INFORMATION | Insiderinformation MAR [92]

INFORMATION | Insiderinformation MAR | hantering & dokumentation


AUDIO | VIDEO

Här går vi igenom hur insiderinformation (MAR) offentliggörs, hanteras och dokumenteras med exempel. Detta avsnitt innehåller fyra steg:

 • Vad är insiderinformation (MAR)?
 • Exempel på offentliggörande enligt MAR
 • Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt MAR
 • Exempel från börsernas disciplinnämnd

Dokumentation och bilder från genomgångar finns att ladda hem nedanför audio/video.


Vad är insiderinformation (MAR)?

Exempel på offentliggörande av insiderinformation

Hantering och dokumentation av uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Exempel på sanktioner från börsernas disciplinnämnder. Samtliga ärenden som går till börsernas disciplinnämnder rapporteras till Finansinspektionen. Det kan vara bra att känna till.


Se alla avsnitt pressmeddelandemallar samt rapportering till finansinspektionen för personer i ledande ställning.

Det är legala rådgivare som är specialister på MAR.MCL | Utbildning i loggboken för insiderinformation ingår för alla Spotlightbolag [M3]

MCL Log | Loggboken för insiderinformation för Spotlightbolagen


AUDIO | VIDEO

MCL går igenom hur MCL Log fungerar med användbara exempel. Alla bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har tillgång till MCL Log. Spotlight Stock Market vill underlätta för styrelse och ledning att dokumentera, hantera insiderinformation och uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i enlighet med regelverket MAR.  


INFORMATION | IR-web steg för steg vid börsnotering [78]

INFORMATION | IR-sidan/webben steg för steg vid börsnotering


AUDIO | VIDEO

Vi går igenom steg för steg hur du gör iordning och lanserar sidorna för investerare i samband med börsnotering. Vad sidorna ska innehålla och vilken sida som du ska börja med.


INFORMATION | Guidance & PR mall | Ny order MAR [75]

INFORMATION | Guidance & PR mall | Ny order


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom vilken information som ska vara med i pressmeddelandet för ny order och en användbar mall.

Här är checklistan
 • kundens identitet,
 • ordersumma, förutsatt att det monetära värdet bedöms vara av betydelse för bolaget,
 • vilken produkt eller tjänst ordern avser,
 • väsentligt orderinnehåll inklusive väsentliga villkor,
 • vilken tidsperiod som ordern omfattar, och
 • annan information som förklarar varför ordern bedöms utgöra insiderinformation ex. skulle exempelvis kunna vara ett nytt verksamhetsområde eller en ny marknad

Gällande samarbetsavtal är det inte alltid möjligt att redan vid ingåendet bedöma de finansiella effekterna varför en tydlig beskrivning av motiv, syfte och planer är av stor betydelse.

SVENSKA  | ENGLISH VERSION BELOW

EJ OFFENTLIG UPPHANDLING

 

PRESSMEDDELANDE 

 

dd månad år

 

BOLAGET får ny order [alternativt förlänger avtal] på totalt xx Mkr från KUND i [Land/Kommun/Stad]

 

BOLAGET, [beskrivning av bolaget med cirka fem ord] tecknar nytt avtal med KUND [Land/Kommun/Stad]. Avtalet avser [tjänster/produkter/projekt] som kommer att levereras under perioden [om engångsförsäljning under året/om löpande avtal under 12/24/36 månader]. Det totala ordervärdet uppskattas till xx Mkr och går in i orderboken under [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019.

 

COMPANY AB (publ) tecknar avtal med KUND. KUND är [kort beskrivning av kunden]

 

Avtalet avser [produkt/tjänst/projekt] och är [ett löpande avtal med  återkommande intäkter/en engångsförsäljning]. Ordern går in i orderboken [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Det totala ordervärdet för perioden [xx-yy] uppskattas till xx Mkr.

 

“Ev. citat från KUND”

 

“Ev. citat från VD”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, VD

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den xx 2019 kl 00.00.  

 

ENGLISH 

NOT PUBLIC TENDER

 

PRESS RELEASE 

 

date month year

 

COMPANY receives new order [alternative extend the agreement] of total SEK xx m from CUSTOMER in [Country/Region/City]

 

COMPANY, [short description in about five words] signs new agreement with CUSTOMER in [Country/Region/City]. The agreement/contract covers [services/products/project] to be delivered during the period [during the year/12/24/36 months]. The total order value amounts to SEK xx m and will be accounted for in the order book for the [[first/second/third/fourth] quarter 2019.

