INFORMATION | Guidance & PR mall | Kommuniké extra bolagsstämma [REG men EJ MAR] [48]

INFORMATION | Guidance & PR mall | Kommuniké från extra bolagsstämma


| INTRO

Här är en mall för pressmeddelande efter extra bolagsstämma. Det är alltid bra att förbereda detta före stämman så att informationen snabbt kan pressmeddelas när stämman avslutas.

Text som enkelt kan kopieras och klistras in i ett word eller google dokument

PRESSMEDDELANDE

DATUM

RUBRIK: Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i BOLAGET (publ), org.nr. xxxxxx-xxxx, den y månad 2020 fattades beslut om att godkänna…..

Kort beskrivning från kallelsen om vilket eller vilka beslut som fattats. 

Ytterligare information om bakgrunden till…….framgår av kallelsen till extra bolagsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bolaget.se.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

….

EJ MAR-etikett – vanligtvis inte insiderinformationINFORMATION | Guidance & PR mall | Kommuniké årsstämma [REG men EJ MAR] [51]

INFORMATION | Guidance & PR mall | Kommuniké från årsstämma


INTRO

Här finns en enkel mall för pressmeddelande efter årsstämman. Kommuniké från årsstämman är regulatorisk information men inte insiderinformation dvs. inte MAR. Om det är något exceptionellt som händer på stämman som bedöms vara insiderinformation dvs informationsgivning under MAR-regelverket så kan det hanteras genom ett separat MAR-pressmeddelande. Det är mycket ovanligt.

Text som enkelt kan kopieras till word eller google dokument

PRESSMEDDELANDE

DATUM

RUBRIK: Kommuniké från årsstämma i BOLAGET

Vid årsstämma i BOLAGET (publ), org.nr. xxxxxx-xxxx, den y månad 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www. bolaget.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultaträkning, resultatdisposition och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att

 • lämna en utdelning till aktieägarna på x kronor per aktie, totalt yy miljoner kronor, för räkenskapsåret 2019. Avstämningsdag för utdelning är den zz månad år. 
 • det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2019. Arvode styrelse och revisorerÅrsstämman beslutade att arvode till styrelsen för 20×0 ska utgå med totalt xx kronor varav xx till ordförande och yy kronor till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska xx kronor fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Val av styrelse och revisorÅrsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara x ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes/nyvalde (se PR valberedningens förslag, länk nedan)(Ev. beslut om emissionsbemyndigande)För mer information, vänligen kontakta:….EJ MAR-etikett – vanligtvis inte insiderinformation©BOARDAINFORMATION | Guidance & checklista | Förberedelser årsstämma [9] UPPDATERAT CORONA

INFORMATION | Förberedelser årsstämma [9]


Situationen med Coronavirus gör att många bolag väljer att göra mini årsstämmor och inte bjuder på kaffe och bulle. Här nedan hittar du en vanlig informationstext i kallelser till årsstämma 2020. Vi har lagt till en checklista för alla vanliga dokument som behöver tas fram inför årsstämman och missa inte att Post och Inrikes tidningar behöver två dagar på sig för att publicera kallelsen.

Dags att förbereda inför årets årsstämma. I år har aktiebolagslagen uppdaterats med nya EU-direktiv och vi har fått en reviderad kod för bolagsstyrning. Några av nyheterna är standardiserad information om riktlinjer för ersättningar, se vägledning nedan från Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv, instruktionen för valberedningen ska publiceras på IR-webben och kan vara bra att lägga som en separat agendapunkt. Se nedan och prata med din legala rådgivare.

Du hittar också en enkel mall för valberedningens förslag och instruktion.


Exempel Corona text i kallelse

Med anledning av utbrottet av coronaviruset kommer årsstämman hållas i enklaste möjliga form. Varken mat eller dryck kommer att erbjudas och aktieägare ombeds vara uppmärksamma för att minimera risk för smittspridning. Aktieägare med sjukdomssymptom ombeds att inte närvara personligen, möjlighet finns att närvara och utöva sin rätt via ombud. Information om årsstämman med anledning av coronaviruset kan komma att uppdateras, vänligen besök bolaget.se  för uppdaterad information.

