INFORMATION | Finansiell kalender [91]

INFORMATION | Finansiell kalender [91]


AUDIO | VIDEO

Den finansiella kalendern för noterade bolag styr aktivitetsnivån hos ledning och styrelse. Här kommer ett illustrativt exempel på finansiell kalender tillsammans med styrelsens årshjul.


INFORMATION | Efter årsstämman [86] NY

INFORMATION | Efter årsstämman


AUDIO | VIDEO

Här kommer checklistan efter årsståmman när kommunké från stämman är pressreleasas är det ofta dags för konstituerande styrelsesammanträde, vi går igenom agenda och uppdatering av IR-webben.


INFORMATION | IR-plan – investerarrelationer [81] UPPDATERAT

INFORMATION | IR-planering - investerarrelationer


| AUDIO | VIDEO

Här går vi igenom planering och IR-aktiviteter, en årsplan med verktygslåda som ska sitta ihop med affärsplanen. För många tillväxtbolag handlar ju investerarrelationer om att finansiera affärsplanen. Här nedanför finns också information om tävlingarna bästa börsbolag, bästa årsredovisning och bästa delårsrapport.


Nedanför bilderna från presentationen hittar du en nedladdningsbar pdf-fil med bilder och checklistor samt vinnare av bästa årsredovisning 2019.


Här finns kriterier för tävlingarna bästa årsredovisning, bästa delårsrapport och bästa IR-webb.Det är en årlig tävling som arrangeras av Kanton.se och som startades av Aktiespararna.se. Se det som inspiration för att sätta ambitionsnivån. Dessa tävlingar vinns ofta av Large Cap bolagen som har stora budgetar och resurser och av någon anledning så är inte alla MTF-marknader inkluderade. Exempelvis så brukar jag rekommendera audiocast istället för webcast till tillväxtbolagen, effektivt både för ledning och budgeten.

Basta_ redovisning_ 2019-compressed

Kriterier Bästa årsredovisning_Årets börsbolag 2019-compressed

Kriterier Bästa delårsrapport_Årets börsbolag 2019 (1)-compressed

INFORMATION | IR-web steg för steg vid börsnotering [78]

INFORMATION | IR-sidan/webben steg för steg vid börsnotering


AUDIO | VIDEO

Vi går igenom steg för steg hur du gör iordning och lanserar sidorna för investerare i samband med börsnotering. Vad sidorna ska innehålla och vilken sida som du ska börja med.


INFORMATION | Inför Q3 [45]

INFORMATION | Inför Q3


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom styrelsens och ledningens “to do”-list inför Q3. Checklista finansiell rapport och uppdateringar av IR-web. Bra att gå igenom så att styrelsen har gått igenom allt som behövs i bolagsstyrning och förbereda inför årsskiftet.

INFORMATION | Finansiell rapport och bolagsstyrning

 • Uppdatera finansiell kalender på hemsidan – se checklista IR-web
 • Översiktlig granskning av revisor av delårsrapporten för första nio månaderna – se bolagsstyrning, intern kontroll och styrning – för bolag som tillämpar och följer svensk kod för bolagsstyrning
 • Uppdatera information om årsstämma 2019 på hemsidan – se checklista IR-web
 • PR och uppdaterad information om valberedning på hemsidan – se PR mall

På agendan

 • RISK | Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska halvårsrapporten eller delårsrapporten för årets första nio månader översiktligt granskas av revisorn
 • STRATEGI | Uppdaterad affärsplan 3 år och finansiella mål
 • STRATEGI | Börja förbereda ev. aktiebaserade ersättningsprogram
 • RISK | Gå igenom checklista hållbarhetsrapport för att identifiera eventuella aktiviteter före årsskiftet, se avsnitt hållbarhetsrapport
 • RISK | Gå igenom checklista bolagsstyrningsrapport för att identifiera eventuella aktiviteter före årsskiftet, se avsnitt bolagsstyrningsrapport
 • RISK | Revisorns avrapportering finansiell rapportering, intern kontroll och styrning i samband med Q3
 • RISK | Riskrapportering, se avsnitt riskrapport

Gå gärna igenom

 • INFORMATION | Checklista delårsrapport [3]
 • INFORMATION | Körschema delårsrapport [6]
 • INFORMATION | Checklista IR-web [15]
 • INFORMATION | Vinstvarning [42]
 • STRATEGI | Affärsplanen [55]
 • STRATEGI | Intro finansiella mål och fortsättning [34, 67]
 • INFORMATION | Hållbarhetsredovisning [18] 
 • INFORMATION | Bolagsstyrningsrapport [21]
 • RISK | Riskrapportering [59]
STRATEGI | Equity Story | Varför ska jag köpa din aktie? [19]