 

COMPANY AB (publ) signs a new contract with CUSTOMER. CUSTOMER is [short description of the customer]

 

The agreement covers

and is [running deal with recurring revenues/one-time sales]. The order will be included in the order book during the [first/second/third/fourth]dra/tredje/fjärde) quarter 2019. The total value of the order for the period is estimated to SEK xx m.

 

“Optional quote from customer”

 

“Optional quote from CEO”

 

For more information, please contact:

First name Last name, Title

Phone

E-mail

This information is information that COMPANY is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 00.00 on xxx, 2019. 


INFORMATION | Guidance | Finansinspektionens frågor & svar insiderinformation MAR [72]

INFORMATION | Guidance | Finansinspektionens frågor & svar MAR


AUDIO | VIDEO på gång

Vi går igenom agendan för affärsutveckling och strategisk planering och ger en översikt över vad de olika avsnitten innehåller så att du lätt kan hitta vad du letar efter.


RISK | Policy för informationssäkerhet [38]

RISK | Policy för informationssäkerhet

INTRO

Här finns en policy för informationssäkerhet och denna mall är på ENG. Genomgång på AUDIO/VIDEO på svenska.

INFORMATION SECURITY

1. Introduction

This Information Security Policy is adopted for all group companies within COMPANY AB, reg.no 55xxxxx-xxx (“COMPANY”).

2. Purpose

The purpose of this Information Security Policy is to create a framework and guidelines to control the corporate information and manage the risk of mis-disclosure of any corporate information or data.The purpose of this Information Security policy is to:

 • Set the general principles
 • Provide clarity in the roles, and responsibilities
 • Set the corporate standard for classification of documents’ and data
 • Give guidance for the organization
 • Set the framework and guidance for follow up and reporting from the finance department.

3. General principles

 • Information should be classified according to an appropriate level of confidentiality, integrity and availability, see below Information Classification.
 • Management and staff in Corporate functions at COMPANY have particular responsibilities for information and must ensure the classification of that information, must handle that information in accordance with its classification level.
 • All employees must handle information appropriately and in accordance with its classification level.
 • Information should be both secure and available to those who are authorized in accordance with its classification level. Information will be protected against unauthorized access and processing in accordance with its classification level.

4. Information classification &  Access

 • Confidential | Normally accessible only to specified executives and employees in corporate functions. Should be marked ”confidential” and saved separately from information for Internal Use and Public information. Examples; financial reports, business critical projects and insider information, see Insider Policy.
 • Confidential information should be protected by strong passwords and be encrypted outside  of the COMPANY’s data storage.
 • Internal Use | Only available within the organization, information should not be shared outside the COMPANY. Example; internal mail, chat, documentation of projects or business development.
 • Public | Information disclosed to the public, available on the Corporate website. Information to be shared outside the COMPANY after disclosure on the Corporate web.

5. Awareness and incident handling

 • Any security breach could lead to the possible lost of confidentiality, integrity and availability of insider information, confidential information och or personal data. [ONLY LISTED COMPANIES The loss or breach of confidentiality of insider information is an infringement of the Market Abuse Regulation, and may result in in a disciplinary action from the FSA or criminal action against the COMPANY- only listed companies] The loss or breach of confidentiality of personal data is an infringement of the General Data Protection Regulation, and may result in criminal or civil action against the COMPANY.
 • If an employee is aware of an information security incident then they must report it to the CEO or CFO via mail or phone.

This policy is proposed to be adopted on board meeting in xxxx 201X and should be reviewed in xxxx  201x ahead of the Year-End.

The CFO is responsible for this policy.INFORMATION | Guidance | Finansinspektionens nya vägledning insiderinformation - NY och video på G [63]

INFORMATION | Finansinspektionens nya vägledning MAR


Finansinspektionen publicerar vägledning för när offentliggörande av insiderinformation ska ske. Vad innebär så snart som möjligt? Video med guidning på gång.

