MCL | Insiderpolicy [S3]

MCL | Insiderinformation [2]


AUDIO | VIDEO

MCL Markets & Corporate Law har gjort en skräddarsydd insiderpolicy för bolagen noterade på Spotlight Stock Market. OBSERVERA ATT VERKTYGET MCL LOG FÖR ATT HANTERA INSIDERINFORMATION OCH FÖRTECKNING ÖVER PERSONER I LEDANDE STÄLLNING INGÅR FÖR ALLA SPOTLIGHTBOLAG.

Detta avsnitt är producerat av MCL Markets & Corporate Law.
Förevarande mall är framtagen av MCL endast som inspiration och exempel för hur en informationspolicy kan utformas. Bolag som använder mallen måste själva ansvara för att dess innehåll är korrekt och ändamålsenligt utifrån relevanta regler. MCL ansvarar inte för innehållet i eller användningen av denna mall, se mer info nedan. 


Insiderpolicy 

Ingress – inledande stycke som beskriver vilket organ som fastställt policyn, hur ofta policyn ska överses samt vem och som är ansvarig alternativt har förmedlats ansvar att överse policyn. 

Ex: 

Detta dokument är fastställt av styrelsen för Noterade Bolaget AB (publ), org.nr. [XXXXXXXXXX] (”Bolaget”) den [DD månad ÅÅÅÅ] och ska prövas och fastställas av styrelsen minst en gång per år. 

Detta dokument ägs av styrelsen. Styrelsen äger rätt att uppdra åt verkställande direktören och/eller extern konsult att årligen genomföra erforderlig uppdatering av dokumentet inför styrelsens slutliga genomgång. VD är ytterst ansvarig för att inom organisationen implementera vad som följer av dokumentet.  

1 Inledning 

1.1 Syfte och bakgrund 

2 Insiderinformation 

3 Anmälningsskyldighet 

3.1 Inledning 

3.2 Personer i ledande ställning 

3.3 Närstående4 

3.4 Vad som ska rapporteras 

3.5 Skyldigheter för personer i ledande ställning 

3.6 Bolagets skyldigheter 

4 Handelsförbudet 

5 Insynsförteckning och loggbok 

6 Åtgärder för att förhindra potentiellt missbruk av insiderinformation 

1. Inledning 

1.1 Syfte och bakgrund 

Beskriv kortfattat bakgrunden och syftet med policyn. Denna policy ska främst uppställa riktlinjer för hur Bolaget ska följa reglerna om transaktioner med finansiella instrument utförda av personer i ledande ställning (tidigare insynspersoner), i vardagligt tal benämnda ”insiders” men mer formellt ”PDMR-personer”. Insiderpolicyn syftar alltså inte till att fullständigt reglera noterade bolags hantering av insiderinformation, frågor kopplade till Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) eller annan information – vilket vanligtvis behandlas i en separat informationspolicy. Denna policy hanterar den del av MAR-regelverket som är kopplad till s.k. insynshandel. 

Ex: 

Syftet med denna policy är att uppställa riktlinjer för hur Bolaget ska följa reglerna om insiderinformation i enlighet med Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument, reglerna om förbud mot insiderhandel i enlighet med Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden och Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument samt Europaparlamentets och rådets Förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). 

2. Insiderinformation 

Även om denna policy inte direkt riktas mot insiderinformation kan med fördel en beskrivning av vad insiderinformation insättas i detta kapitel. 

Ex: 

Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts och som, direkt eller indirekt, sannolikt har väsentlig inverkan på Bolagets finansiella instrument ifall den offentliggörs. För att avgöra om informationen har väsentlig inverkan ska det utgås från hur en ”förnuftig investerare” skulle ha utnyttjat informationen vid sitt investeringsbeslut. 

 Exempel på insiderinformation kan bland annat vara: 

 • kommande verksamhetsmässiga omstruktureringar, 
 • organisatoriska förändringar avseende styrelse, VD, ledande befattningshavare och revisorer, 
 • handelsordrar, 
 • emissioner, 
 • köperbjudande eller inlösenerbjudande, 
 • sänkning av det nominella värdet av Bolagets aktie, 
 • sammanslagning av eller uppdelning i aktieklasser, 
 • innehållet i delårsrapporter och årsrapporter med tillhörande revisionsberättelser, samt 
 • vinstvarningar. 

Tänk på att vad som räknas som insiderinformation väsentligen skiljer sig mellan olika branscher och olika bolag inom branscher. Exempelvis kan ett ingånget avtal mellan ett stort och ett litet bolag inom samma bransch utgöra insiderinformation för det mindre bolaget men utgör oftast inte det för det större. Det är av högsta vikt för noterade bolag att ha god kunskap om vad som utgör insiderinformation för just ert specifika bolag. MCL erbjuder här frekvent uppskattade individualiserade utbildningar för ledande befattningshavare och andra intressepersoner i bolag. 

