Användarvillkor för ROPA's digitala rådgivning | BOARDA

Användarvillkor för digitaltjänsten BOARDA | Digital rådgivning från ROPA | Gäller från  1 januari 2024

 • Dessa Användarvillkor reglerar villkoren för digitaltjänsten BOARDA.
 • Testanvändare och kund som accepterar offert eller själv registrerar ett användarkonto alternativt godkänner att ett användarkonto registreras intygar att denne har tagit del av Användarvillkoren och  förbinder sig att följa dem.

Definitioner

 • Användarvillkor | menas de användarvillkor som från tid till annan gäller för Digitaltjänsten BOARDA.
 • Kunden | menas såväl fysisk som juridisk person som registrerat sig och fått tillgång till tjänst och/eller produkt via Digitaltjänsten BOARDA.
 • Digitaltjänsten | menas webbsida där Kunden kan beställa Tjänst.
 • Tjänst/Tjänster |menas den/de tjänst(er) och produkt(er) som ROPA vid var tid erbjuder Kunden och som tillhandahålls via digitaltjänsten BOARDA.

Användning av digitaltjänsten BOARDA

 • För att få tillgång till digitaltjänsten BOARDA behövs en hos ROPA registrerad kund- och andvändaridentitet. Kund- och användaridentiteten bestäms av ROPA och skall verifieras på sätt som ROPA bestämmer från tid till annan.
 • Kunden har rätt att ingå Digitaltjänsten BOARDA för företagets räkning och är medveten om att angivet företag är avtalspart och kommer att faktureras enligt anvisning från kunden.
 • Om Kunden är omyndig äger ROPA rätt att med bindande verkan för den omyndige utgå ifrån att varje använd via Digitaltjänsten BOARDA uteslutande ägt rum för den omyndiges räkning och också, om den omyndige företräds av flera förmyndare, med bindande verkan för den omyndige, utgå ifrån att varje sådan transaktion via Digitaltjänsten BOARDA utförts av bägge förmyndarna i samförstånd.
 • Kunder får inte utan ROPA:s medgivande företräda annan (t ex genom fullmakt) vid användandet av Digitaltjänsten BOARDA.
 • Tjänster som tillhandahålls via Digitaltjänsten BOARDA är inte tillgängliga för alla besökare på alla platser. Vi kommer inte att tillhandahålla Tjänst till besökare som vi (utan att behöva visa någon orsak för) anser kan innebära att tillhandahållandet strider mot lagstiftning eller liknande reglering.

Beställning av Tjänst

 • Kunden kan få tillgång till Tjänst under förutsättning av att Kunden beställer denna.
 • Vilka Tjänster som vid varje tillfälle finns att tillgå genom Digitaltjänsten BOARDA framgår av följande webbadress: www.boada.se/digital alternativ enligt specifikation av tjänst i samarbetsavtal. ROPA tillhandahåller webtjänsten BOARDA ”as is” med avsikt att löpande utveckla Digitaltjänsten BOARDA, vilket innebär at funktionaliteten löpande kommer att förändras och att lansering av nya versioner av Digitaltjänsten BOARDA kommer att ske såsom ROPA beslutar och ROPA kan löpande ändra Digitaltjänsten BOARDA och dess omfattning och de tekniska förutsättningarna för tillgång till Tjänst.
 • ROPA har rätt att skjuta upp utförandet av en Tjänst som Kunden beställt via Digtialtjänsten BOARDA om det, enligt ROPA:s bedömning, finns anledning att vidta särskilda åtgärder för att identifiera uppdragsgivaren eller verifiera uppdraget.
 • ROPA garanterar inte särskilda handläggningstider och är inte ersättningsskyldigt för skada som eventuellt uppkommer p g a försenad handläggning.

Underhåll och uppdatering

 • ROPA har rätt att stänga av tillgången till Digitaltjänsten BOARDA för att underhålla eller uppdatera Tjänst eller om det enligt ROPA:s uppfattning finns en påtaglig risk att ROPA eller Kunder lider skada genom att ROPA fortsättningsvis tillhandahåller Digitaltjänsten BOARDA. Om ROPA kan förutse avbrottet och detta kan antas ha mer än ringa betydelse för Kunden skall ROPA i skälig tid underrätta Kunden om avbrottet.
 • ROPA har också rätt att stänga av tillgången till Digitaltjänsten BOARDA utan föregående underrättelse vid misstanke om obehörigt utnyttjande, vid upprepade misslyckade inloggningsförsök och vid åsidosättande av instruktioner, villkor eller bestämmelser för Tjänst.
 • ROPA har rätt att utan föregående underrättelse underlåta att utföra mottaget uppdrag eller att stänga av Kunden från möjligheten att ha tillgång till Digitaltjänsten BOARDA om det föreligger fel eller brister i tele- eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem eller om det är påkallat av lag eller myndighetsföreskrift eller om ROPA utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda ROPA, Kunden eller andra intressen.
 • En avstängning kan vara begränsad till visst uppdrag eller typ av uppdrag, Tjänst och/eller information. Avstängning kan gälla generellt för samtliga Kunder eller för endast viss(a) Kund.