Utdrag ur vägledningen som publicerades den 30 april 2019:

“För att underlätta för emittenterna i deras arbete vill Finansinspektionen klargöra att det är myndighetens uppfattning att en emittent inte har offentliggjort insiderinformation så snart som möjligt i åtminstone följande exempel (observera att listan inte är uttömmande):

 • När en emittent har kommit i åtnjutande av insiderinformation när marknaden är stängd och man väljer att skjuta upp offentliggörandet enbart på grundval av att marknaden är stängd.
 • När en emittent har kommit i åtnjutande av insiderinformation under helgen och man väljer att skjuta upp offentliggörandet enbart på grundval av att den publiceringsmekanism som normalt används inte är i drift vid den tidpunkten.
 • När insiderinformation har uppstått men emittenten skjuter upp offentliggörandet i syfte att få tillgång till ytterligare detaljer.
 • När emittentens interna organisation för offentliggörande av insiderinformation leder till att offentliggörandet skjuts upp.”

Hela pdf-filen hittar du här och länken till FI här↓

fos_insiderinfo_20190429


RISK | Insiderpolicy [32]

RISK | Insiderpolicy


AUDIO | VIDEO

Insiderpolicy som är en bilaga till informationspolicy, mallar för dokumentation och hantering av insiderinformation. Här ingår förteckning över personer i ledande ställning med närstående, dokumentation av beslut om uppskjutet offentliggörande, offentliggörande av insiderinformation som har varit föremål för uppskjutet offentliggörande, loggbok, meddelande till personer som upptas i loggboken mm.Denna insiderpolicy är licensierad till Ditt företag | © ROPA & BOARDA AB

INSIDERPOLICY

BOLAGETs informationspolicy har antagits av styrelsen och är ett viktigt verktyg i vår strävan att fortsätta bygga ett växande,  lönsamt och hållbart företag. Policyns syfte är att skapa riktlinjer för kommunikation, både internt och externt. Denna Insiderpolicy omfattar samtliga medarbetare, ledning och styrelse i BOLAGET AB med dotterbolag (”BOLAGET”) och är en bilaga till Informationspolicyn.

Principer

 •   Transaktioner, köp och försäljning av finansiella instrument exempelvis aktier och värdepapper i Bolaget får ej ske 30 dagar före finansiell rapport. Datum för Bolagets finansiella rapporter finns på Bolagets hemsida.
 •   Köp och försäljning av finansiella instrument exempelvis aktier och värdepapper i Bolaget ska ske i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk, MAR. Lagstiftningen syftar till att säkerställa att de finansiella marknadernas integritet och förbättra investerares skydd på och förtroende för marknaderna.
 •   Bolaget för en förteckning över personer i ledande ställning, med närstående som har insynsställning i Bolaget. Insynspersoner och närstående ska anmäla innehavsförändringar till Finansinspektionen enligt MAR, se BILAGA A.
 •   Bolaget har noggranna instruktioner för hantering av Insiderinformation.

Roller och ansvar

VD är primärt ansvarig för Bolagets insiderinformation. Insiderinformation hanteras uteslutande på ledningsnivå av VD och CFO, se  →Informationspolicy.

Insiderinformation (MAR)

Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt hänför sig till Bolaget eller ett finansiellt instrument utgivet av eller kopplat till Bolaget och som, om det blev offentligt, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på Bolagets aktie. Exempel på vad som kan vara insiderinformation: Finansiella rapporter, order och investeringsbeslut, samarbetsavtal eller andra väsentliga avtal, köp och försäljning av bolag, kredit- eller kundförluster, finansiella svårigheter,  information rörande dotter- och intressebolag,  väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning. →Se Informationspolicy

Personer i ledande ställning (PLS)

Bolaget för en förteckning över personer i ledande ställning, ledningen, styrelsen och närstående. Personer i ledande ställning är skyldiga att informera närstående om insynsställning samt att rapportera egna och närståendes transaktioner som insynshandel hos Finansinspektionen, se mall i BILAGA B. Personer i ledande ställning ska informera VD och/eller CFO och inhämta godkännande före transaktion i Bolagets aktier eller värdepapper genomförs→Informationspolicy.

Undantag och särskilda situationer

Bolaget kan i särskilda situationer tillåta att transaktioner i Bolagets aktier eller värdepapper genomförs exempelvis vid genomförande och förfall av incitamentsprogram. Eventuellt undantag förutsätter att personen inte har tillgång till insiderinformation.

Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation (MAR)

Utgångspunkten är att Bolaget är skyldigt att offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt. Under vissa förutsättningar kan dock Bolaget skjuta upp ett sådant offentliggörande. Bolaget får skjuta upp ett omedelbart offentliggörande av insiderinformation endast om alla tre följande villkor är uppfyllda:

 • Ett omedelbart offentliggörande sannolikt skulle skada Bolagets legitima intressen,
 • ett uppskjutande inte vilseleder allmänheten, och
 • Bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Dokumentation uppskjutet offentliggörande och loggbok – TeamEngine Insider Manager

Bolaget ska dokumentera beslut om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i APPENDIX D eller IT-tjänst (MCL-logg, Strictlog, Insiderlog, Insidermanager). Personer som får tillgång till Insiderinformation ska notifieras och bekräfta att de har mottagit meddelande om Insiderinformation. APPENDIX D eller IT-tjänst (MCL-logg, Strictlog, Insiderlog, Insidermanager) används för att dokumentera och administrera insiderinformation.

För finansiella rapporter gäller att de ska hanteras som uppskjutet offentliggörande av insiderinformation [MAR).

Offentliggörande av insiderinformation

Pressmeddelande med offentliggörande av insiderinformation ska innehålla informationstexten:

“Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktperson för offentliggörande den xx månad 2020 kl. .”

Information till Finansinspektionen om uppskjutet offentliggörande

Bolaget ska informera Finansinspektionen om att Bolaget har offentliggjort insiderinformation som har varit föremål för uppskjutet offentliggörande, se MALL I BILAGA C.

Denna policy har antagits av styrelsen i BOLAGET AB den xxx månad år. CFO är ansvarig för denna policy som revideras och beslutas årligen av styrelsen.

___

BILAGA A

Finansinspektionen definition personer i ledande ställning

https://www.fi.se/contentassets/22a6f61c388840c6b096148adfe325f5/fragor-svar-forteckning-personer-ledande.pdf

____

BILAGA B

Personer i ledande ställning – förteckning och underrättelse

Följande personer har underrättats om att de är personer i ledande ställning inom bolaget och deras skyldigheter under artikel 19.

Personerna i ledande ställning har i sin tur motsvarande skyldighet att underrätta sina närstående om deras skyldigheter under artikel 19, samt att bevara en skriftlig kopia av denna underrättelse.

Förteckning över samtliga personer i ledande ställning inom bolaget, samt till dem närstående personer:

Förnamn och efternamn

 

 

 

 

Personnummer

 

E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

 

 

 

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      

 

E-postmeddelande mall

….

BOLAGET AB – Förteckning över personer i ledande ställning med rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen

Bolaget för en förteckning över personer i ledande ställning, ledningen, styrelsen och närstående, se definition av närstående i BILAGA A från Finansinspektionen. Personer i ledande ställning är skyldiga att informera närstående om insynsställning samt att rapportera egna och närståendes transaktioner som insynshandel hos Finansinspektionen.

EU: s marknadsmissbruksförordning är direkt tillämplig i Sverige. Förordningen om marknadsmissbruk kräver att personer som utför ledningsansvar s.k. personer i ledande ställning i ett börsnoterat företag och personer som är nära kopplade till dem ska rapportera sina transaktioner relaterade till aktier och finansiella instrument som utfärdats av BOLAGET.

Du meddelas härmed att du är en Person i Ledande Ställning i AI BOLAGET AB (publ). Detta innebär att du måste meddela BOLAGET och Finansinspektionen om alla transaktioner som utförts på ditt konto angående:

(i) aktier i BOLAGET eller skuldinstrument (t.ex. obligationer) emitterade BOLAGET; eller

(ii) derivat eller andra finansiella instrument som är relaterade till aktier eller skuldinstrument utgivna av BOLAGET.

För anmälningsskyldigheten gäller en tröskel på 5 000 euro per kalenderår. Detta innebär att transaktionen som leder till att tröskeln uppnås eller överskrids och varje efterföljande transaktion ska rapporteras. Transaktioner som faller under en sådan tröskel behöver inte rapporteras. Tröskeln på 5 000 euro ska beräknas brutto, dvs beloppen för alla transaktioner ska läggas till oavsett om transaktionerna avser förvärv eller avyttring av finansiella instrument.

