STRATEGI | AFFÄRSPLAN, STRATEGISK PLANERING
RISK | RISKHANTERING, INTERN KONTROLL & STYRNING
INFORMATION | INSIDER, MAR & INVESTOR RELATIONS

Audio/video genomgång, checklistor, enkla och användbara mallar 

 • Strategiska workshops
 • Affärsplanen del för del
 • Affärsplanen sammanfattning
 • Finansiella mål
 • Hållbarhetsmål
 • Styrelsens och ledningens planering
 • Förberedelse kapitalanskaffning
 • Förberedelse notering
 • Successionsplanering

Audio/video genomgång, checklistor, enkla och användbara mallar

 • Riskfaktorer & riskhantering
 • Riskrapportering
 • Beredskapsplanering
 • Alla policies du behöver på SWE & ENG
 • inkl. Informationspolicy & Insiderpolicy
 • Svensk kod för bolagsstyrning
 • Dokumentation styrelsebeslut
 • Styrelseutvärdering
 • Styrelsens årshjul

Audio/video genomgång, checklistor, enkla och användbara mallar

 • Planering inför varje kvartal
 • Informationsgivning insiderinformation MAR
 • Informationsgivning bolagsstyrning
 • PR mallar
 • Förberedelse och genomförande årsstämma
 • Finansiell information & rapportering
 • Hållbarhetsrapportering
 • FI personer ledande ställning MAR
 • IR webben

MER OM TEMA STRATEGI

Här ger vi dig verktyg för att växa ”top-line” och öka lönsamheten. Vi går igenom affärsplanen som uppdateras löpande, operationella och finansiella mål, affärsutveckling, organisationsutveckling, planering och genomförande av strategiska förvärv, integration och synergieffekter, effektiviseringsprogram, kommunikationsplan och investerarrelationer. Strategi handlar om ledningens och styrelsens ”framåtlutade” agenda. 

MER OM TEMA RISK

Här ger vi verktyg för intern kontroll och processer, riskhantering och bolagsstyrning. Vi uppdaterar policies till ”best practice” och ger praktiska exempel på hur bolag säkerställer att det finns spårbar dokumentation. Här handlar det om styrelsens ”bakåtlutade” agenda. Styr och kontrollmiljö för verksamhetsmål, rapporteringsmål och så handlar det om att följa lagar och regler.

MER OM TEMA INFORMATION

Det nya regelverket som är en ”MAR-dröm” för många mindre bolag. Vi uppdaterar om praxis i informationsgivning när det gäller insiderinformation MAR och bolagsstyrning guidar praktiskt i allt från att skriva pressmeddelanden och finansiella rapporter till registrering av insiderköp hos Finansinspektionen. Vi går igenom strategi och aktiviteter för IR och hållbarhetsarbete och rapportering.