STRATEGI | Planering | Årscykeln | Styrelsens agenda [37]

STRATEGI | Årshjulet | Styrelsens agenda


VIDEO | AUDIO

Intro | Planering av styrelsens arbete skapar lugn och ro i styrelsen och underlättar för VD och CFO. Prat igenom styrelse och ledning vad som fungerade bra föregående år och hur ni kan göra planeringen bättre. Här går vi igenom ett årshjul för styrelse, revisionskommitté och ersättningskommitté.


Dokumentation | Bilder och mall

Här finns bilderna i videon för nedladdning.

37-BOARDA-Risk-Årshjul

STYRELSEMÖTEN

Ex. sex-åtta möten inkl. strategidag

 • Februari – Q4 bokslutskommuniké, revision, utdelningsförslag, Revisionsutskott, Ersättningsutskott
 • Mars – Förberedelse kallelse årsstämma, årsredovisning
 • April/Maj – Q1 finansiell rapport, prognos 1, Revisionsutskott
 • Konstituerande styrelsemöte efter årsstämma
 • Juni – Strategidag, beslut årsplaner revision
 • Juli  – Q2 finansiell rapport, prognos 2, Revisionsutskott
 • September – Affärsplan och mål, uppföljning strategidag, riskanalys och hållbarhet
 • Oktober – Q3 finansiell rapport, prognos 3, rapport översiktlig granskning och intern kontroll och styrning från revisor, uppdatering policies, Revisionsutskott
 • November/December – Budget, riskrapport, utvärdering styrelse och VD,  förslag utdelning, planering årsredovisning, Ersättningsutskott

REVISIONSUTSKOTT

Minst fyra möten om året

 • Februari – Q4 Bokslutskommuniké, avrapportering revision, förslag utdelning
 • April – Q1 – finansiell rapport och prognos 1, avrapportering årsrevision, förslag årsplan revision, granskning policies och riktlinjer
 • Juli – Q2 – finansiell rapport och prognos 2 -telefon
 • Oktober – Q3 finansiell rapport, prognos 3, första utkast budget, avrapportering revision, riskrapportering inkl. regelefterlevnad, kvalitet processer för intern kontroll och granskning.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Minst två gånger om året

 • December – utvärdering VD och prel. måluppföljning, mål rörlig ersättning kommande år, utvärdering ersättningssystem, ev. börja arbete med aktiebaserade incitamentsprogram
 • Januari – utfall rörlig ersättning VD, förslag ersättningsprogram inför årsstämman och eventuella ändringar i riktlinjer för ersättningar

Se nya ersättningsregler i Ersättningsregler [94]


Uppdaterat 11 januari 2021.