INFORMATION | Nytt för IR-webben 2020 - Riktlinjer ersättningar, instruktion valberedning mm [82]

INFORMATION | Nytt för IR-webben


I PRODUKTION

Från 1 januari 2020 har en del av självregleringen vi har i Sverige blivit lagstiftning genom EU-direktiv. Det innebär att informationsgivning om ersättningar nu har en EU-standard som är inskriven i Aktiebolagslagen och som den reviderade koden för Svensk bolagsstyrning tar hänsyn till. Vi går igenom nyheter för 2020, uppdateringar på hemsidan som behöver göras ex. instruktion valberedning mm. Se pdf-filer nedan med vägledning och kommentarer från Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv på svenska och engelska. Förbered och ta hjälp av din legala rådgivare inför årsståmman 2020.


Uppdaterade avsnitt inför 2020

 • INFORMATION | Förberedelser årsstämma [9] uppdaterat
 • INFORMATION | Genomförande årsstämma [12] uppdaterat
 • INFORMATION | Bolagsstyrningsrapport [21] uppdaterat
 • INFORMATION | PR mall valberedningens förslag [33]
 • INFORMATION | PR mall kommuniké från årsstämma [51] uppdaterat

Vägledning och mall för anpassning till den nya lagstiftningen om riktlinjer för ersättningar från Vinge, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv. Som alltid så kommer det att ta några år innan ny praxis sätter sig. Ta hjälp av din legala rådgivare.

På svenska

200110-Riktlinjer-för-ersättning-till-ledande-befattningshavare-Version-2-20-december-2019

In English

200110-Guidelines-for-executive-remuneration-Version-2-20-December-2019


 • Kalender | Datum för rapportering, datum årsstämma och vecka för publicering av årsredovisning
 • Finansiella rapporter och presentationer
 • Pressmeddelanden
 • De tio största aktieägarna
 • Analytiker som följer bolaget
 • Styrelse | Bio, info om oberoende i förhållande till ledning och större aktieägare, innehav, andra uppdrag, NY DEFINITION NÄRSTÅENDE SE BILD 11
 • Ledning | Bio, info om aktieinnehav, info om oberoende
 • Ersättningar och incitamentsprogram | Dels information, dels styrelsens redogörelse samt utvärdering av pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen och tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare - OBS NYTT KRAV PÅ INNEHÅLL, SE BILD 13 och 14 - SE NEDAN PDF FRÅN VINGE, Mannheimer Swartling och Svenskt Näringsliv.
 • Rapport över ersättningar | Aktuellt först 2021 - SE BILD 18
 • Revisorer
 • Bolagsordning
 • Bolagsstyrningsrapport | Inkl. revisionsrapport eller yttrande från revisorn, kommentera hållbarhetsarbetet i bolagsstyrningsrapporten, SE BILD 8
 • Hållbarhet och risker |  hållbarhetsredovisning | För de bolag som gör hållbarhetsrapport, SE BILD 8
 • Årsstämma | Protokoll från senaste årsstämman, kallelser och dokumentation 
 • Valberedning | Information om valberedning och Instruktioner för valberedningen, lägg in en hänvisning till instruktion i protokoll från årsstämman 2019 om sådant beslut fattades, SE BILD 7 OCH 16
 • Prenumeration | Finansiella rapporter och pressmeddelanden
 • Kontaktperson | CFO eller CEO eller IR
 • FN- information om Certified Adviser)INFORMATION | IR-plan – investerarrelationer [81] UPPDATERAT

INFORMATION | IR-planering - investerarrelationer


| AUDIO | VIDEO

Här går vi igenom planering och IR-aktiviteter, en årsplan med verktygslåda som ska sitta ihop med affärsplanen. För många tillväxtbolag handlar ju investerarrelationer om att finansiera affärsplanen. Här nedanför finns också information om tävlingarna bästa börsbolag, bästa årsredovisning och bästa delårsrapport.