STRATEGI | Sex frågor som sätter din "Equity Story"

INTRO

Det är bra att förbereda sin “Equity Story” eller investment caset före mötet med banken och finansiella rådgivare. Här är sex bra frågor som hjälper dig sätta ditt företags “Equity Story”


Kolla gärna in:
STRATEGI
 • Affärsplanen - vi sätter ihop helheten
 • Förberedelser för kapitalanskaffning
 • Intro finansiella mål
 • Förberedelser due diligence - legal, finansiell, IT/IP


INFORMATION | Guidance & PR mall | VD-byte MAR [39]

INFORMATION | VD-byte

INTRO

Vi går igenom agendan för affärsutveckling och strategisk planering och ger en översikt över vad de olika avsnitten innehåller så att du lätt kan hitta vad du letar efter.


DOKUMENTATION

CHECKLISTA

 • Vilka interna kandidater finns – tillfälliga och för VD-posten
 • Hur ser kravprofilen ut för ny VD – vad söker vi?
 • Finns det någon i styrelsen som har möjlighet att gå in och stötta tillfälligt?
 • Diskutera igenom och förbered beslut
 • Att byta VD är väldigt precis information så här behöver beslut om uppskjutet offentliggörande fattas tidigt
 • Förbered pressmeddelande
 • Gör ett körschema och var beredd att skicka pressmeddelande i direkt anslutning till styrelsens beslut
 • Förbered intern kommunikation och kommunikation med kunder och affärspartners
 • Hjälp VD med 100 dagars planen
 • Kom till beslut. Protokollera beslutet.
 • Distribuera pressmeddelande med MAR-etikett. Se mall.
 • Skicka krypterat mail till Finansinspektionen enligt §17 MAR om att pressmeddelandet varit föremål för uppskjutet offentliggörande som har dokumenterats.
 • Om VD får gå på dagen, ändra registrerad VD hos bolagsverket
 • Om VD får gå på dagen, uppdatera bolagets förteckning över Personer i Ledande Ställning (MAR, krav från Finansinspektionen:

“Emittenter ska även upprätta en förteckning över samtliga personer i ledande ställning inom bolaget, samt till dem närstående personer.”)

 • Se till att få in en ny VD så snart som möjligt för att inte förlora tempo.

©ROPA management AB 2018

DOKUMENTATION

PRESSMEDDELANDE

DATUM

ALTERNATIVA RUBRIKER | LEDARSKIFTE I BOARDA | NAMN NY VD FÖR BOARDA | VD NAMN LÄMNAR BOARDA

Ingress | Styrelsen i BOARDA har beslutat om att skifta VD i syfte att öka fokus på _____________________. Rekrytering av ny VD startar omedelbart. NAMN, sedan många år BEFATTNING, går in som tillförordnad VD från den DATUM MÅNAD till dess ny VD och koncernchef är på plats.

 • Kommentar Ordförande | Alternativ….
 • Styrelsen anser att BOARDA behöver en ny kraft och ett helt nytt ledarskap för att  
 • växla upp och skala den ….alt
 • effektivisera verksamheten för att öka lönsamheten
 • driva kommersialiseringen
 • driva förnyelse och förändring

Styrelsen har därför beslutat att NAMN slutar som VD. Till dess att ny VD har tillträtt kommer NAMN, nuvarande ROLL och medlem i ledningsgruppen, att vara tillförordnad VD. NAMN har arbetar X år i BOARDA och är ROLL sedan X år tillbaka. NAMN har en gedigen kunskap om affären och organisationen.

NAMN, bolagets styrelseordförande alt. vice styrelseordförande sedan X år tillbaka, kommer att arbeta halvtid på BOARDA för att stötta ledningen.

 • Ev. kommentar från tillförordnad VD.
 • Ev. ytterligare kommentar från ordförande.
 • Ev. kommentar från avgående VD

Vid frågor vänligen kontakta:

Ordförande

Tf VD

Denna information är sådan information som BOARDA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den DATUM MÅNAD ÅR TID.INFORMATION | Guidance & checklista | Hemsida investerare | IR-web [15]

INFORMATION | Checklista IR-web


Vi går igenom checklistan för IR-webben. För bolag som är på väg att noteras finns en vägledning steg för steg i avsnitt INFORMATION | IR-web steg för steg vid IPO [78]


Här finns bilderna i pdf-fil att ladda ner

210104-INFORMATION-_-Checklista-IR-webb-15-1

TILLBAKA TILL MIN SIDA

Uppdaterat 11 januari 2021.


RISK | Visselblåspolicy [47]

RISK | Visselblåspolicy


INTRO | En enkel och fungerande visselblås policy

Vi går igenom visselblås policy som sitter ihop med uppförandekoden.

