INFORMATION | Inför Q2 [89] NY

INFORMATION | Inför Q2


AUDIO & VIDEO

Efter årsstämman börjar en ny säsong för ledning och nya styrelsen. Här kommer checklistan inför sommaren och finansiell rapport för andra kvartalet.


TILLBAKA TILL MIN SIDA

INFORMATION | Guidance & körschema | Finansiell rapport [6] UPPDATERAT

INFORMATION | Körschema delårsrapport

 


Vi går igenom körschemat för delårsrapport steg för steg.INFORMATION | Guidance & checklista | Genomförande årsstämma [12] UPPDATERAT

INFORMATION | Genomförande av årsstämma


Vi går igenom genomförandet av årsstämman, checklista och hur du kan förbereda för att ta hjälp av din legala rådgivare. 


Nytt för 2020

 • Beslut om instruktion valberedning – instruktion valberedning ska publiceras på IR-webben
 • Nya krav på riktlinjer för ersättningar till styrelse och ledning – information ska publiceras på IR-webben, se avsnitt 9 förberedelser för årsstämma för vägledning från Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv.
 • Hållbarhetsredovisning ska publiceras på IR-webben för de bolag som gör hållbarhetsrapport och arkiveras i 10 år.
 • Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla information om styrelsens hållbarhetsarbete
INFORMATION | Guidance & checklista | Förberedelser årsstämma [9] UPPDATERAT CORONA

INFORMATION | Förberedelser årsstämma [9]


Situationen med Coronavirus gör att många bolag väljer att göra mini årsstämmor och inte bjuder på kaffe och bulle. Här nedan hittar du en vanlig informationstext i kallelser till årsstämma 2020. Vi har lagt till en checklista för alla vanliga dokument som behöver tas fram inför årsstämman och missa inte att Post och Inrikes tidningar behöver två dagar på sig för att publicera kallelsen.

Dags att förbereda inför årets årsstämma. I år har aktiebolagslagen uppdaterats med nya EU-direktiv och vi har fått en reviderad kod för bolagsstyrning. Några av nyheterna är standardiserad information om riktlinjer för ersättningar, se vägledning nedan från Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv, instruktionen för valberedningen ska publiceras på IR-webben och kan vara bra att lägga som en separat agendapunkt. Se nedan och prata med din legala rådgivare.

Du hittar också en enkel mall för valberedningens förslag och instruktion.


Exempel Corona text i kallelse

Med anledning av utbrottet av coronaviruset kommer årsstämman hållas i enklaste möjliga form. Varken mat eller dryck kommer att erbjudas och aktieägare ombeds vara uppmärksamma för att minimera risk för smittspridning. Aktieägare med sjukdomssymptom ombeds att inte närvara personligen, möjlighet finns att närvara och utöva sin rätt via ombud. Information om årsstämman med anledning av coronaviruset kan komma att uppdateras, vänligen besök bolaget.se  för uppdaterad information.

Due to the outbreak of the corona virus, the AGM will be held in the simplest possible form. Neither food nor drinks will be served, and shareholders are asked to pay attention to minimize the risk of transmission of infection. Shareholders with illness symptoms are asked not to attend in person, there is an opportunity to attend and exercise their right through a representative. Information about the AGM in connection with the corona virus may be updated, please visit company.se for updated information.Exempel på dokument som behöver tas fram inför årsstämman

 • Kallelse/Notice
 • Fullmakt/Proxy
 • Årsredovisning inkl. rev berättelse/Annual Report incl. Auditors review
 • Förslag vinstdisposition/proposal distribution earnings
 • Valberedningens förslag/Proposal nomination committee
 • Information om föreslagna styrelseledamöter/Information on the proposed members of the Board
 • Styrelsens utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättningar/The Board's evaluation of the application of the guidelines for remuneration
 • Revisorsutlåtande efterlevnad riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare/Auditor's statement remuneration
 • Förslag riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare/Remuneration guidelines
 • Förslag styrelsens bemyndigande nyemission/Proposal regarding Board's authorization to do
 • Förslag instruktion valberedning/Proposal instruction nomination committeeHär finns vägledning om information för riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare, nytt EU-direktiv, gäller från 2020. Vägledningen är gjord av Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv, ta hjälp av din legala rådgivare.

På svenska

200110-Riktlinjer-för-ersättning-till-ledande-befattningshavare-Version-2-20-december-2019

In English

200110-Guidelines-for-executive-remuneration-Version-2-20-December-2019


Enkel mall valberedningens förslag och motivering

Valberedningens lämnar följande förslag

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att STYRELSENS ORDFÖRANDE/ADVOKAT utses till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antalet styrelseledamöter föreslås vara OFÖRÄNDRAT/ÖKA/MINSKA, dvs X. Inga suppleanter utses. Valberedningen föreslår omval av FÖRNAMN EFTERNAMN, FÖRNAMN EFTERNAMN, FÖRNAMN EFTERNAMN samt NYVAL AV FÖRNAMN EFTERNAMN. Till styrelseordförande föreslås FÖRNAMN EFTERNAMN. Samtliga föreslagna ledamöter har bekräftat att de står till förfogande. Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna ledamöternas erfarenheter passar mycket väl för den utvecklingsfas som BOLAGET befinner sig i. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och med en bra könsfördelning. Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna bör kunna fungera som ett bra team och att de kompetensmässigt kompletterar varandra. Den föreslagna styrelsen bör ha goda förutsättningar att leda bolaget och realisera dess långsiktiga affärsplan.  Valberedningen har också gjort bedömningen att föreslagna ledamöter har tillräckligt med tid och engagemang samt bedömt styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller kraven på oberoende vid tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning. 