Nedanför bilderna från presentationen hittar du en nedladdningsbar pdf-fil med bilder och checklistor samt vinnare av bästa årsredovisning 2019.


Här finns kriterier för tävlingarna bästa årsredovisning, bästa delårsrapport och bästa IR-webb.Det är en årlig tävling som arrangeras av Kanton.se och som startades av Aktiespararna.se. Se det som inspiration för att sätta ambitionsnivån. Dessa tävlingar vinns ofta av Large Cap bolagen som har stora budgetar och resurser och av någon anledning så är inte alla MTF-marknader inkluderade. Exempelvis så brukar jag rekommendera audiocast istället för webcast till tillväxtbolagen, effektivt både för ledning och budgeten.

Basta_ redovisning_ 2019-compressed

Kriterier Bästa årsredovisning_Årets börsbolag 2019-compressed

Kriterier Bästa delårsrapport_Årets börsbolag 2019 (1)-compressed

INFORMATION | Guidance & PR mall | Ny order MAR [75]

INFORMATION | Guidance & PR mall | Ny order


VIDEO | AUDIO

Vi går igenom vilken information som ska vara med i pressmeddelandet för ny order och en användbar mall.

Här är checklistan
 • kundens identitet,
 • ordersumma, förutsatt att det monetära värdet bedöms vara av betydelse för bolaget,
 • vilken produkt eller tjänst ordern avser,
 • väsentligt orderinnehåll inklusive väsentliga villkor,
 • vilken tidsperiod som ordern omfattar, och
 • annan information som förklarar varför ordern bedöms utgöra insiderinformation ex. skulle exempelvis kunna vara ett nytt verksamhetsområde eller en ny marknad

Gällande samarbetsavtal är det inte alltid möjligt att redan vid ingåendet bedöma de finansiella effekterna varför en tydlig beskrivning av motiv, syfte och planer är av stor betydelse.

SVENSKA  | ENGLISH VERSION BELOW

EJ OFFENTLIG UPPHANDLING

 

PRESSMEDDELANDE 

 

dd månad år

 

BOLAGET får ny order [alternativt förlänger avtal] på totalt xx Mkr från KUND i [Land/Kommun/Stad]

 

BOLAGET, [beskrivning av bolaget med cirka fem ord] tecknar nytt avtal med KUND [Land/Kommun/Stad]. Avtalet avser [tjänster/produkter/projekt] som kommer att levereras under perioden [om engångsförsäljning under året/om löpande avtal under 12/24/36 månader]. Det totala ordervärdet uppskattas till xx Mkr och går in i orderboken under [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019.

 

COMPANY AB (publ) tecknar avtal med KUND. KUND är [kort beskrivning av kunden]

 

Avtalet avser [produkt/tjänst/projekt] och är [ett löpande avtal med  återkommande intäkter/en engångsförsäljning]. Ordern går in i orderboken [första/andra/tredje/fjärde) kvartalet 2019. Det totala ordervärdet för perioden [xx-yy] uppskattas till xx Mkr.

 

“Ev. citat från KUND”

 

“Ev. citat från VD”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Förnamn Efternamn, VD

Telefon

E-post

 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den xx 2019 kl 00.00.  

 

ENGLISH 

NOT PUBLIC TENDER

 

PRESS RELEASE 

 

date month year

 

COMPANY receives new order [alternative extend the agreement] of total SEK xx m from CUSTOMER in [Country/Region/City]

 

COMPANY, [short description in about five words] signs new agreement with CUSTOMER in [Country/Region/City]. The agreement/contract covers [services/products/project] to be delivered during the period [during the year/12/24/36 months]. The total order value amounts to SEK xx m and will be accounted for in the order book for the [[first/second/third/fourth] quarter 2019.

 

COMPANY AB (publ) signs a new contract with CUSTOMER. CUSTOMER is [short description of the customer]

 

The agreement covers

and is [running deal with recurring revenues/one-time sales]. The order will be included in the order book during the [first/second/third/fourth]dra/tredje/fjärde) quarter 2019. The total value of the order for the period is estimated to SEK xx m.