3. Anmälningsskyldighet 

Detta kapitel beskriver anmälningsskyldigheten som Bolaget och personer i ledande ställning lyder under. 

3.1 Inledning 

Beskriv kortfattat vad och när personer i ledande ställning ska rapportera, alltså transaktioner i Bolagets värdepapper som uppnår eller överskrider aktuellt tröskelvärde. 

Ex: 

Personer i ledande ställning ska anmäla sina transaktioner till Bolaget och Finansinspektionens insynsregister. Finansinspektionens insynsregister innehåller uppgifter om personer i ledande ställnings transaktioner (samt deras närståendes transaktion-er) i Bolagets värdepapper. Syftet med registret är bland annat att motverka miss-bruk av förtrolig information och att förse aktiemarknaden och massmedia med in-formation om berörda personers värdepapperstransaktioner. 

Här kan det också vara en god idé att beskriva när anmälan ska ha inkommit till Finansinspektionen och hur detta beräknas. MCL erbjuder biträde vid rapportering till Finansinspektionen.  

3.2 Personer i ledande ställning 

Beskriv vad som avses med personer i ledande ställning och vilka som omfattas. 

Ex: 

Med person i ledande ställning avses: 

 • Medlem i administrations- lednings- eller kontrollorgan med befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar Bolagets framtida utveckling och affärsutsikter. 
 • Någon annan som har regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar Bolagets framtida utveckling och affärsutsikter. Hit räknas alltid styrelse och koncernledning. 

I MCLogg finns en inbyggd PDMR-funktion som enkelt inför befattningshavare med insynsställning inklusive deras närstående i bolaget. Via MCLogg skickas meddelanden till personer i ledande ställning och närstående om deras legala skyldigheter enligt MAR samt även automatiska underrättelser och påminnelser ut om handelsförbud i aktien inför varje delårsrapport.      

3.2 Närstående 

Även närstående till person i ledande ställning omfattas av reglerna, beskriv vilka som räknas som närstående. 

Ex: 

Med närstående fysisk person avses make eller maka och sambo, barn eller släkting som vederbörande delat hushåll med sedan minst ett år. Med närstående juridisk person avses sådana vilka ledningsuppgifter utförs av person i ledande ställning eller fysisk närstående, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av sådan person, eller upprättas till förmån för sådan person eller vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.   

3.3 Vad som ska rapporteras 

Bara samlade transaktioner över aktuellt tröskelvärde behöver rapporteras, beskriv detta och hur detta ska beräknas. 

3.4 Skyldigheter för personer i ledande ställning 

Sammanfatta på enkelt sätt de skyldigheter som åligger personer i ledande ställning och deras närståendeinklusive exempelvis vad som ska rapporters, vid vilken tidpunkt och information till närstående om deras skyldigheter. 

3.5 Bolagets skyldigheter 

Sammanfatta de skyldigheter som åligger Bolaget, dvs. primärt att upprätta en förteckning över personer i ledande ställning (insynsförteckning eller PDMR-förteckning) och informera personer i ledande ställning om sina skyldigheter. Här kan med fördel även beskrivas att ett visst tillvägagångssätt eller verktyg såsom MCLogg ska användas för att hantera insynsförteckningen 

Ex: 

Bolaget ska föra en förteckning över personer i ledande ställning samt deras närstående (insynsförteckning eller PDMR-förteckning).  

Bolaget ska skriftligen underrätta personer i ledande ställning om deras rapporteringsskyldigheter enligt ovan. Den rapporteringsskyldige ska även skriftligen bekräfta mottagandet och att vederbörande förstått reglerna. 

MCL erbjuder i detta avseende det effektiva och enkla verktyget MCLogg för komplett digital hantering av insynsförteckningar OBS – detta verktyg ingår för alla bolag på Spotlight Stock Market. 

4. Handelsförbudet 

I detta kapitel beskrivs handelsförbudet som är en del av reglerna om insynshandel. Förbudet innebär att personer i ledande ställning inte får handla med Bolagets värdepapper inom 30 dagar före finansiella rapporter offentliggörs. En del bolag väljer här att även införa ”karensperioder” efter bl.a. offentliggöranden av delårsrapporter för att vara extra försiktiga – och därmed uppnå förhöjt marknadsförtroende. 

Ex: 

Personer i ledande ställning får inte handla med värdepapper i Bolaget inom 30 dagar före Bolagets finansiella rapporter offentliggörs. Vid beräkningen av 30 dagar räknas dagen fram till när rapport ska offentliggöras. Utöver 30 dagar innan rapportdagen råder handelsförbud även under rapportdagen fram tills dess att rapport har offentliggjorts. Det erinras även att 30 dagars handelsförbud före finansiell rapport gäller oberoende av om person i ledande ställning de facto innehar insiderinformation eller ej.    

Som en extra försiktighetsgärd, för att marknaden ska ges en rättvis chans att utvärdera innehållet av aktuell rapport, tillämpar Bolaget en ”karensperiod”, innebärande att ingen handel får ske på rapportdagen. 

Notera att karensperioden kan noterade bolag själv sätta och bör alltid anpassas efter de individuella krav som finns i bolaget. 

5. Insynsförteckning och loggbok 

Bolagets hantering av insynsförteckning och loggbok beskrivs vanligtvis främst i informationspolicyn, men kan ändå vara bra att kortfattat beskriva även här. 

Ex: 

Bolaget ska upprätta förteckning över personer i ledande ställning (insynsförteckning) samt föra elektronisk insiderförteckning (loggbok)Personer med konstant tillgång till insiderinformation kan upptas i en permanent loggbok, vilket kan vara aktuellt för vissa personer i ledande ställning. Hanteringen av insynsförteckning och loggbok beskrivs närmare i den separata informationspolicyn.  

MCL erbjuder här den mycket användarvänliga tjänsten MCLogg för hantering både av insynsförteckning och loggbok. 

 

______________________ 

Här hittar du en mall i word som du kan ladda hem i pdf-fil.

MCL – Insiderpolicy mall

Denna mall har framtagits av MCL:s experter inom marknadsrätt och är avsedd att utgöra inspiration för många sorters bolag i noterad miljö. För bolag som vill använda mallen som inspiration är det viktigt att anpassa den utifrån de krav och behov som är specifikt för varje bolag. Det är av yttersta vikt att alltid använda kompetent jurist för att utföra de anpassningar som behövs. MCL är gärna behjälpligt i upprättande av informationspolicy och andra policys som kan vara relevanta att upprätta för noterade bolag. För mer information, kontakta oss på info@mcl.law eller +46 40 622 91 64. 


RISK | Insiderpolicy [32]

RISK | Insiderpolicy


AUDIO | VIDEO

Insiderpolicy som är en bilaga till informationspolicy, mallar för dokumentation och hantering av insiderinformation. Här ingår förteckning över personer i ledande ställning med närstående, dokumentation av beslut om uppskjutet offentliggörande, offentliggörande av insiderinformation som har varit föremål för uppskjutet offentliggörande, loggbok, meddelande till personer som upptas i loggboken mm.Denna insiderpolicy är licensierad till Ditt företag | © ROPA & BOARDA AB

INSIDERPOLICY

BOLAGETs informationspolicy har antagits av styrelsen och är ett viktigt verktyg i vår strävan att fortsätta bygga ett växande,  lönsamt och hållbart företag. Policyns syfte är att skapa riktlinjer för kommunikation, både internt och externt. Denna Insiderpolicy omfattar samtliga medarbetare, ledning och styrelse i BOLAGET AB med dotterbolag (”BOLAGET”) och är en bilaga till Informationspolicyn.

Principer

 •   Transaktioner, köp och försäljning av finansiella instrument exempelvis aktier och värdepapper i Bolaget får ej ske 30 dagar före finansiell rapport. Datum för Bolagets finansiella rapporter finns på Bolagets hemsida.
 •   Köp och försäljning av finansiella instrument exempelvis aktier och värdepapper i Bolaget ska ske i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk, MAR. Lagstiftningen syftar till att säkerställa att de finansiella marknadernas integritet och förbättra investerares skydd på och förtroende för marknaderna.
 •   Bolaget för en förteckning över personer i ledande ställning, med närstående som har insynsställning i Bolaget. Insynspersoner och närstående ska anmäla innehavsförändringar till Finansinspektionen enligt MAR, se BILAGA A.
 •   Bolaget har noggranna instruktioner för hantering av Insiderinformation.

Roller och ansvar

VD är primärt ansvarig för Bolagets insiderinformation. Insiderinformation hanteras uteslutande på ledningsnivå av VD och CFO, se  →Informationspolicy.

