INFORMATION | Guidance & PR mall |  Information/Uppdatering finansiella mål MAR [36]

INFORMATION | PR mall uppdatering finansiella mål


Om affärsplanen 3-5 år inte pekar i färdriktning mot bolagets finansiella mål så är det antingen läge att uppdatera affärsplanen, dvs hur de ska nås, eller så är det läge att uppdatera de finansiella målen. En förändring av finansiella mål är insiderinformation. Finansiella mål är ofta på lång eller medellång sikt. I dokumentationen ligger en PR-mall som kan användas om målen behöver uppdateras. Se avsnitt STRATEGI för mer info och strategiskt intro finansiella mål.

Det är viktigt att följa upp finansiella mål löpande och det fungerar väldigt bra att göra det i vd-ordet i årsredovisningen och delårsrapporter.

Bilder och mall finns här nedanför i dokumentet. Använd knappen FRÅGA i menyn här ovanför om du behöver hjälp.

PRESSMEDDELANDE

ORT OCH DATUM

 

Bolaget uppdaterar finansiella mål

 

Styrelsen för Bolaget (kortnamn) uppdaterar affärsplan och finansiella mål på medellång sikt för att uppdatera investerare om bolaget fokus och ambitioner de kommande tre till fem åren.

Exempelvis:

 • Omsättningstillväxt | Öka tillväxttakten till en genomsnittlig årlig på xx procent (från tidigare yy procent)
 • Bolaget bedömer att bolaget har full finansiering för tillväxtplanen. Strategin är att fortsätta växa organiskt inom….. och genomföra selektiva och mindre förvärv.
 • Vinstmarginal | Öka marginalen (EBIT) till x procent (från tidigare y procent).
 • Bolagets affärsplan är att genom ökad digitalisering och automatisering öka marginalen till x procent på tre till fem års sikt.
 • Utdelning | Oförändrat 50 procent av årets nettovinst. V

Eller välj ett tydligt och fokuserat långsiktigt finansiellt mål:

 • Vinsttillväxt | Målsättningen är att över tid ha en vinsttillväxt per aktie på xx procent.
  • Bolagets affärsplan stödjer en riktning och ambition om en stabil vinsttillväxt per aktie.
  • Ev. mål för omsättningstillväxt, kapitalstruktur och utdelning behöver hänga ihop med det fokuserade målet.

…..

Omsättningstillväxt

Marginal

Kapitalstruktur

Utdelning

Koppla ihop till finansiering, affärsplan och strategi

…..

 

För mer information, kontakta:

 

Denna information är sådan information som BOARDA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den DATUM MÅNAD ÅR TID.

 

Marknadsplats |

Kortnamn |

(Certified Adviser inkl. telefon) |STRATEGI | Affärsplan | Intro finansiella mål [34]

STRATEGI | Intro till finansiella mål


VIDEO | AUDIO

En första del om finansiella mål. Vi går igenom de vanligaste finansiella målen och hur de hänger ihop. Vi pratar om omsättningstillväxt, marginal, vinsttillväxt och utdelningstillväxt.

 • STRATEGI | Mer på avsnitt fortsättning finansiella mål [67]
 • INFORMATION | PR uppdatering finansiella mål [36]