 

“Optional quote from customer”

 

“Optional quote from CEO”

 

For more information, please contact:

First name Last name, Title

Phone

E-mail

This information is information that COMPANY is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, at 00.00 on xxx, 2019. 


INFORMATION | Guidance | Finansinspektionen frågor & svar insiderförteckning MAR [69]

INFORMATION | Guidance | Finansinspektionen insiderförteckning frågor och svar


AUDIO | VIDEO på gång

Vi går igenom frågor och svar som Finansinspektionen publicerade i juli 2019.


INFORMATION | Guidance | Finansinspektionens frågor & svar insiderinformation MAR [72]

INFORMATION | Guidance | Finansinspektionens frågor & svar MAR


AUDIO | VIDEO på gång

Vi går igenom agendan för affärsutveckling och strategisk planering och ger en översikt över vad de olika avsnitten innehåller så att du lätt kan hitta vad du letar efter.


INFORMATION | Guidance & PR mall | Kommuniké årsstämma [REG men EJ MAR] [51]

INFORMATION | Guidance & PR mall | Kommuniké från årsstämma


INTRO

Här finns en enkel mall för pressmeddelande efter årsstämman. Kommuniké från årsstämman är regulatorisk information men inte insiderinformation dvs. inte MAR. Om det är något exceptionellt som händer på stämman som bedöms vara insiderinformation dvs informationsgivning under MAR-regelverket så kan det hanteras genom ett separat MAR-pressmeddelande. Det är mycket ovanligt.

Text som enkelt kan kopieras till word eller google dokument

PRESSMEDDELANDE

DATUM

RUBRIK: Kommuniké från årsstämma i BOLAGET

Vid årsstämma i BOLAGET (publ), org.nr. xxxxxx-xxxx, den y månad 2020 fattades bland annat följande beslut. För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www. bolaget.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultaträkning, resultatdisposition och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att

 • lämna en utdelning till aktieägarna på x kronor per aktie, totalt yy miljoner kronor, för räkenskapsåret 2019. Avstämningsdag för utdelning är den zz månad år. 
 • det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2019. Arvode styrelse och revisorerÅrsstämman beslutade att arvode till styrelsen för 20×0 ska utgå med totalt xx kronor varav xx till ordförande och yy kronor till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska xx kronor fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Val av styrelse och revisorÅrsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara x ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes/nyvalde (se PR valberedningens förslag, länk nedan)(Ev. beslut om emissionsbemyndigande)För mer information, vänligen kontakta:….EJ MAR-etikett – vanligtvis inte insiderinformation©BOARDASTRATEGI | Affärsplan | Enkel checklista affärsmodell & konkurrenskraft [76]

STRATEGI | Enkel checklista affärsmodell och konkurrenskraft


INTRO

Här hittar du BOARDAs enkla och användbara checklista för affärsmodell och konkurrenskraft. På begäran från en av BOARDAs kunder. Video med guidance är på gång.

Är din affärsmodell skalbar och är ditt erbjudande konkurrenskraftigt? Här hittar du frågor som är bra att ställa i ledningen och styrelsen. Video med guidance på gång.

 • Affärsplanen
 • Sammanfatta din affärsplan på en sida
 • Förberedelser kapitalanskaffning


INFORMATION | Guidance | Finansinspektionens nya vägledning insiderinformation - NY och video på G [63]

INFORMATION | Finansinspektionens nya vägledning MAR


Finansinspektionen publicerar vägledning för när offentliggörande av insiderinformation ska ske. Vad innebär så snart som möjligt? Video med guidning på gång.

