STRATEGI | Planering | Årscykeln | Styrelsens agenda [37]

STRATEGI | Årshjulet | Styrelsens agenda


VIDEO | AUDIO

Intro | Planering av styrelsens arbete skapar lugn och ro i styrelsen och underlättar för VD och CFO. Vi går igenom årshjulet för styrelse, revisionskommitté och ersättningskommitté.

Minst sex styrelsemöten om året, inte fel med åtta, då blir det en bättre kontinuitet samtidigt som det skapar utrymme för de strategiska frågorna. Revisionskommitté minst fem om året, fyra i samband med finansiell rapport och minst två möten i ersättningskommittén.


Dokumentation | Bilder och mall

Här finns bilderna i videon och lite mer.

STYRELSEMÖTEN

Minst sex möten inkl. strategidag

 • Februari – Q4 bokslutskommuniké, revision
 • Mars – Förberedelse kallelse årsstämma, årsredovisning
 • April/Maj – Q1 finansiell rapport, prognos 1,
 • Konstituerande möte efter årsstämma
 • Juni– Strategidag, beslut årsplaner revision, intern kontroll och styrning
 • Juli  – Q2 finansiell rapport, prognos 2, rapportering revision
 • September – Affärsplan och mål, uppföljning strategidag
 • Oktober – Q3 finansiell rapport, prognos 3, uppdatering policies
 • November/December – Budget, utvärdering VD, utfall rörlig ersättning och mål rörlig ersättning kommande år, styrelseutvärdering, utdelningspolicy 

REVISIONSKOMMITTÉ

Minst fem möten om året

 • Februari – Q4 Bokslutskommuniké, avrapportering revision, förslag utdelning
 • April – Q1 – finansiell rapport och prognos 1, avrapportering revision
 • Maj – Årsplan Revision, Riskhantering, ev. Regelefterlevnad, ev. Intern Revision och Policy uppdatering
 • Juli – Q2 – finansiell rapport och prognos 2 -telefon
 • Oktober – Q3 finansiell rapport, prognos 3, första utkast budget, avrapportering revision, risk, ev. regelefterlevnad, intern revision, uppdatering policies

ERSÄTTNINGSKOMMITTÉ

Minst två gånger om året

 • December – utvärdering VD och prel. måluppföljning, mål rörlig ersättning kommande år
 • Januari – utfall rörlig ersättning VD, ersättningsprogram inför årsstämman