INFORMATION | Guidance & PR mall | Valberedning utsedd [30]

INFORMATION | PR mall information om valberedning


Här hittar du mallen för pressmeddelande som får jobbet gjort när årets valberedning är utsedd. Denna information ska finnas med på IR-webben under bolagsstyrning plus pressmeddelas. Gå till checklista IR-webb.

PRESSMEDDELANDE

ORT OCH DATUM

 

Valberedning inför årsstämman 2019

Enligt årsstämmans beslut ska valberedningen utgöras av (ex. de tre röststarkaste ägarna per den 30 september varje år) samt även av styrelsens ordförande. Bolaget meddelar att valberedning nu har utsetts inför årsstämman i april/maj 2019.

 

Förnamn Efternamn, ägare

Förnamn Efternamn, ägare

Förnamn Efternamn, ägare

 

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman till e-post valberedning@bolaget.se. Bolagets årsstämma äger rum den x april/maj 2019 i lokalen på adressen.

 

Vid frågor kontakta:

Se även | Checklista IR-web och förberdelse årsstämma

INFORMATION | IR-web checklista


INFORMATION | Guidance & PR mall |  Information/Uppdatering finansiella mål MAR [36]

INFORMATION | PR mall uppdatering finansiella mål


Om affärsplanen 3-5 år inte pekar i färdriktning mot bolagets finansiella mål så är det antingen läge att uppdatera affärsplanen, dvs hur de ska nås, eller så är det läge att uppdatera de finansiella målen. En förändring av finansiella mål är insiderinformation. Finansiella mål är ofta på lång eller medellång sikt. I dokumentationen ligger en PR-mall som kan användas om målen behöver uppdateras. Se avsnitt STRATEGI för mer info och strategiskt intro finansiella mål.

Det är viktigt att följa upp finansiella mål löpande och det fungerar väldigt bra att göra det i vd-ordet i årsredovisningen och delårsrapporter.

Bilder och mall finns här nedanför i dokumentet. Använd knappen FRÅGA i menyn här ovanför om du behöver hjälp.

PRESSMEDDELANDE

ORT OCH DATUM

 

Bolaget uppdaterar finansiella mål

 

Styrelsen för Bolaget (kortnamn) uppdaterar affärsplan och finansiella mål på medellång sikt för att uppdatera investerare om bolaget fokus och ambitioner de kommande tre till fem åren.

Exempelvis:

  • Omsättningstillväxt | Öka tillväxttakten till en genomsnittlig årlig på xx procent (från tidigare yy procent)
  • Bolaget bedömer att bolaget har full finansiering för tillväxtplanen. Strategin är att fortsätta växa organiskt inom….. och genomföra selektiva och mindre förvärv.
  • Vinstmarginal | Öka marginalen (EBIT) till x procent (från tidigare y procent).
  • Bolagets affärsplan är att genom ökad digitalisering och automatisering öka marginalen till x procent på tre till fem års sikt.
  • Utdelning | Oförändrat 50 procent av årets nettovinst. V

Eller välj ett tydligt och fokuserat långsiktigt finansiellt mål:

  • Vinsttillväxt | Målsättningen är att över tid ha en vinsttillväxt per aktie på xx procent.
    • Bolagets affärsplan stödjer en riktning och ambition om en stabil vinsttillväxt per aktie.
    • Ev. mål för omsättningstillväxt, kapitalstruktur och utdelning behöver hänga ihop med det fokuserade målet.

…..

Omsättningstillväxt

Marginal

Kapitalstruktur

Utdelning

Koppla ihop till finansiering, affärsplan och strategi

…..

 

För mer information, kontakta:

 

Denna information är sådan information som BOARDA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den DATUM MÅNAD ÅR TID.