VIDEO | Visselblåspolicy | Hänger ihop med uppförandekoden som sitter ihop med hållbarhetspolicy

Vi går igenom steg för steg en sida visselblås policy. Medarbetare gillar att ha någon att vända sig till anonymt, någon annan än chefen om…

Här går vi igenom visselblåspolicy som kan hängas ihop med hållbarhetspolicy. Den här är enkel och fungerar och jag tror många medarbetare tycker om att veta att de kan vända sig till någon annan än chefen om…

DOKUMENTATION | Mall och bilder

VISSELBLÅS POLICY

 

Rapportering av oegentligheter

Visselblåsning är när en medarbetare rapporterar oegentligheter eller problem som är eller vid en tidpunkt i framtiden kan orsaka allvarlig skada för företaget och/eller dess intressenters intresse.

 

I Sverige har vi en lag som skyddar medarbetare som rapporterar: Lag 2016:749 om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

 

De oegentligheter som kan rapporteras via BOARDAs visselblås rutin är:

 • Brott mot BOARDAs uppförandekod
 • Fara för människors liv och hälsa
 • Brott mot lagar och regelverk
 • Försök att täcka över något av ovanstående

 

Principer

 • Personer som rapporterar oegentligheter och/eller överträdelser får sin identitet skyddad under hela processen och för all framtid efter det.
 • Alla avslöjanden hanteras på ett rättvist och korrekt sätt.

 

Så här gör vi

Om en medarbetare har rimliga skäl att  misstänka oegentligheter eller överträdelser inom BOARDAs affärsverksamhet och om det inte är möjligt att rapportera situationen till chefen eller om en rapport ignoreras kan BOARDAs visselblås rutin användas.

 

Visselblåsning kan göras på adressen: visselpipa@boarda.se eller direkt till VD.

 

Vad händer sen

 • VD gör en första analys för att fastställa om det krävs ytterligare utredning och meddelar revisionskommittén/styrelsen om fallet.
 • Om VD har funnit oegentligheter som bör komma till styrelsens kännedom upprättas en rapport som (om detta inte är olämpligt) överlämnas till den berörda chefen för ett utlåtande.
 • Rapporten med (om detta inte är olämpligt) med chefens utlåtande förs vidare till BOARDAs styrelse.
 • Visselblåsaren får information om fallet i den utsträckning som hon eller han ber om det och som anses lämpligt.

BOARDAs visselblåsarpolicy gäller inom hela koncernen och uppdateras en gång om året.

 

©ROPA management AB | 2018RISK | Uppförandekod [41]

RISK | Uppförandekod

VIDEO | En enkel och fungerande uppförandekod

Uppförandekoden hänger ihop med hållbarhetspolicyn och bygger på FN Global Compacts tio principer. Det viktigaste med en policy är att den implementeras, en enkel policy är en enkel att implementera. Gör det tydligt hur olika policies hänger ihop i ett policy träd. Se ny näringslivskod från Institutet mot Mutor under genomgång av policy. I policyn hänvisar vi till Global Compact och näringslivskoden mot mutor.

DOKUMENTATION | Mall på svenska och engelska plus bilder

EXEMPEL

UPPFÖRANDEKOD

BOARDAs uppförandekod är en sammanställning av de regler och riktlinjer som utgör grunden för vår verksamhet och för våra relationer med kunder, affärspartner, medarbetare och andra intressenter. BOARDAs uppförandekod gäller för både medarbetare och koncernstyrelsen.

Principer

BOARDA följer lagar och förordningar samt respekterar kulturerna och traditionerna i alla länder där vi arbetar. BOARDA erbjuder förmåner som följer lagen och god affärspraxis. BOARDAs medarbetare ska följa god affärspraxis och agera etiskt i all sina aktiviteter och relationer med intressenter. BOARDAs medarbetare får inte ta emot betalningar eller andra ersättningar från tredje part som kan påverka eller som kan uppfattas som att de påverkar deras oberoende när de fattar affärsbeslut. Alla finansiella transaktioner ska redovisas. Underlaget till redovisningen måste beskriva alla transaktioner på ett korrekt och icke vilseledande sätt. Medarbetare och chefer på företaget ska ta vara på sina egna personliga och/eller ekonomiska intressen på ett sätt som inte står i strid med och inte kan uppfattas som att det står i strid med BOARDAs ekonomiska intressen. BOARDA strävar efter att prata med sina intressenter. BOARDA stödjer och respekterar åtgärder för att skydda internationellt erkända mänskliga rättigheter. BOARDA uppmuntrar mångfald på arbetsplatsen. BOARDA tolererar inte tvångsarbete eller barnarbete i någon form. BOARDA rekryterar och tar hand om utan att diskriminera alla medarbetare oavsett kön, trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk övertygelse, facklig anslutning samt socialt och etniskt ursprung. Rätten till föreningsfrihet ska respekteras inom all verksamhet. Alla medarbetare har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. BOARDA ska bidra till att uppnå en mer hållbar utveckling både genom de uppdrag som företaget utför och genom sin egen affärsverksamhet.