Utdrag ur vägledningen som publicerades den 30 april 2019:

“För att underlätta för emittenterna i deras arbete vill Finansinspektionen klargöra att det är myndighetens uppfattning att en emittent inte har offentliggjort insiderinformation så snart som möjligt i åtminstone följande exempel (observera att listan inte är uttömmande):

 • När en emittent har kommit i åtnjutande av insiderinformation när marknaden är stängd och man väljer att skjuta upp offentliggörandet enbart på grundval av att marknaden är stängd.
 • När en emittent har kommit i åtnjutande av insiderinformation under helgen och man väljer att skjuta upp offentliggörandet enbart på grundval av att den publiceringsmekanism som normalt används inte är i drift vid den tidpunkten.
 • När insiderinformation har uppstått men emittenten skjuter upp offentliggörandet i syfte att få tillgång till ytterligare detaljer.
 • När emittentens interna organisation för offentliggörande av insiderinformation leder till att offentliggörandet skjuts upp.”

Hela pdf-filen hittar du här och länken till FI här↓

fos_insiderinfo_20190429


RISK | Uppförandekod på ENGELSKA | Code of conduct in English [44]

RISK | Uppförandekod ENG | Code of Conduct English


Här finns uppförandekoden på engelska, Code of Conduct.

Markera och kopiera texten för att klistra in i ditt eget word-dokument eller google-dokument. Byt ut BOARDA till ditt företags namn. Gå igenom inledningen så att det stämmer med hur ni arbetar i just ert företag. Ändra till mallen så att den blir företagsanpassad.


EXAMPLE

©ROPA management AB

CODE OF CONDUCT

 

BOARDA’s Code of Conduct is a summary of the rules and guidelines that form the basis for our business and for our relationships with customers, business partners, employees and other stakeholders. BOARDA’s code of conduct applies to both employees and the Board.

Principles

BOARDA complies with laws and regulations and respects the cultures and traditions of all countries where we work. BOARDA offers benefits that follow the law and good business practice. BOARDA’s employees will follow good business practices and act ethically in all their activities and relationships with stakeholders. BOARDA employees may not receive payments or other third-party benefits that may affect or may be perceived as affecting our independence when making business decisions. All financial transactions shall be reported. The basis for the account must describe all transactions in a correct and non-misleading manner. Employees and managers of the company should take care of their own personal and / or financial interests in a way that does not conflict with and cannot be perceived as contravening BOARDA’s financial interests. BOARDA strives to have a relationship with its stakeholders. BOARDA supports and respects measures to protect internationally recognized human rights. BOARDA encourages diversity at the workplace. BOARDA does not tolerate forced labor or child labor in any form. BOARDA recruits and takes care of all employees regardless of sex, beliefs, age, disability, sexual orientation, nationality, political conviction, union membership, and social and ethnic origin. The right to freedom of association shall be respected in all activities. All employees are entitled to a safe and healthy working environment. BOARDA will contribute to achieve more sustainable development both through the tasks that the company performs and through its own business activities.

 

BOARDA’s code of conduct is based on the UN Global Compact’s ten principles for companies in the areas of human rights, labor, environment and anti-corruption.

UN Global Compact | The ten principles

Human Rights

 • Companies shall support and respect the protection of internationally recognized human rights and rights,
 • make sure they do not commit themselves to human rights violations.
 • working conditions,

 

 • Companies will ensure that freedom of association is maintained and supports the right to collective agreements,
 • abolish all forms of forced labor,
 • abolish child labor and,
 • comply with the principle of non-discrimination in employment and in the workplace.

Environment

 • Companies should promote the precautionary principle for environmental challenges,
 • take the initiative to promote a greater environment
 • encourage the development and dissemination of environmentally friendly technologies.’

Combating corruption

 • Companies will fight corruption in all forms, including extortion and bribery.

Whistle Blowing

If a BOARDA employee has well-founded reasons to suspect that the above criteria are not followed and if this is not possible or if it appears inappropriate for the employee to report this to the manager, the situation should be reported in accordance with BOARDA’s Whistle  Blowing function. Use the email address: whistleblower@boarda.se

 

BOARDA’s code of conduct applies throughout the Group and is updated once a year.