Insiderinformation (MAR)

Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt hänför sig till Bolaget eller ett finansiellt instrument utgivet av eller kopplat till Bolaget och som, om det blev offentligt, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på Bolagets aktie. Exempel på vad som kan vara insiderinformation: Finansiella rapporter, order och investeringsbeslut, samarbetsavtal eller andra väsentliga avtal, köp och försäljning av bolag, kredit- eller kundförluster, finansiella svårigheter,  information rörande dotter- och intressebolag,  väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning. →Se Informationspolicy

Personer i ledande ställning (PLS)

Bolaget för en förteckning över personer i ledande ställning, ledningen, styrelsen och närstående. Personer i ledande ställning är skyldiga att informera närstående om insynsställning samt att rapportera egna och närståendes transaktioner som insynshandel hos Finansinspektionen, se mall i BILAGA B. Personer i ledande ställning ska informera VD och/eller CFO och inhämta godkännande före transaktion i Bolagets aktier eller värdepapper genomförs→Informationspolicy.

Undantag och särskilda situationer

Bolaget kan i särskilda situationer tillåta att transaktioner i Bolagets aktier eller värdepapper genomförs exempelvis vid genomförande och förfall av incitamentsprogram. Eventuellt undantag förutsätter att personen inte har tillgång till insiderinformation.

Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation (MAR)

Utgångspunkten är att Bolaget är skyldigt att offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt. Under vissa förutsättningar kan dock Bolaget skjuta upp ett sådant offentliggörande. Bolaget får skjuta upp ett omedelbart offentliggörande av insiderinformation endast om alla tre följande villkor är uppfyllda:

 • Ett omedelbart offentliggörande sannolikt skulle skada Bolagets legitima intressen,
 • ett uppskjutande inte vilseleder allmänheten, och
 • Bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Dokumentation uppskjutet offentliggörande och loggbok – TeamEngine Insider Manager

Bolaget ska dokumentera beslut om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i APPENDIX D eller IT-tjänst (MCL-logg, Strictlog, Insiderlog, Insidermanager). Personer som får tillgång till Insiderinformation ska notifieras och bekräfta att de har mottagit meddelande om Insiderinformation. APPENDIX D eller IT-tjänst (MCL-logg, Strictlog, Insiderlog, Insidermanager) används för att dokumentera och administrera insiderinformation.

För finansiella rapporter gäller att de ska hanteras som uppskjutet offentliggörande av insiderinformation [MAR).

Offentliggörande av insiderinformation

Pressmeddelande med offentliggörande av insiderinformation ska innehålla informationstexten:

“Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktperson för offentliggörande den xx månad 2020 kl. .”

Information till Finansinspektionen om uppskjutet offentliggörande

Bolaget ska informera Finansinspektionen om att Bolaget har offentliggjort insiderinformation som har varit föremål för uppskjutet offentliggörande, se MALL I BILAGA C.

Denna policy har antagits av styrelsen i BOLAGET AB den xxx månad år. CFO är ansvarig för denna policy som revideras och beslutas årligen av styrelsen.

___

BILAGA A

Finansinspektionen definition personer i ledande ställning

https://www.fi.se/contentassets/22a6f61c388840c6b096148adfe325f5/fragor-svar-forteckning-personer-ledande.pdf

____

BILAGA B

Personer i ledande ställning – förteckning och underrättelse

Följande personer har underrättats om att de är personer i ledande ställning inom bolaget och deras skyldigheter under artikel 19.

Personerna i ledande ställning har i sin tur motsvarande skyldighet att underrätta sina närstående om deras skyldigheter under artikel 19, samt att bevara en skriftlig kopia av denna underrättelse.

Förteckning över samtliga personer i ledande ställning inom bolaget, samt till dem närstående personer:

Förnamn och efternamn

 

 

 

 

Personnummer

 

E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

 

 

 

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      

 

E-postmeddelande mall

….

BOLAGET AB – Förteckning över personer i ledande ställning med rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen

Bolaget för en förteckning över personer i ledande ställning, ledningen, styrelsen och närstående, se definition av närstående i BILAGA A från Finansinspektionen. Personer i ledande ställning är skyldiga att informera närstående om insynsställning samt att rapportera egna och närståendes transaktioner som insynshandel hos Finansinspektionen.

EU: s marknadsmissbruksförordning är direkt tillämplig i Sverige. Förordningen om marknadsmissbruk kräver att personer som utför ledningsansvar s.k. personer i ledande ställning i ett börsnoterat företag och personer som är nära kopplade till dem ska rapportera sina transaktioner relaterade till aktier och finansiella instrument som utfärdats av BOLAGET.