BOARDAs uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts tio principer för företag på områden a mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och korruptionsbekämpning.

FN Global Compact | De tio principerna

Mänskliga rättigheter

 • Företagen ska stödja och respektera skyddet av de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och
 • se till att de inte gör sig medskyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna.

Arbetsförhållanden

 • Företagen ska se till att föreningsfriheten upprätthålls och stödja rätten till kollektivavtal,
 • avskaffa alla former av tvångsarbete,
 • avskaffa barnarbete och
 • följa principen om icke diskriminering vid anställning och i yrkeslivet.

Miljö

 • Företagen ska främja försiktighetsprincipen inför miljöutmaningar,
 • ta initiativ för att främja ett större miljö
 • uppmuntra utvecklingen och spridningen av miljövänlig teknik.

Korruptionsbekämpning

 • Företagen ska motverka korruption i alla former, inbegripet utpressning och mutor. BOARDA tillämpar och följer näringslivskoden från institutet för mutor.

Om en medarbetare på BOARDA har väl underbyggda skäl att misstänka att kriterierna ovan inte följs och om detta inte är möjligt eller om det visar sig olämpligt för medarbetaren att rapportera detta till chefen så ska situationen rapporteras i enlighet med BOARDAs rutin för visselblåsning. Använd e-postadressen: visselpipa@boarda.se

BOARDAs uppförandekod gäller inom hela koncernen och uppdateras en gång om året.

©ROPA management AB | 2021


EXAMPLE

©ROPA management AB

CODE OF CONDUCT

BOARDA’s Code of Conduct is a summary of the rules and guidelines that form the basis for our business and for our relationships with customers, business partners, employees and other stakeholders. BOARDA’s code of conduct applies to both employees and the Board.

Principles

BOARDA complies with laws and regulations and respects the cultures and traditions of all countries where we work. BOARDA offers benefits that follow the law and good business practice. BOARDA’s employees will follow good business practices and act ethically in all their activities and relationships with stakeholders. BOARDA employees may not receive payments or other third-party benefits that may affect or may be perceived as affecting our independence when making business decisions. All financial transactions shall be reported. The basis for the account must describe all transactions in a correct and non-misleading manner. Employees and managers of the company should take care of their own personal and / or financial interests in a way that does not conflict with and cannot be perceived as contravening BOARDA’s financial interests. BOARDA strives to have a relationship with its stakeholders. BOARDA supports and respects measures to protect internationally recognized human rights. BOARDA encourages diversity at the workplace. BOARDA does not tolerate forced labor or child labor in any form. BOARDA recruits and takes care of all employees regardless of sex, beliefs, age, disability, sexual orientation, nationality, political conviction, union membership, and social and ethnic origin. The right to freedom of association shall be respected in all activities. All employees are entitled to a safe and healthy working environment. BOARDA will contribute to achieve more sustainable development both through the tasks that the company performs and through its own business activities.

BOARDA’s code of conduct is based on the UN Global Compact’s ten principles for companies in the areas of human rights, labor, environment and anti-corruption.

UN Global Compact | The ten principles

Human Rights

 • Companies shall support and respect the protection of internationally recognized human rights and rights,
 • make sure they do not commit themselves to human rights violations.
 • working conditions,
 • Companies will ensure that freedom of association is maintained and support the right to collective agreements,
 • abolish all forms of forced labor,
 • abolish child labor and,
 • comply with the principle of non-discrimination in employment and in the workplace.

Environment

 • Companies should promote the precautionary principle for environmental challenges,
 • take the initiative to promote a greater environment
 • encourage the development and dissemination of environmentally friendly technologies.’

Combating corruption

 • Companies will fight corruption in all forms, including extortion and bribery. BOARDA applies the business code from the Swedish Institute against bribery.

Whistle Blowing

If a BOARDA employee has well-founded reasons to suspect that the above criteria are not followed and if this is not possible or if it appears inappropriate for the employee to report this to the manager, the situation should be reported in accordance with BOARDA’s Whistle  Blowing function. Use the email address: whistleblower@boarda.se

BOARDA’s code of conduct applies throughout the Group and is updated once a year.

© ROPA management AB | 2021


Institutet mot mutor har uppdaterat sin näringslivskod som du hittar här: