INFORMATION | Inför Q3 [45]

INFORMATION | Inför Q3


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom styrelsens och ledningens “to do”-list inför Q3. Checklista finansiell rapport och uppdateringar av IR-web. Bra att gå igenom så att styrelsen har gått igenom allt som behövs i bolagsstyrning och förbereda inför årsskiftet.

INFORMATION | Finansiell rapport och bolagsstyrning

 • Uppdatera finansiell kalender på hemsidan – se checklista IR-web
 • Uppdatera information om årsstämma 2019 på hemsidan – se checklista IR-web
 • PR och uppdaterad information om valberedning på hemsidan – se PR mall

På agendan

 • STRATEGI | Uppdaterad affärsplan 3 år och finansiella mål
 • STRATEGI | Börja förbereda ev. aktiebaserade ersättningsprogram
 • RISK | Gå igenom checklista hållbarhetsrapport för att identifiera eventuella aktiviteter före årsskiftet, se avsnitt hållbarhetsrapport
 • RISK | Gå igenom checklista bolagsstyrningsrapport för att identifiera eventuella aktiviteter före årsskiftet, se avsnitt bolagsstyrningsrapport
 • RISK | Revisorns avrapportering finansiell rapportering, intern kontroll och styrning i samband med Q3
 • RISK | Riskrapportering, se avsnitt riskrapport

Gå gärna igenom

 • INFORMATION | Checklista delårsrapport [3]
 • INFORMATION | Körschema delårsrapport [6]
 • INFORMATION | Checklista IR-web [15]
 • INFORMATION | Vinstvarning [42]
 • STRATEGI | Affärsplanen [55]
 • STRATEGI | Intro finansiella mål och fortsättning [34, 67]
 • INFORMATION | Hållbarhetsredovisning [18] 
 • INFORMATION | Bolagsstyrningsrapport [21]
 • RISK | Riskrapportering [59]
STRATEGI | Planering | Årscykeln | Styrelsens agenda [37]

STRATEGI | Årshjulet | Styrelsens agenda


VIDEO | AUDIO

Intro | Planering av styrelsens arbete skapar lugn och ro i styrelsen och underlättar för VD och CFO. Vi går igenom årshjulet för styrelse, revisionskommitté och ersättningskommitté.

Minst sex styrelsemöten om året, inte fel med åtta, då blir det en bättre kontinuitet samtidigt som det skapar utrymme för de strategiska frågorna. Revisionskommitté minst fem om året, fyra i samband med finansiell rapport och minst två möten i ersättningskommittén.


Dokumentation | Bilder och mall

Här finns bilderna i videon och lite mer.

STYRELSEMÖTEN

Minst sex möten inkl. strategidag

 • Februari – Q4 bokslutskommuniké, revision
 • Mars – Förberedelse kallelse årsstämma, årsredovisning
 • April/Maj – Q1 finansiell rapport, prognos 1,
 • Konstituerande möte efter årsstämma
 • Juni– Strategidag, beslut årsplaner revision, intern kontroll och styrning
 • Juli  – Q2 finansiell rapport, prognos 2, rapportering revision
 • September – Affärsplan och mål, uppföljning strategidag
 • Oktober – Q3 finansiell rapport, prognos 3, uppdatering policies
 • November/December – Budget, utvärdering VD, utfall rörlig ersättning och mål rörlig ersättning kommande år, styrelseutvärdering, utdelningspolicy 

REVISIONSKOMMITTÉ

Minst fem möten om året

 • Februari – Q4 Bokslutskommuniké, avrapportering revision, förslag utdelning
 • April – Q1 – finansiell rapport och prognos 1, avrapportering revision
 • Maj – Årsplan Revision, Riskhantering, ev. Regelefterlevnad, ev. Intern Revision och Policy uppdatering
 • Juli – Q2 – finansiell rapport och prognos 2 -telefon
 • Oktober – Q3 finansiell rapport, prognos 3, första utkast budget, avrapportering revision, risk, ev. regelefterlevnad, intern revision, uppdatering policies

ERSÄTTNINGSKOMMITTÉ

Minst två gånger om året

 • December – utvärdering VD och prel. måluppföljning, mål rörlig ersättning kommande år
 • Januari – utfall rörlig ersättning VD, ersättningsprogram inför årsstämman