Due to the outbreak of the corona virus, the AGM will be held in the simplest possible form. Neither food nor drinks will be served, and shareholders are asked to pay attention to minimize the risk of transmission of infection. Shareholders with illness symptoms are asked not to attend in person, there is an opportunity to attend and exercise their right through a representative. Information about the AGM in connection with the corona virus may be updated, please visit company.se for updated information.Exempel på dokument som behöver tas fram inför årsstämman

 • Kallelse/Notice
 • Fullmakt/Proxy
 • Årsredovisning inkl. rev berättelse/Annual Report incl. Auditors review
 • Förslag vinstdisposition/proposal distribution earnings
 • Valberedningens förslag/Proposal nomination committee
 • Information om föreslagna styrelseledamöter/Information on the proposed members of the Board
 • Styrelsens utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättningar/The Board's evaluation of the application of the guidelines for remuneration
 • Revisorsutlåtande efterlevnad riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare/Auditor's statement remuneration
 • Förslag riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare/Remuneration guidelines
 • Förslag styrelsens bemyndigande nyemission/Proposal regarding Board's authorization to do
 • Förslag instruktion valberedning/Proposal instruction nomination committeeHär finns vägledning om information för riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare, nytt EU-direktiv, gäller från 2020. Vägledningen är gjord av Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv, ta hjälp av din legala rådgivare.

På svenska

200110-Riktlinjer-för-ersättning-till-ledande-befattningshavare-Version-2-20-december-2019

In English

200110-Guidelines-for-executive-remuneration-Version-2-20-December-2019


Enkel mall valberedningens förslag och motivering

Valberedningens lämnar följande förslag

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att STYRELSENS ORDFÖRANDE/ADVOKAT utses till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antalet styrelseledamöter föreslås vara OFÖRÄNDRAT/ÖKA/MINSKA, dvs X. Inga suppleanter utses. Valberedningen föreslår omval av FÖRNAMN EFTERNAMN, FÖRNAMN EFTERNAMN, FÖRNAMN EFTERNAMN samt NYVAL AV FÖRNAMN EFTERNAMN. Till styrelseordförande föreslås FÖRNAMN EFTERNAMN. Samtliga föreslagna ledamöter har bekräftat att de står till förfogande. Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna ledamöternas erfarenheter passar mycket väl för den utvecklingsfas som BOLAGET befinner sig i. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och med en bra könsfördelning. Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna bör kunna fungera som ett bra team och att de kompetensmässigt kompletterar varandra. Den föreslagna styrelsen bör ha goda förutsättningar att leda bolaget och realisera dess långsiktiga affärsplan.  Valberedningen har också gjort bedömningen att föreslagna ledamöter har tillräckligt med tid och engagemang samt bedömt styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller kraven på oberoende vid tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning. 

Information om föreslagna styrelseledamöter

 • FÖRNAMN, EFTERNAMN, ERFARENHET OCH KOMPETENS, OBEROENDE/BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN, OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE
 • FÖRNAMN, EFTERNAMN, ERFARENHET OCH KOMPETENS, OBEROENDE/BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN, OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE
 • FÖRNAMN, EFTERNAMN,  ERFARENHET OCH KOMPETENS, OBEROENDE/BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN, OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE
 • FÖRNAMN, EFTERNAMN,  ERFARENHET OCH KOMPETENS, OBEROENDE/BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN, OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE

Mer information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida www.bolaget.se.

Val av revisor

I enlighet med STYRELSENS/REVISIONSUTSKOTTETS rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget REVISIONSBOLAGET. REVISIONSBOLAGET har meddelat att de kommer att utse den auktoriserade revisorn FÖRNAMN EFTERNAMN som huvudansvarig för revisionen.

Arvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: XXX XXX kronor till styrelsens ordförande, XXX XXX kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i revisionsutskottet föreslås XX XXX kronor till ordförande och XX XXX till övriga ledamöter. För arbetet i ersättningsutskottet föreslås XX XXX till ordförande och XX XXX till övriga ledamöter. Alt. För arbete i eventuella styrelseutskott föreslås ingen särskild ersättning.  

Valberedningens förslag innebär OFÖRÄNDRADE/EN HÖJNING/EN SÄNKNING av arvoden. Valberedningen har jämfört arvoden med ledamöter i bolag av liknande storlek och med liknande inriktning och kan konstatera att föreslagna arvoden är marknadsmässiga. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända fakturor. 

Instruktion till valberedningen inför årsstämman 2021

Valberedningen föreslår oförändrad instruktion för valberedningen. Valberedningsinstruktionen finns på bolagets hemsida www.bolaget.se.

Ort månad 2020

Valberedningen i BOLAGET AB (publ)