Alla transaktioner täcks oavsett om transaktionen genomförs på eller utanför en handelsplats. Dessutom är transaktioner enligt kapitalförsäkringar och handel som utförs för kontot för den person som omfattas av anmälningsskyldigheten (inklusive så kallad utlagd förvaltning) föremål för anmälningsskyldigheter samt pantsättning, värdepapperslån och transaktioner med derivat med kontanter. Vidare täcks transaktioner utan vederlag, såsom gåvor och arv.

Rapportering ska göras på Finansinspektionens hemsida webbplats

https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/transaktioner-utforda-av-personer-i-ledande-stallning–insynshandel/

 

Meddelandet ska samtidigt skickas till BOLAGET via e-post på följande adress:cfo@bolagetab.se. Meddelandet ska lämnas in inom tre arbetsdagar från transaktionsdagen. Finansinspektionen kommer att publicera informationen. För att rapportera behöver du BOLAGETs:

Definition av närstående framgår av BILAGA A från Finansinspektionen och omfattar bl.a. make, partner eller sambo, hemmaboende barn och släktingar i samma hushåll samt juridisk person som kontrolleras av dig eller närstående. Enligt förordningen om marknadsmissbruk måste du också skriftligen meddela dina närstående om deras anmälningsskyldigheter enligt förordningen om marknadsmissbruk. Anmälan görs enklast genom att vidarebefordra detta mail med begäran om bekräftelse att informationen har mottagits. Enligt förordningen om marknadsmissbruk är du skyldig att behålla en kopia av sådana aviseringar.

Du ska skicka en kopia av meddelandet eller en lista över de anmälda personerna till CFO via e-post på följande adress: cfo@bolaget.se

Du måste också meddela BOLAGET när förändring av närstående sker, till exempel om ditt engagemang i ett närstående företag upphör. BOLAGET håller en lista över sina personer i ledande ställning med närstående.

Listan innehåller bara namn och positioner på personer i ledande ställning och närstående till personer i ledande ställning för BOLAGET. BOLAGET kan på begäran lämna listan till Finansinspektionen eller andra myndigheter som undersöker misstänkta brott mot reglerna i marknadsmissbruksförordningen relaterade till BOLAGETs aktier eller andra finansiella instrument. Listan kommer inte att användas för något annat syfte än som anges i förordningen om marknadsmissbruk. Du har rätt att få ett utdrag av informationen om dig själv och BOLAGET måste på begäran korrigera felaktig, ofullständig eller vilseledande information. Om du har några frågor angående ovanstående, vänligen kontakta CFO på CFO@BOLAGETAB.se.

Ort den xx månad år

_____

BILAGA C

Bolaget ska informera Finansinspektionen om att Bolaget har offentliggjort insiderinformation som har varit föremål för uppskjutet offentliggörande.

Detta ska göras genom krypterad e-post till Finansinspektionen på

Adress: finansinspektionen@fi.se

Rubrik: Artikel 17 Bolaget AB (publ)

Meddelande: Detta e-postmeddelande  kommer från BOLAGET AB. Undertecknad skickar detta meddelande som CFO på  BOLAGET AB.

Bolaget har offentliggjort insiderinformation som varit föremål för uppskjutet offentliggörande. Detta har skett genom pressmeddelande med RUBRIKEN vilket offentliggjorts genom MFN/Cision/TT kl. XX den xx månad 20XX. Pressmeddelandet finns tillgängligt på BOLAGET ABs hemsida.

Beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation fattades kl. XX den xx månad 20XX. De ansvariga för att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation var: CEO/CFO

Hälsn. CFO, cfo@bolagetab.se

BILAGA D  – EXCEL LOG BOK OM EJ VERKTYG SOM MCL-log, strictlog, insiderlog, insidermanager används. 

Uppdaterad 11 januari 2021.


TEMAN Mer på gång

INFORMATION | RISK | STRATEGI | Mer på gång


Vi arbetar med en pipeline av nya releaser och prioriterar vad våra kunder efterfrågar. Digital rådgivning är inte lika snabb som traditionell rådgivning, bara nästan. Låt oss veta vad du vill ha med i nästa release.

PRIORITERA!