella aktiviteter före årsskiftet, se avsnitt hållbarhetsrapport
 • RISK | Gå igenom checklista bolagsstyrningsrapport för att identifiera eventuella aktiviteter före årsskiftet, se avsnitt bolagsstyrningsrapport
 • RISK | Revisorns avrapportering finansiell rapportering, intern kontroll och styrning i samband med Q3
 • RISK | Riskrapportering, se avsnitt riskrapport

Gå gärna igenom

 • INFORMATION | Checklista delårsrapport [3]
 • INFORMATION | Körschema delårsrapport [6]
 • INFORMATION | Checklista IR-web [15]
 • INFORMATION | Vinstvarning [42]
 • STRATEGI | Affärsplanen [55]
 • STRATEGI | Intro finansiella mål och fortsättning [34, 67]
 • INFORMATION | Hållbarhetsredovisning [18] 
 • INFORMATION | Bolagsstyrningsrapport [21]
 • RISK | Riskrapportering [59]
STRATEGI | Planering | Årscykeln | Styrelsens agenda [37]

STRATEGI | Årshjulet | Styrelsens agenda


VIDEO | AUDIO

Intro | Planering av styrelsens arbete skapar lugn och ro i styrelsen och underlättar för VD och CFO. Prat igenom styrelse och ledning vad som fungerade bra föregående år och hur ni kan göra planeringen bättre. Här går vi igenom ett årshjul för styrelse, revisionskommitté och ersättningskommitté.


Dokumentation | Bilder och mall

Här finns bilderna i videon för nedladdning.

37-BOARDA-Risk-Årshjul

STYRELSEMÖTEN

Ex. sex-åtta möten inkl. strategidag

 • Februari – Q4 bokslutskommuniké, revision, utdelningsförslag, Revisionsutskott, Ersättningsutskott
 • Mars – Förberedelse kallelse årsstämma, årsredovisning
 • April/Maj – Q1 finansiell rapport, prognos 1, Revisionsutskott
 • Konstituerande styrelsemöte efter årsstämma
 • Juni – Strategidag, beslut årsplaner revision
 • Juli  – Q2 finansiell rapport, prognos 2, Revisionsutskott
 • September – Affärsplan och mål, uppföljning strategidag, riskanalys och hållbarhet
 • Oktober – Q3 finansiell rapport, prognos 3, rapport översiktlig granskning och intern kontroll och styrning från revisor, uppdatering policies, Revisionsutskott
 • November/December – Budget, riskrapport, utvärdering styrelse och VD,  förslag utdelning, planering årsredovisning, Ersättningsutskott

REVISIONSUTSKOTT

Minst fyra möten om året

 • Februari – Q4 Bokslutskommuniké, avrapportering revision, förslag utdelning
 • April – Q1 – finansiell rapport och prognos 1, avrapportering årsrevision, förslag årsplan revision, granskning policies och riktlinjer
 • Juli – Q2 – finansiell rapport och prognos 2 -telefon
 • Oktober – Q3 finansiell rapport, prognos 3, första utkast budget, avrapportering revision, riskrapportering inkl. regelefterlevnad, kvalitet processer för intern kontroll och granskning.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Minst två gånger om året

 • December – utvärdering VD och prel. måluppföljning, mål rörlig ersättning kommande år, utvärdering ersättningssystem, ev. börja arbete med aktiebaserade incitamentsprogram
 • Januari – utfall rörlig ersättning VD, förslag ersättningsprogram inför årsstämman och eventuella ändringar i riktlinjer för ersättningar

Se nya ersättningsregler i Ersättningsregler [94]


Uppdaterat 11 januari 2021.