 

© ROPA management AB | 2018RISK | Insiderpolicy [32]

RISK | Insiderpolicy


AUDIO | VIDEO

Insiderpolicy som är en bilaga till informationspolicy, mallar för dokumentation och hantering av insiderinformation. Här ingår förteckning över personer i ledande ställning med närstående, dokumentation av beslut om uppskjutet offentliggörande, offentliggörande av insiderinformation som har varit föremål för uppskjutet offentliggörande, loggbok, meddelande till personer som upptas i loggboken mm.Denna insiderpolicy är licensierad till Ditt företag | © ROPA & BOARDA AB

INSIDERPOLICY

BOLAGETs informationspolicy har antagits av styrelsen och är ett viktigt verktyg i vår strävan att fortsätta bygga ett växande,  lönsamt och hållbart företag. Policyns syfte är att skapa riktlinjer för kommunikation, både internt och externt. Denna Insiderpolicy omfattar samtliga medarbetare, ledning och styrelse i BOLAGET AB med dotterbolag (”BOLAGET”) och är en bilaga till Informationspolicyn.

Principer

 •   Transaktioner, köp och försäljning av finansiella instrument exempelvis aktier och värdepapper i Bolaget får ej ske 30 dagar före finansiell rapport. Datum för Bolagets finansiella rapporter finns på Bolagets hemsida.
 •   Köp och försäljning av finansiella instrument exempelvis aktier och värdepapper i Bolaget ska ske i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk, MAR. Lagstiftningen syftar till att säkerställa att de finansiella marknadernas integritet och förbättra investerares skydd på och förtroende för marknaderna.
 •   Bolaget för en förteckning över personer i ledande ställning, med närstående som har insynsställning i Bolaget. Insynspersoner och närstående ska anmäla innehavsförändringar till Finansinspektionen enligt MAR, se BILAGA A.
 •   Bolaget har noggranna instruktioner för hantering av Insiderinformation.

Roller och ansvar

VD är primärt ansvarig för Bolagets insiderinformation. Insiderinformation hanteras uteslutande på ledningsnivå av VD och CFO, se  →Informationspolicy.

Insiderinformation (MAR)

Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt hänför sig till Bolaget eller ett finansiellt instrument utgivet av eller kopplat till Bolaget och som, om det blev offentligt, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på Bolagets aktie. Exempel på vad som kan vara insiderinformation: Finansiella rapporter, order och investeringsbeslut, samarbetsavtal eller andra väsentliga avtal, köp och försäljning av bolag, kredit- eller kundförluster, finansiella svårigheter,  information rörande dotter- och intressebolag,  väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning. →Se Informationspolicy

Personer i ledande ställning (PLS)

Bolaget för en förteckning över personer i ledande ställning, ledningen, styrelsen och närstående. Personer i ledande ställning är skyldiga att informera närstående om insynsställning samt att rapportera egna och närståendes transaktioner som insynshandel hos Finansinspektionen, se mall i BILAGA B. Personer i ledande ställning ska informera VD och/eller CFO och inhämta godkännande före transaktion i Bolagets aktier eller värdepapper genomförs→Informationspolicy.

Undantag och särskilda situationer

Bolaget kan i särskilda situationer tillåta att transaktioner i Bolagets aktier eller värdepapper genomförs exempelvis vid genomförande och förfall av incitamentsprogram. Eventuellt undantag förutsätter att personen inte har tillgång till insiderinformation.

Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation (MAR)

Utgångspunkten är att Bolaget är skyldigt att offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt. Under vissa förutsättningar kan dock Bolaget skjuta upp ett sådant offentliggörande. Bolaget får skjuta upp ett omedelbart offentliggörande av insiderinformation endast om alla tre följande villkor är uppfyllda:

 • Ett omedelbart offentliggörande sannolikt skulle skada Bolagets legitima intressen,
 • ett uppskjutande inte vilseleder allmänheten, och
 • Bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Dokumentation uppskjutet offentliggörande och loggbok – TeamEngine Insider Manager

Bolaget ska dokumentera beslut om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i APPENDIX D eller IT-tjänst (MCL-logg, Strictlog, Insiderlog, Insidermanager). Personer som får tillgång till Insiderinformation ska notifieras och bekräfta att de har mottagit meddelande om Insiderinformation. APPENDIX D eller IT-tjänst (MCL-logg, Strictlog, Insiderlog, Insidermanager) används för att dokumentera och administrera insiderinformation.

