INFORMATION | Guidance & PR mall | Valberedning utsedd [30]

INFORMATION | PR mall information om valberedning


Här hittar du mallen för pressmeddelande som får jobbet gjort när årets valberedning är utsedd. Denna information ska finnas med på IR-webben under bolagsstyrning plus pressmeddelas. Gå till checklista IR-webb. För bolag som tillämpar svensk kod för bolagsstyrning ska information om valberedningen pressmeddelas och finnas på IR-webben sex månader före årsstämman.


MALL PR SVENSKA – SE NEDAN FÖR MALL PR ENG

Detta är ett PR som är REGULATORISKT dvs. listningskrav för de bolag som tillämpar svensk kod för bolagsstyrning men det är oftast inte MAR dvs. inte insiderinformation.


PRESSMEDDELANDE [REGULATORISK EJ MAR]

ORT OCH DATUM

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021

BOLAGET meddelar att valberedning nu har utsetts inför årsstämman i den XX MÅNAD 2021. Instruktioner för valberedningen finns på bolagets IR-webb LÄNK TILL SIDA.

Valberedning inför årsstämman 2021

 • FÖRNAMN EFTERNAMN, utsedd av ÄGARE
 • FÖRNAMN EFTERNAMN, utsedd av ÄGARE
 • FÖRNAMN EFTERNAMN, utsedd av ÄGARE
 • FÖRNAMN EFTERNAMN, Ordförande i styrelsen

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman till e-post EPOSTADRESS. Bolagets årsstämma äger rum den XX MÅNAD 2021 i ORT. (Där bolaget har sitt säte, se bolagsordning)

För mer information och vid frågor vänligen kontakta:

FÖRNAMN EFTERNAMN, valberedningens ordförande, telefon XXXXXXXX

FÖRNAMN EFTERNAMN, styrelsens ordförande, telefon XXXXXXX


PRESS RELEASE [REGULATORY NOT MAR]

Nomination Committee appointed for the 2021 AGM

COMPANY announces that the nomination committee is appointed for the Annual General Meeting on MONTH DATE, YEAR. The instructions for the nomination committee is available on the IR-web: LINK TO IR-WEB.

The nomination committee appointed for the 2021 AGM

 • FIRST NAME LAST NAME, appointed by SHAREHOLDER
 • FIRST NAME LAST NAME, appointed by SHAREHOLDER
 • FIRST NAME LAST NAME, appointed by SHAREHOLDER
 • FIRST NAME LAST NAME, Chairman of the Board, COMPANY AB

Shareholders are welcome to send proposals to the nomination committee prior to the Annual General Meeting to e-mail EMAIL ADDRESS. The Company’s Annual General Meeting will be held on MONTH DATE, YEAR, in PLACE.

For more information or questions, please contact:

FIRST NAME LAST NAME, Chairman of the Nomination Committee, phone

FIRST NAME LAST NAME, Chairman of the Board, phoneINFORMATION | Guidance & PR mall |  Information/Uppdatering finansiella mål MAR [36]

INFORMATION | PR mall uppdatering finansiella mål


Om affärsplanen 3-5 år inte pekar i färdriktning mot bolagets finansiella mål så är det antingen läge att uppdatera affärsplanen, dvs hur de ska nås, eller så är det läge att uppdatera de finansiella målen. En förändring av finansiella mål är insiderinformation. Finansiella mål är ofta på lång eller medellång sikt. I dokumentationen ligger en PR-mall som kan användas om målen behöver uppdateras. Se avsnitt STRATEGI för mer info och strategiskt intro finansiella mål.

Det är viktigt att följa upp finansiella mål löpande och det fungerar väldigt bra att göra det i vd-ordet i årsredovisningen och delårsrapporter.

Bilder och mall finns här nedanför i dokumentet. Använd knappen FRÅGA i menyn här ovanför om du behöver hjälp.

PRESSMEDDELANDE

ORT OCH DATUM

 

Bolaget uppdaterar finansiella mål

 

Styrelsen för Bolaget (kortnamn) uppdaterar affärsplan och finansiella mål på medellång sikt för att uppdatera investerare om bolaget fokus och ambitioner de kommande tre till fem åren.

Exempelvis:

 • Omsättningstillväxt | Öka tillväxttakten till en genomsnittlig årlig på xx procent (från tidigare yy procent)
 • Bolaget bedömer att bolaget har full finansiering för tillväxtplanen. Strategin är att fortsätta växa organiskt inom….. och genomföra selektiva och mindre förvärv.
 • Vinstmarginal | Öka marginalen (EBIT) till x procent (från tidigare y procent).
 • Bolagets affärsplan är att genom ökad digitalisering och automatisering öka marginalen till x procent på tre till fem års sikt.
 • Utdelning | Oförändrat 50 procent av årets nettovinst. V

Eller välj ett tydligt och fokuserat långsiktigt finansiellt mål:

 • Vinsttillväxt | Målsättningen är att över tid ha en vinsttillväxt per aktie på xx procent.
  • Bolagets affärsplan stödjer en riktning och ambition om en stabil vinsttillväxt per aktie.
  • Ev. mål för omsättningstillväxt, kapitalstruktur och utdelning behöver hänga ihop med det fokuserade målet.

…..

Omsättningstillväxt

Marginal

Kapitalstruktur

Utdelning

Koppla ihop till finansiering, affärsplan och strategi

…..

 

För mer information, kontakta:

 

Denna information är sådan information som BOARDA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den DATUM MÅNAD ÅR TID.