Pris och betalning

 • Ersättning utgår enligt vad ROPA vid var tid anger och de betalningsmetoder som ROPA vid var tid anger. Upplysningar om gällande priser kan erhållas från ROPA och via Digitaltjänsten BOARDA.
 • ROPA skall i skälig tid underrätta Kunden om ändringar av priser och avgifter. Underrättelse kan bland annat ske genom att ROPA via Digitaltjänsten BOARDA lämnar information om det nya priset minst trettio (30) dagar före ändringen träder i kraft.

Säkerhet och lösenord

 • Kunden förbinder sig att använda ett säkert lösenord och att skydda sina användaruppgifter.
 • Kunden är ansvarig för skada som drabbar ROPA på grund av försummelse från Kundens sida vid handhavande av lösenord eller annan för Kunden individuellt anpassad säkerhetsutrustning.
 • Kunden skall även i övrigt visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt utnyttjande, b la genom användandet av erforderliga antivirusprogram och brandväggar.
 • Kunden (juridisk person) ansvarar också för användares handhavande.

Ändringar

 • ROPA har rätt att ändra Användarvillkor och de tekniska förutsättningarna för nyttjande av Digitaltjänsten BOARDA. Ändring kan ske bl a om det tillkommer ny lagstiftning eller om andra förutsättningar påkallar sådan ändring.
 • ROPA skall underrätta Kunden om ändring av Användarvillkor på elektronisk väg.
 • En ändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ROPA tillställt Kunden information om innebörden av ändringen. Om ny lagstiftning innebär att ROPA måste ändra sina Användarvillkor får sådan ändring träda i kraft så snart detta är påkallat av lagändringen och utan beaktande av någon tidsfrist.
 • Om Kunden inte skriftligen hört av sig till ROPA inom trettio (30) dagar från det att meddelandet om villkorsändringen skall anses ha kommit Kunden tillhanda, anses Kunden ha godtagit villkorsändringen och reviderade Användarvillkor skall gälla för beställningar som sker därefter.
 • Vid var tid gällande Användarvillkor finns tillgängliga via Digitaltjänsten BOARDA.

Avtalstid och ömsesidig uppsägningstid 30 dagar med mera

 • Dessa Användarvillkor är en del av det avtal som ingås genom att Kunden beställer Tjänst via Digitaltjänsten BOARDA och gäller tillsvidare. Avtalet kan sägas upp via e-post av ROPA och Kunden med en ömsesidig uppsägningstid om trettio (30) dagar.
 • Om Kunden väsentligen åsidosatt sina skyldigheter har ROPA rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
 • ROPA får också säga upp detta avtal omedelbart för det fall det finns skälig anledning för ROPA att anta att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot ROPA.

ROPA:s ansvar

 • Användning av Digitaltjänsten BOARDA sker på egen risk. Skada som uppkommit skall inte ersättas av ROPA, om ROPA varit normalt aktsam. ROPA svarar inte för indirekt skada såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.
 • ROPA är inte ansvarigt för skada som beror av förändringar i lag, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om ROPA självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
 • ROPA ansvarar aldrig för skada som överstiger vad kunder betalat för Digitala tjänster från BOARDA de senaste tre månaderna med avdrag för moms.

Kundens ansvar

 • Kunden ansvarar gentemot ROPA för skada som orsakats av att Kunden inte iakttagit vad som ankommer på denne enligt dessa Användarvillkor, instruktioner för Digitaltjänsten BOARDA eller andra tjänste- eller produktvillkor eller för skada som åsamkas ROPA genom brott.
 • Kunden ansvarar för att lösenord inte används av obehöriga samt för annan försummelse från Kundens sida vid handhavandet av desamma.

Meddelanden

 • Om ett meddelande avser något annat än upphörande av ett avtal och meddelandet fanns lätt tillgängligt att läsa eller annars ta del av i samband med att Kunden loggade in sig på Digitaltjänsten BOARDA skall Kunden anses ha nåtts av meddelandet i samband med inloggningen. Har ROPA avsänt ett meddelande med e-post till den adress som är uppgiven av Kunden i samband med tillgången till Digitaltjänsten BOARDA eller som annars är känd av ROPA skall Kunden anses ha nåtts av meddelandet senast på femte dagen efter avsändandet.
 • ROPA äger rätt att skicka meddelanden via e-post.
 • Kunden ska omedelbart underrätta ROPA om namn- och adressändring (inkl e-post) samt faktureringsadress.

Reklamation

 • Om fel eller annan störning uppstår via Digitaltjänsten BOARDA och Kunden anser sig drabbad i något avseende skall Kunden underrätta ROPA om detta och ange vad felet består i.
 • Reklamation skall lämnas så snart Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom ett år från det att felet uppstod. Om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid får Kunden inte åberopa felet mot ROPA.
 • Om det finns en bestämmelse om reklamation i de särskilda villkoren för en Tjänst som nyttjas via Digitaltjänsten BOARDA har en sådan bestämmelse företräde framför denna punkt.

Kundsupport och driftavbrott

 • Besökaren är medveten om att det kan förekomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens eller ROPA:s eller någon annans datasystem (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem samt i nätförbindelser som används vid tillämpningen av Digitaltjänsten BOARDA.
 • Om kunden är förhindrad att nå ROPA via Digitaltjänsten BOARDA kan Kunden få information och upplysningar samt utföra vissa Tjänster via telefon via anvisad kundsupport.

Information om behandling av personuppgifter, cookies m m

 • Kunden är medveten om och godkänner att ROPA behandlar registrerade kunduppgifter och ger samtycke till detta i enlighet med GDPR. Ansvarig för hantering av personuppgifter är grundaren Jenny Rosberg, kontaktuppgifter finns på ropa.se och på boarda.se. Kunden kan när som helst begära ut information om vilka uppgifter ROPA har i sin förteckning.

Immateriella rättigheter

 • Allt material som ROPA har lagt ut på Internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bl a att allt återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav förutsätter samtycke av ROPA.
 • De varumärken eller andra kännetecken som ROPA äger får inte användas utan uttryckligt godkännande från ROPA.
 • ROPA innehar samtliga immateriella rättigheter knutna till Digitaltjänsten BOARDA. Kunden förbinder sig att inte nyttja immateriella rättigheter, tekniska lösningar, information eller material med anknytning till Digitaltjänsten i större omfattning än vad som medges i Användarvillkoren.
 • Kunden medger att i den utsträckning Kunden skapar material, i form av användardata eller annars, som skulle kunna anses vara skyddat immaterialrättsligt ska sådant material anses tillhöra ROPA och inte Kunden.
 • Kunden åtar sig även i enlighet med vad som stadgas i sekretessklausulen att inte sprida Konfidentiell information vidare i enlighet med Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter och vidgår härmed kännedom om att en del av de uppgifter som Kunden kan komma att få del av inom ramen för Digitaltjänsten BOARDA är av sådan karaktär att de ska anses vara företagshemligheter.
 • I enlighet med vad lagen stadgar i detta hänseende ska Kunden om denna uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet kunden i förtroende har fått del av i samband med en affärsförbindelse med ROPA ska ersätta den skada som uppkommer genom kundens förfarande.
 • Användarvillkoren ska inte å något sätt tolkas som en överlåtelse av ROPA’s immateriella rättigheter eller andra tillgångar.

Rätten till användargenererat innehåll

 • När Kunden, själv eller på uppmaning av ROPA skapar innehåll inom ramen för Digitaltjänsten (”Användardata”) erhåller ROPA en royalty-fri, evig, oåterkallelig, överlåtbar, sublicensierbar, icke-exklusiv licens att använda och bearbeta sådana Användardata. När ROPA använder eller bearbetar Användardata ska denna vara anonymiserad i så hög utsträckning som möjligt. ROPA’s nyttjande av Användardata ska ske med beaktande av ROPA’s GDPR policy i punkten nedan.

Länkar

 • ROPA ansvarar inte i något fall för länkar från någon av ROPA:s webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Överlåtelse

 • Besökaren kan inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan. ROPA har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag.

Tillämplig lag och domstol

 • Tolkning och tillämpning av dessa villkor skall ske enligt svensk materiell rätt och vid eventuell tvist skall svensk allmän domstol döma i saken

GDPR | Dataskyddspolicy

Ansvarig utgivare | ROPA & BOARDA AB © | Jenny Rosberg | E-post jenny.rosberg@ropa.se || Org.nr. 559020-6925 | Åsögatan 166, 5 tr, 116 32 Stockholm | www.ropa.se | www.boarda.se