För finansiella rapporter gäller att de ska hanteras som uppskjutet offentliggörande av insiderinformation [MAR).

Offentliggörande av insiderinformation

Pressmeddelande med offentliggörande av insiderinformation ska innehålla informationstexten:

“Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktperson för offentliggörande den xx månad 2020 kl. .”

Information till Finansinspektionen om uppskjutet offentliggörande

Bolaget ska informera Finansinspektionen om att Bolaget har offentliggjort insiderinformation som har varit föremål för uppskjutet offentliggörande, se MALL I BILAGA C.

Denna policy har antagits av styrelsen i BOLAGET AB den xxx månad år. CFO är ansvarig för denna policy som revideras och beslutas årligen av styrelsen.

___

BILAGA A

Finansinspektionen definition personer i ledande ställning

https://www.fi.se/contentassets/22a6f61c388840c6b096148adfe325f5/fragor-svar-forteckning-personer-ledande.pdf

____

BILAGA B

Personer i ledande ställning – förteckning och underrättelse

Följande personer har underrättats om att de är personer i ledande ställning inom bolaget och deras skyldigheter under artikel 19.

Personerna i ledande ställning har i sin tur motsvarande skyldighet att underrätta sina närstående om deras skyldigheter under artikel 19, samt att bevara en skriftlig kopia av denna underrättelse.

Förteckning över samtliga personer i ledande ställning inom bolaget, samt till dem närstående personer:

Förnamn och efternamn

 

 

 

 

Personnummer

 

E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

 

 

 

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      
Förnamn och efternamn

 

 

 

 

Personnummer E-postadress, hemadress, Mobiltelefon och andra telefonnummer Bolag och bolagets adress Funktion och anledning till insiderinformation
Närstående person

Förnamn/ efternamn

Personnummer Privat postadress      

 

E-postmeddelande mall

….

BOLAGET AB – Förteckning över personer i ledande ställning med rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen

Bolaget för en förteckning över personer i ledande ställning, ledningen, styrelsen och närstående, se definition av närstående i BILAGA A från Finansinspektionen. Personer i ledande ställning är skyldiga att informera närstående om insynsställning samt att rapportera egna och närståendes transaktioner som insynshandel hos Finansinspektionen.

EU: s marknadsmissbruksförordning är direkt tillämplig i Sverige. Förordningen om marknadsmissbruk kräver att personer som utför ledningsansvar s.k. personer i ledande ställning i ett börsnoterat företag och personer som är nära kopplade till dem ska rapportera sina transaktioner relaterade till aktier och finansiella instrument som utfärdats av BOLAGET.

Du meddelas härmed att du är en Person i Ledande Ställning i AI BOLAGET AB (publ). Detta innebär att du måste meddela BOLAGET och Finansinspektionen om alla transaktioner som utförts på ditt konto angående:

(i) aktier i BOLAGET eller skuldinstrument (t.ex. obligationer) emitterade BOLAGET; eller

(ii) derivat eller andra finansiella instrument som är relaterade till aktier eller skuldinstrument utgivna av BOLAGET.

För anmälningsskyldigheten gäller en tröskel på 5 000 euro per kalenderår. Detta innebär att transaktionen som leder till att tröskeln uppnås eller överskrids och varje efterföljande transaktion ska rapporteras. Transaktioner som faller under en sådan tröskel behöver inte rapporteras. Tröskeln på 5 000 euro ska beräknas brutto, dvs beloppen för alla transaktioner ska läggas till oavsett om transaktionerna avser förvärv eller avyttring av finansiella instrument.