 

Marknadsplats |

Kortnamn |

(Certified Adviser inkl. telefon) |RISK | Svensk kod för bolagsstyrning [62]

RISK | Den svenska koden för bolagsstyrning [62] UPPDATERAT 2021


VIDEO | AUDIO

Se nedan, vi går igenom på video kapitel för kapitel. Alla bilder från videon hittar du i media galleriet längst ner där du också kan se nu gällande kod. Vi har uppdaterat med ändringarna 2021 se kapitel 9 och 10. De nya ersättningsreglerna finns i nytt avsnitt ERSÄTTNINGSREGLER [94] gäller delvis alla noterade bolag och i sin helhet för bolag noterade på reglerad marknad. Nu gällande kod och information om ersättningsregler från kollegiet för svensk bolagsstyrning finns att ladda ner längst ner i detta avsnitt.


Följande avsnitt är uppdaterade på grund av ändring i koden inför 2021 pga EU lagstiftning om ersättningar, se avsnitt Ersättningsregler [94]. I detta avsnitt hittar du mallar för riktlinjer och ersättningsrapport samt krav på informationsgivning is samband med aktiebaserade incitamentprogram, se gärna hållbarhetsrapport [18] och vi igenom en enkel mall för bolagsstyrningsrapport [21].

Här finns bilderna för alla kapitel som vi går igenom nedan i en video per kapitel.

210104-RISK-BOLAGSSTYRNING-62

| Kort intro

Kapitel 1 | Bolagsstämman

Kapitel 2 | Valberedning

Kapitel 3 | Styrelsens uppgifter

Kapitel 4 | Styrelsens sammansättning och storlek

Kapitel 5 | Styrelseledamots uppdrag

Kapitel 6 | Styrelseordförande

Kapitel 7 | Styrelsens arbetsformer

Kapitel 8 | Utvärdering av styrelse och vd

Kapitel 9 | Ersättning ledning och styrelse

Ersättningsregler går från självreglering till reglering och det innebär att reglerna flyttar från koden till aktiebolagslagen, se särskilt avsnitt om Ersättningsregler [94]. Längst ner i detta avsnitt hittar du information om Ersättningsregler och hur krav flyttas från koden till lag. Det som blir kvar i koden är Ersättningsutskottet och arbetet i ersättningsutskottet samt information om detta i bolagsstyrningsrapporten. 

Kapitel 10 | Information


Nu gällande kod –  från 2020

Svensk_kod_for_bolagsstyrning_gallande_fran_1_januari_2020_00000002

Information om nya ersättningsregler från Kollegiet för bolagsstyrning

Ersattningsregler

Jämförelsetabell – ändringar

Jamforelsetabell

TILLBAKA TILL MIN SIDA

RISK | Riskhantering operationell risk | Operativa risker [8]

RISK | Hantering av operationella risker exempel


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom exempel på operativa risker och riskhantering, dokumentering.
INFORMATION | Guidance & mall | Hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen, ÅRL [18]

INFORMATION | Hållbarhetsrapport enligt ÅRL


Här går vi igenom hur hållbarhetsrapport enligt ÅRL hänger ihop med FN Global Compact, policy och riskhantering. Här nedanför så hittar du en mall för hållbarhetsrapport.

Det kan ibland bli lite förvirrat vad som är vad inom hållbarhetsområdet. Som det framgår av många större bolags årsredovisningar för 2017 så är hållbarhet presenterad i framvagnen, förvaltningsberättelsen innehåller hållbarhetsrapporten enligt ÅRL och många gör en frivillig GRI hållbarhetsredovisning som komplettering till den traditionella finansiella redovisningen. Här sätter vi fokus på vad du som bolag behöver ha med i årsredovisningen enligt ÅRL och vad investerarna gillar att se.

Fem punkter – innehåll hållbarhetsrapport

 • Företagets affärsmodell I sammandrag 
 • Berätta om hur styrelse och ledning arbetar med hållbarhet i affären och för riskhantering.
 • Policy I Den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfarande som har genomförts. Resultatet av policyn.
 • Risker & Hantering I Väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet. Därtill när det är relevant, företagets affärsförbindelser och produkter eller tjänster vilka sannolikt får en negativ påverkan. Företagets tillvägagångssätt för hantering av riskerna – se genomgång ovan och dela upp riskerna i och det fungerar bra att använda tabellerna för att beskriva identifiering av risk och hantering, se exempel. 
  • Miljö – klimatrisker
  • Sociala förhållanden och medarbetare
  • Respekt för mänskliga rättigheter
  • Motverkande av korruption – här är länken till uppdaterad näringslivskod https://www.institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/
 • Indikatorer I Centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten, kvalitativa eller kvantitativa.
 • Ev. kommentarer till belopp och andra upplysningar i årsredovisningen.

Här kommer lite extra om vad som är på gång för large cap bolagen och hur debattartiklar i DI hänger ihop med hållbarhetsrapport enligt ÅRL och globala initiativINFORMATION | Guidance & PR mall | Valberedningens förslag till beslut stämma [33]

INFORMATION | Pressmeddelande valberedning


VIDEO | Pressmeddelande från valberedningen tre exempel, ett MAR

DOKUMENTATION | Tre mallar, där exempel för förslag av ny ordförande i exemplet bedömts som insiderinformation, MARRISK | Riskhantering finansiell risk [5]

RISK | Riskhantering finansiell risk


VIDEO | Riskhantering finansiell risk

Här går vi igenom igenom finansiell risk, likviditetsrisk, finansieringsrisk, kreditrisk och valutarisk, beskriver riskerna och hanterar riskerna. Ett första steg till finanspolicy.RISK | Riskfaktorer [2]

RISK | Riskfaktorer


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom och identifierar riskfaktorer. Investerare gillar bolag som har koll på sina risker dvs. tar medvetna risker. Vi går igenom riskfaktorer och pratar igenom risker som vi som företag påverka eller inte påverka, omvärldsfaktorer, finansiell risk, operationell risk och strategisk risk. Det här är basen till nästa steg, riskhantering.