 

Marknadsplats |

Kortnamn |

(Certified Adviser inkl. telefon) |RISK | Svensk kod för bolagsstyrning [62] UPPDATERAT

RISK | Den svenska koden för bolagsstyrning [62] UPPDATERAT 2020


VIDEO | AUDIO

Här kan du bläddra igenom alla bilderna i genomgången för att få helheten eller så kollar du in bilderna under där vi har lagt in bara de revideringar som har gjorts av svensk kod för bolagsstyrning inför 2020. Ändringarna är drivna av EU-direktiv, dvs svensk självreglering har blivit aktiebolagslag. I temat INFORMATION hittar du uppdaterad checklista för IR-web.


Här är de avsnitt med nyheter i den reviderade koden för 2020, ändringarna kan sammanfattas med att riktlinjer om ersättningar nu omfattar även styrelseledamöterna och att från 2021 ska även en ersättningsrapport upprättas, oberoende bedömning vs stora ägare har harmoniserats med årsredovisningslagen och definitionen av intressebolag dvs 20 procent istället för 10 procent och sedan ska instruktionen till valberedningen publiceras på hemsidan. Se INFORMATION | Nyheter IR-web för 2020 där du också hittar mallar för hur förslaget till riktlinjer kan formuleras inför årsstämman 2020. Mallarna och vägledningen är upprättade av Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv och finns att ladda ner där.
| Kort intro

Kapitel 1 | Bolagsstämman

Kapitel 2 | Valberedning

Kapitel 3 | Styrelsens uppgifter

Kapitel 4 | Styrelsens sammansättning och storlek

Kapitel 5 | Styrelseledamots uppdrag

Kapitel 6 | Styrelseordförande

Kapitel 7 | Styrelsens arbetsformer

Kapitel 8 | Utvärdering av styrelse och vd

Kapitel 9 | Ersättning ledning och styrelse

Kapitel 10 | Information


Nu gällande kod –  från 2020

2001113-Svensk_kod_for_bolagsstyrning_gallande_fran_1_januari_2020_00000002

 

Här finns pdf-filen där ändringsmarkeringar tydligt framgår

200113-ANDRINGSMARKERAD_KOD_2020Sid3904


TILLBAKA TILL MIN SIDA

RISK | Riskhantering operationell risk | Operativa risker [8]

RISK | Hantering av operationella risker exempel


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom exempel på operativa risker och riskhantering, dokumentering.
INFORMATION | Guidance & mall | Hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen, ÅRL [18]

INFORMATION | Hållbarhetsrapport enligt ÅRL


VIDEO | Intro

VIDEO | Hållbarhetsrapport enligt ÅRL

Det kan ibland bli lite förvirrat vad som är vad inom hållbarhetsområdet. Som det framgår av många större bolags årsredovisningar för 2017 så är hållbarhet presenterad i framvagnen, förvaltningsberättelsen innehåller hållbarhetsrapporten enligt ÅRL och många gör en frivillig GRI hållbarhetsredovisning som komplettering till den traditionella finansiella redovisningen. Här sätter vi fokus på vad du som bolag behöver ha med i årsredovisningen enligt ÅRL och vad investerarna gillar att se.

DOKUMENTATION | Bilder och checklistaINFORMATION | Guidance & PR mall | Valberedningens förslag till beslut stämma [33]

INFORMATION | Pressmeddelande valberedning


VIDEO | Pressmeddelande från valberedningen tre exempel, ett MAR

DOKUMENTATION | Tre mallar, där exempel för förslag av ny ordförande i exemplet bedömts som insiderinformation, MARRISK | Riskhantering finansiell risk [5]

RISK | Riskhantering finansiell risk


VIDEO | Riskhantering finansiell risk

Här går vi igenom igenom finansiell risk, likviditetsrisk, finansieringsrisk, kreditrisk och valutarisk, beskriver riskerna och hanterar riskerna. Ett första steg till finanspolicy.RISK | Riskfaktorer [2]

RISK | Riskfaktorer


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom och identifierar riskfaktorer. Investerare gillar bolag som har koll på sina risker dvs. tar medvetna risker. Vi går igenom riskfaktorer och pratar igenom risker som vi som företag påverka eller inte påverka, omvärldsfaktorer, finansiell risk, operationell risk och strategisk risk. Det här är basen till nästa steg, riskhantering.