Alla transaktioner täcks oavsett om transaktionen genomförs på eller utanför en handelsplats. Dessutom är transaktioner enligt kapitalförsäkringar och handel som utförs för kontot för den person som omfattas av anmälningsskyldigheten (inklusive så kallad utlagd förvaltning) föremål för anmälningsskyldigheter samt pantsättning, värdepapperslån och transaktioner med derivat med kontanter. Vidare täcks transaktioner utan vederlag, såsom gåvor och arv.

Rapportering ska göras på Finansinspektionens hemsida webbplats

https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/transaktioner-utforda-av-personer-i-ledande-stallning–insynshandel/

 

Meddelandet ska samtidigt skickas till BOLAGET via e-post på följande adress:cfo@bolagetab.se. Meddelandet ska lämnas in inom tre arbetsdagar från transaktionsdagen. Finansinspektionen kommer att publicera informationen. För att rapportera behöver du BOLAGETs:

Definition av närstående framgår av BILAGA A från Finansinspektionen och omfattar bl.a. make, partner eller sambo, hemmaboende barn och släktingar i samma hushåll samt juridisk person som kontrolleras av dig eller närstående. Enligt förordningen om marknadsmissbruk måste du också skriftligen meddela dina närstående om deras anmälningsskyldigheter enligt förordningen om marknadsmissbruk. Anmälan görs enklast genom att vidarebefordra detta mail med begäran om bekräftelse att informationen har mottagits. Enligt förordningen om marknadsmissbruk är du skyldig att behålla en kopia av sådana aviseringar.

Du ska skicka en kopia av meddelandet eller en lista över de anmälda personerna till CFO via e-post på följande adress: cfo@bolaget.se

Du måste också meddela BOLAGET när förändring av närstående sker, till exempel om ditt engagemang i ett närstående företag upphör. BOLAGET håller en lista över sina personer i ledande ställning med närstående.

Listan innehåller bara namn och positioner på personer i ledande ställning och närstående till personer i ledande ställning för BOLAGET. BOLAGET kan på begäran lämna listan till Finansinspektionen eller andra myndigheter som undersöker misstänkta brott mot reglerna i marknadsmissbruksförordningen relaterade till BOLAGETs aktier eller andra finansiella instrument. Listan kommer inte att användas för något annat syfte än som anges i förordningen om marknadsmissbruk. Du har rätt att få ett utdrag av informationen om dig själv och BOLAGET måste på begäran korrigera felaktig, ofullständig eller vilseledande information. Om du har några frågor angående ovanstående, vänligen kontakta CFO på CFO@BOLAGETAB.se.

Ort den xx månad år

_____

BILAGA C

Bolaget ska informera Finansinspektionen om att Bolaget har offentliggjort insiderinformation som har varit föremål för uppskjutet offentliggörande.

Detta ska göras genom krypterad e-post till Finansinspektionen på

Adress: finansinspektionen@fi.se

Rubrik: Artikel 17 Bolaget AB (publ)

Meddelande: Detta e-postmeddelande  kommer från BOLAGET AB. Undertecknad skickar detta meddelande som CFO på  BOLAGET AB.

Bolaget har offentliggjort insiderinformation som varit föremål för uppskjutet offentliggörande. Detta har skett genom pressmeddelande med RUBRIKEN vilket offentliggjorts genom MFN/Cision/TT kl. XX den xx månad 20XX. Pressmeddelandet finns tillgängligt på BOLAGET ABs hemsida.

Beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation fattades kl. XX den xx månad 20XX. De ansvariga för att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation var: CEO/CFO

Hälsn. CFO, cfo@bolagetab.se

BILAGA D  – EXCEL LOG BOK OM EJ VERKTYG SOM MCL-log, strictlog, insiderlog, insidermanager används. 

Uppdaterad 11 januari 2021.