Du meddelas härmed att du är en Person i Ledande Ställning i AI BOLAGET AB (publ). Detta innebär att du måste meddela BOLAGET och Finansinspektionen om alla transaktioner som utförts på ditt konto angående:

(i) aktier i BOLAGET eller skuldinstrument (t.ex. obligationer) emitterade BOLAGET; eller

(ii) derivat eller andra finansiella instrument som är relaterade till aktier eller skuldinstrument utgivna av BOLAGET.

För anmälningsskyldigheten gäller en tröskel på 5 000 euro per kalenderår. Detta innebär att transaktionen som leder till att tröskeln uppnås eller överskrids och varje efterföljande transaktion ska rapporteras. Transaktioner som faller under en sådan tröskel behöver inte rapporteras. Tröskeln på 5 000 euro ska beräknas brutto, dvs beloppen för alla transaktioner ska läggas till oavsett om transaktionerna avser förvärv eller avyttring av finansiella instrument.

Alla transaktioner täcks oavsett om transaktionen genomförs på eller utanför en handelsplats. Dessutom är transaktioner enligt kapitalförsäkringar och handel som utförs för kontot för den person som omfattas av anmälningsskyldigheten (inklusive så kallad utlagd förvaltning) föremål för anmälningsskyldigheter samt pantsättning, värdepapperslån och transaktioner med derivat med kontanter. Vidare täcks transaktioner utan vederlag, såsom gåvor och arv.

Rapportering ska göras på Finansinspektionens hemsida webbplats

https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/transaktioner-utforda-av-personer-i-ledande-stallning–insynshandel/

 

Meddelandet ska samtidigt skickas till BOLAGET via e-post på följande adress:cfo@bolagetab.se. Meddelandet ska lämnas in inom tre arbetsdagar från transaktionsdagen. Finansinspektionen kommer att publicera informationen. För att rapportera behöver du BOLAGETs:

Definition av närstående framgår av BILAGA A från Finansinspektionen och omfattar bl.a. make, partner eller sambo, hemmaboende barn och släktingar i samma hushåll samt juridisk person som kontrolleras av dig eller närstående. Enligt förordningen om marknadsmissbruk måste du också skriftligen meddela dina närstående om deras anmälningsskyldigheter enligt förordningen om marknadsmissbruk. Anmälan görs enklast genom att vidarebefordra detta mail med begäran om bekräftelse att informationen har mottagits. Enligt förordningen om marknadsmissbruk är du skyldig att behålla en kopia av sådana aviseringar.

Du ska skicka en kopia av meddelandet eller en lista över de anmälda personerna till CFO via e-post på följande adress: cfo@bolaget.se

Du måste också meddela BOLAGET när förändring av närstående sker, till exempel om ditt engagemang i ett närstående företag upphör. BOLAGET håller en lista över sina personer i ledande ställning med närstående.

Listan innehåller bara namn och positioner på personer i ledande ställning och närstående till personer i ledande ställning för BOLAGET. BOLAGET kan på begäran lämna listan till Finansinspektionen eller andra myndigheter som undersöker misstänkta brott mot reglerna i marknadsmissbruksförordningen relaterade till BOLAGETs aktier eller andra finansiella instrument. Listan kommer inte att användas för något annat syfte än som anges i förordningen om marknadsmissbruk. Du har rätt att få ett utdrag av informationen om dig själv och BOLAGET måste på begäran korrigera felaktig, ofullständig eller vilseledande information. Om du har några frågor angående ovanstående, vänligen kontakta CFO på CFO@BOLAGETAB.se.

Ort den xx månad år

_____

BILAGA C

Bolaget ska informera Finansinspektionen om att Bolaget har offentliggjort insiderinformation som har varit föremål för uppskjutet offentliggörande.

Detta ska göras genom krypterad e-post till Finansinspektionen på

Adress: finansinspektionen@fi.se

Rubrik: Artikel 17 Bolaget AB (publ)

Meddelande: Detta e-postmeddelande  kommer från BOLAGET AB. Undertecknad skickar detta meddelande som CFO på  BOLAGET AB.

Bolaget har offentliggjort insiderinformation som varit föremål för uppskjutet offentliggörande. Detta har skett genom pressmeddelande med RUBRIKEN vilket offentliggjorts genom MFN/Cision/TT kl. XX den xx månad 20XX. Pressmeddelandet finns tillgängligt på BOLAGET ABs hemsida.

Beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation fattades kl. XX den xx månad 20XX. De ansvariga för att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation var: CEO/CFO

Hälsn. CFO, cfo@bolagetab.se

BILAGA D  – EXCEL LOG BOK OM EJ VERKTYG SOM MCL-log, strictlog, insiderlog, insidermanager används. 

Uppdaterad 11 januari 2021.