Information om föreslagna styrelseledamöter

 • FÖRNAMN, EFTERNAMN, ERFARENHET OCH KOMPETENS, OBEROENDE/BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN, OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE
 • FÖRNAMN, EFTERNAMN, ERFARENHET OCH KOMPETENS, OBEROENDE/BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN, OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE
 • FÖRNAMN, EFTERNAMN,  ERFARENHET OCH KOMPETENS, OBEROENDE/BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN, OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE
 • FÖRNAMN, EFTERNAMN,  ERFARENHET OCH KOMPETENS, OBEROENDE/BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN, OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL STÖRRE AKTIEÄGARE

Mer information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida www.bolaget.se.

Val av revisor

I enlighet med STYRELSENS/REVISIONSUTSKOTTETS rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget REVISIONSBOLAGET. REVISIONSBOLAGET har meddelat att de kommer att utse den auktoriserade revisorn FÖRNAMN EFTERNAMN som huvudansvarig för revisionen.

Arvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: XXX XXX kronor till styrelsens ordförande, XXX XXX kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i revisionsutskottet föreslås XX XXX kronor till ordförande och XX XXX till övriga ledamöter. För arbetet i ersättningsutskottet föreslås XX XXX till ordförande och XX XXX till övriga ledamöter. Alt. För arbete i eventuella styrelseutskott föreslås ingen särskild ersättning.  

Valberedningens förslag innebär OFÖRÄNDRADE/EN HÖJNING/EN SÄNKNING av arvoden. Valberedningen har jämfört arvoden med ledamöter i bolag av liknande storlek och med liknande inriktning och kan konstatera att föreslagna arvoden är marknadsmässiga. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända fakturor. 

Instruktion till valberedningen inför årsstämman 2021

Valberedningen föreslår oförändrad instruktion för valberedningen. Valberedningsinstruktionen finns på bolagets hemsida www.bolaget.se.

Ort månad 2020

Valberedningen i BOLAGET AB (publ)RISK | Dokumentation till styrelsen för beslut [71]

RISK | Dokumentation till styrelsen för beslut

AUDIO | VIDEO

Här går vi igenom planeringen och årscykeln för styrelsen och ledningen. Det finns såklart flera sätt att göra detta på. Här kommer ett bra sätt.


Här kommer hjälp med dokumentation för frågor som ska upp till styrelsen för beslut. Se också “till styrelsen för information”. Det här knepet har jag lärt mig av en av de “bästa”.RISK | Dokumentation till styrelsen för information [68]

RISK | Dokumentation till styrelsen för information


INTRO | Till styrelsen för information

Här är en genomgång av frågor för information och frågor för beslut och hur du enkelt gör det lättare för styrelsen att komma till beslut.

Det är bra att markera vilka frågor som är upp för information och vilka som är upp för beslut i styrelsen. Här kommer en smart dokumentation för frågor som ska upp för information.

DOKUMENTATION | MallSTRATEGI | Affärsplan | Workshop | Teambuilding | #5 [16]

STRATEGI | Workshop | Teambuilding | #5


INTRO | Video

VIDEO | Workshop | Teambuilding | Workshop #5

Den femte workshopen handlar om att våga sätta målet på tre års sikt. Vad har ni lyckats med? Den här är garanterat bäst och det blir alltid bra resultat. Här visualiserar vi våra mål.

DOKUMENTATION | Bilder från video med hjälpfrågor

PS.STRATEGI | Affärsplan | Workshop | Prioriteringar | #4 [13]

STRATEGI | Workshop | Prioriteringar | #4


INTRO | Video


VIDEO | Workshop | Prioriteringar | Kort sikt | Lång sikt | #4

I den fjärde workshopen går vi igenom en enkel modell för att “teama” ihop oss om prioriteringarna, i år och på tre års sikt. Vilka projekt har vi högst sannolikhet att lyckas med? Hur påverkar det vårt resultat?

DOKUMENTATION | Bilder och modellerSTRATEGI | Affärsplan | Workshop | Var kommer vi ifrån? | #1 [4]

STRATEGI | Workshop | Var kommer vi ifrån? | #1


INTRO | VIDEO

VIDEO | Workshop 1 | Var kommer vi ifrån?

Den första av fem workshops för styrelse och ledning, en tillbakablick. För att utvecklas behöver vi förstå var vi kommer ifrån. Den andra workshopen handlar om “utifrån och in” perspektivet, vad händer i vår bransch och med vår värdekedja. Den tredje workshopen är en nulägesanalys och fyran handlar om prioritering. Vi avslutar med team-building. 

DOKUMENTATION | Workshop | Presentation och frågor att arbeta med finns att ladda ner här nedanför.STRATEGI | Affärsplan | Intro workshops 1 [1]

STRATEGI | Workshops | Översikt


INTRO | Översikt workshops

VIDEO | Fem bra workshops för ledningen och styrelsen

Den första workshopen ger en tillbakablick, var kommer vi ifrån. Den andra workshopen ger utifrån och in perspektivet på vad som händer inom din industri, sektor eller bransch. Den tredje är en klassisk nulägesanalys, med perspektiv inifrån och ut. Den fjärde handlar om prioriteringar på kort och lång sikt och avslutningsvis sätter vi målbilden.

DOKUMENTATION | Bilder i nedladdningsbar pdf